*/
  • pierra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ploy9petch@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 356
  • จำนวนผู้ชม : 1172561
  • จำนวนผู้โหวต : 296
  • ส่ง msg :
  • โหวต 296 คน
<< กุมภาพันธ์ 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 3002 , 12:01:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อะไรเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างคฤหัสถ์ทุศีลกับสมณะทุศีล

(ทุสสีลปัญหา)

พระเจ้ามิลินท์ - พระคุณเจ้านาคเสน อะไรเป็นความแปลกกัน, อะไรเป็นข้อแตกต่างระหว่างคฤหัสถ์ทุศีลกับสมณะทุศีล บุคคลทั้งสองนี้ มีคติเสมอเหมือนกันหรือ ทานที่ให้แก่บุคคลทั้ง ๒ มีวิบากเสมอเหมือนกันหรือ หรือว่ายังมีอะไรที่เป็นข้อแตกต่างกันอยู่อีก?

พระนาคเสน - ขอถวายพระพร มหาบพิตร สมณะทุศีลยังมีคุณธรรมยิ่งกว่าคุณธรรมของคฤหัสถ์ผู้ทุศีลโดยพิเศษอยู่ ๑๐ ประการเหล่านี้ และยังชำระทักขิณาทานให้หมดจดยิ่งๆขึ้นไป เพราะเหตุ ๑๐ ประการ คือ...

สมณะทุศีลในพระศาสนานี้...

- ยังเป็นผู้มีความเคารพในพระพุทธเจ้า

- ยังเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม

- ยังเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์

- ยังเป็นผู้มีความเคารพในเพื่อนพรหมจารี

- ยังพยายามในอุเทศ (การเรียนพระบาลี) และปริปุจฉา (การเรียนอรรถกถา)

- ยังเป็นผู้มากด้วยการสดับตรับฟัง

- ขอถวายพระพร ผู้เป็นสมณะแม้ว่าศีลขาด เป็นคนทุศีล เมื่อไปท่ามกลางบริษัทแล้ว ก็ยังรักษาอากัปกิริยาไว้ได้ รักษาความประพฤติทางกายไว้ได้ ความประพฤติทางวาจาไว้ได้ เพราะกลัวการติเตียน

- ยังมีจิตบ่ายหน้าตรงต่อความเพียร

- ยังเป็นผู้เข้าถึงสมัญญาว่า "ภิกษุ"

- ขอถวายพระพร สมณะทุศีล แม้เมื่อจะทำกรรมชั่ว ก็ย่อมประพฤติอย่างปิดบัง ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนว่า หญิงมีสามีย่อมประพฤติชั่วช้าเฉพาะแต่ในที่ลับเท่านั้น ฉันใด, สมณะทุศีล แม้เมื่อจะทำกรรมชั่ว ก็ย่อมประพฤติอย่างปิดบัง ฉันนั้นเหมือนกันแล.

ขอถวายพระพร สมณะทุศีลยังมีคุณธรรมยิ่งกว่าคฤหัสถ์ผู้ทุศีลโดยพิเศษอยู่ ๑๐ ประการเหล่านี้แล..

ยังชำระทักขิณาทานให้หมดจดยิ่งๆขึ้นไปได้ เพราะเหตุ ๑๐ ประการ อะไรบ้าง?

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะความที่ทรงเสื้อเกราะ(ผ้ากาสาวพัสตร์) อันหาโทษมิได้

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะการได้ทรงเพศคนหัวโล้น ผู้มีสมัญญาว่า ฤาษี (ภิกษุ)

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะความที่เข้าถึงความเป็นตัวแทนสงฆ์ที่เขานิมนต์

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะความเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะความเป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านพักอาศัย คือความเพียร

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะมีการแสวงหาทรัพย์ คือพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้า

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะมีการแสดงธรรมที่ยอดเยี่ยม

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะความที่มีพระธรรมเป็นประทีปส่องคติที่ไปเบื้องหน้า

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะความที่มีความเห็นตรงแน่นอนว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดบุคคล"

- ย่อมชำระทักขิณาทานให้หมดจดได้ แม้เพราะความที่การสมาทานอุโบสถ

ขอถวายพระพร สมณะทุศีลยังชำระทักขิณาทานให้หมดจดยิ่งๆขึ้นไปได้ เพราะเหตุ ๑๐ ประการเหล่านี้แล.

ขอถวายพระพร เป็นความจริงว่า สมณะทุศีลแม้ว่าแสนวิบัติ ก็ยังชำระทักขิณาทานของทายก(ผู้ให้ทาน)ทั้งหลายให้หมดจดได้. ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนว่า น้ำ แม้ว่าแสนจะขุ่นข้น ก็ยังใช้กำจัดโคลนตม เหงื่อไคล ขี้ฝุ่นได้ ฉันใด สมณะทุศีล แม้ว่าแสนวิบัติ ก็ยังชำระทักขิณาทานของทายกทั้งหลายให้หมดจดได้ ฉันนั้น

อีกอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนว่า น้ำร้อนแม้ว่าแสนจะ(ร้อนจน)เดือดก็ย่อมทำไฟกองใหญ่ที่กำลังลุกโพลงให้ดับได้ ฉันใด สมณะทุศีล แม้ว่าแสนวิบัติ ก็ยังชำระทักขิณาทานของทายกทั้งหลายให้หมดจดได้ ฉันนั้น

หรืออีกอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนว่าโภชนาหาร แม้ว่าหารสชาติมิได้ ก็ยังใช้กำจัดความหิว ความอ่อนเพลียได้ ฉันใด, สมณะทุศีล แม้ว่าแสนวิบัติ ก้ยังชำระทักขิณาทานของทายกทั้งหลายให้หมดจดได้ ฉันนั้น

ขอถวายพระพร พระตถาคตผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเหล่าเทพ ทรงภาษิตข้อความนี้ไว้ในทักขิณาวิภังคพยาการณ์(ทักขิณาวิภังคสูตร)ในปกรณ์มัชฌิมนิกายอันประเสริฐว่า..

โย  สีลวา  ทุสฺสีเลสุ  ททาติ  ทานํ,

ธมฺเมน  ลทฺธํ  สุปสนฺนจิตฺโต

อภิสทฺทหํ  กมฺมผลํ  อุฬารํ,

สา  ทกฺขิณา  ทายกโต  วิสุชฺฌติ.

บุคคลใดเป็นผู้มีศีล มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อมั่นอยู่

ให้ทานที่ได้มาโดยธรรม ในบุคคลผู้ทุศีลทั้งหลาย

บุคคลนั้นย่อมได้รับผลของกรรมมากมาย

ทักขิณานั้น ชื่อว่า หมดจดโดยทางทายก(ผู้ให้ทาน)

พระเจ้ามิลินท์ - น่าอัศจรรย์จริง พระคุณเจ้านาคเสน น่าแปลกจริง ข้าพเจ้าได้ถามปัญหาถึงเพียงนั้นแล้ว ท่านก็ได้เปิดเผยถึงปัญหานั้น ทำให้มีรสชาติอร่อย เป็นอมตะให้น่าฟังด้วยอุปมา ด้วยเหตุผลทั้งหลายมากมาย, ข้าแต่พระคุณเจ้า เปรียบเหมือนว่า พ่อครัวหรือลูกมือของพ่อครัว ได้เนื้อถึงเพียงนั้นแล้ว ก็ใช้เครื่องปรุงหลายอย่างต่างๆกัน มาปรุงให้สำเร็จเป็นเครื่องเสวยของพระราชา ฉันใด, พระคุณเจ้านาคเสน ข้าพเจ้าได้ถามปัญหาถึงเพียงนั้นแล้ว ท่านก็ได้เปิดเผยปัญหานั้น ทำให้มีรสชาติอร่อย เป็นอมตะ ให้น่าฟังด้วยอุปมา ด้วยเหตุผลทั้งหลายมากมาย ฉันนั้น.

(หนังสือมิลินทปัญหา มูลนิธิปราณี สำเริงราชย์ จัดพิมพ์เผยแพร่)


Permalink : http://www.oknation.net/blog/boy-girl 



เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น