*/
  • pierra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ploy9petch@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 356
  • จำนวนผู้ชม : 1156643
  • จำนวนผู้โหวต : 291
  • ส่ง msg :
  • โหวต 291 คน
<< กุมภาพันธ์ 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 7432 , 07:17:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน รวงข้าวล้อลม , กระเจี๊ยบ และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

                               วันมาฆบูชา   (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)

       วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มี

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้  คือ เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งมีการประชุมพร้อม

กันด้วยองค์ ๔ ประการ ได้แก่

      ๑. เป็นวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ำ ประกอบด้วยมาฆนักษัตร

      ๒. ภิกษุ ๑,๒๕๐  รูป ประชุมกันที่พระวิหารเวฬุวัน (อารามแห่งแรกในพระพุทธ

ศาสนา   พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวาย
) โดยเป็นการมาตามธรรมดาของตน ๆ ไม่มีใคร

นัดหมาย
   
     . ภิกษุทั้ง ๑,๒๕๐ รูป ไม่มีแม้สักรูปหนึ่งที่เป็นปุถุชน หรือ พระโสดาบัน พระ

สกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ผู้สุกขวิปัสสกะ  ภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระ

อรหันต์ผู้ได้อภิญญาหกทั้งนั้น   

    ๔. ภิกษุทั้ง ๑,๒๕๐ รูป  มิได้ปลงผมด้วยมีดโกนบวชแม้แต่รูปเดียว ทั้งหมดล้วน

เป็นเอหิภิกขุ  (คือได้รับการอุปสมบทจากพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพระองค์ทรงเปล่ง

พระวาจาว่า เอหิ  ภิกขุ   =   เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด  ธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว  เธอจง

ประพฤติพรหมจรรย์  เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด


    และในวันนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุทั้งหลาย

มีว่า การไม่ทำบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม  การยังจิตของตนให้ผ่องใส เป็นต้น

สำหรับโอวาทปาติโมกข์นั้น เป็นพระโอวาทคาถา ที่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์  ทรง

แสดงเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกัน 

     ในวันมาฆบูชานี้เอง  ก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่

ภิกษุทั้งหลายนั้น  ท่านพระสารีบุตร ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์  เมื่อได้ฟังพระธรรม

เทศนาชื่อว่า ทีฆนขสูตร
(มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์) ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

แสดงแก่ทีฆนขปริพาชก
(ผู้เป็นหลานของท่านพระสารีบุตร) ณ ถ้ำสุกรขาตา  เขา-

คิชฌกูฏ  เขตพระนครราชคฤห์ ดังนั้น ในวันมาฆบูชานี้  จึงเป็นวันที่ท่านพระสารีบุตร

ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วย

    และอีกประการหนึ่ง  วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  (ก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้า จะเสด็จดับ

ขันธปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือน ๖) เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขาร

ใกล้จะปรินิพพาน ตามข้อความที่ว่า “จากนี้ล่วงไปสามเดือน  ตถาคตจักปรินิพพาน

ลำดับนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้า มีพระสติสัมปชัญญะ  ทรงปลงอายุสังขาร  ณ ปาวาล-

เจดีย์ ”และตามข้อความที่ว่า “โดยนักษัตรคือดาวฤกษ์เดือนมาฆะ (เดือน ๓)  พระองค์

ทรงประชุมพระสาวก และทรงปลงอายุสังขาร ”

ดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาคุณของพระผู้

มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกทั้งปวง  พร้อมทั้งน้อมประพฤติ

ปฏิบัติตามในคำสอนที่พระองค์ทรงแสดง  เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง  ด้วยการเป็น

ผู้ไม่กระทำบาป  กล่าวคือ อกุศลทุกประเภท  ถึงแม้จะเล็ก ๆ น้อย ๆ  ที่ควรเว้นได้ 

ก็ควรที่จะเว้น ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ  เพราะในขณะที่จิตเป็นกุศล

นั้น ก็ได้ชื่อว่ายังจิตของตนให้ผ่องใสแล้วชั่วขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้น  พร้อมทั้งจะต้อง

เป็นผู้มีความอดทนต่อทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งจะต้องไม่เบียดเบียนทำ

ร้ายผู้อื่นให้เดือดร้อนทั้งด้วยกายและวาจา  เป็นต้น  และประการสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย

นั้น ก็คือ การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา  สะสมปัญญาไปตาม

ลำดับ จนกว่าจะมีปัญญาจะเจริญขึ้น คมกล้าขึ้น  ถึงขั้นที่จะดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวง

ได้ในที่สุด.

"อภิญญา" แปลว่า ความรู้ยิ่ง หมายถึงปัญญาความรู้ที่เป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐาน

อภิญญา ๖ ได้แก่......

1.อิทธิวิธิ - แสดงฤทธิ์ต่างๆได้

2.ทิพย์โสต - มีหูทิพย์

3.เจโตปริยญาณ - กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้

4.ปุพเพนิวาสานุสติญาณ - ระลึกชาติได้

5.ทิพย์จักขุ - มีตาทิพย์

6.อาสวักขยญาณ - รู้การทำอาสวะ(กิเลส)ให้สิ้นไป

อภิญญา 5 ข้อแรกเป็นโลกียญาณ ส่วนข้อที่ 6 เป็นโลกุตตรญาณ มีเฉพาะในพระอริยบุคคล


 Permalink : http://www.oknation.net/blog/boy-girl

 Permalink : http://www.oknation.net/blog/diamond


 มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เชิญรับฟังรายการ"แนวทางเจริญวิปัสสนา" บรรยายโดย อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตามสถานีวิทยุดังต่อไปนี้


 จังหวัด          -        สถานี        -        ความถี่        -        เวลา        -       วัน

 กรุงเทพฯ      -        อสมท.      -         ๑๔๙๔        -      ๑๔.๐๐ น.   -      จ - ส

                      รัฐสภา เอฟ เอ็ม.    -    ๘๗.๕        -      ๐๕.๐๐ น.    -      จ - อ

                      รัฐสภา เอ เอ็ม.      -    ๑๐๗๑        -       ๐๕.๐๐ น.   -        อ.

                      สวพ. เอฟ เอ็ม.     -     ๙๑            -       ๐๕.๓๐ น.   -      อา. - พฤ.

                      สทร. ๒                -     ๖๗๕         -       ๐๖.๗๗ น.   -      ทุกวัน

                                                                               ๒๑.๐๐ น.    -      จ. - ศ.

                      พล. ๑                 -      ๑๔๒๒      -        ๑๗.๐๐ น.    -      ทุกวัน

                      ทอ. ๐๑               -      ๙๔๕        -        ๑๒.๓๐ น.    -      ทุกวัน

                                                                               ๑๘.๐๐ น.     -     ทุกวัน

                      วพช. เอฟ. เอ็ม.     -    ๑๐๔.๒๕     -      ๒๐.๐๐ น.      -     จ. - ศ.

                      ตชด.                    -    ๕๗๖         -       ๒๐.๓๐ น.      -     ทุกวัน

                      วิทยุชุมชน             -    ๑๐๗.๗๕     -     ๑๙.๑๐ น.      -      ทุกวัน

                      วัดนาคปรก เอฟ. เอ็ม.


กำแพงเพชร   -   ทภ. ๓   -   ๗๓๘   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                        ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ขอนแก่น   -   รด.   -   ๑๑๕๒   -   ๒๐.๓๐ น.   -   ทุกวัน

                    มจร. เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๑.๗๕   -   ๐๖.๐๐ น. - ทุกวัน


 เชียงใหม่   -   วปถ. ๒   -   ๗๓๘   -   ๒๐.๓๐ น.   -   จ. - ส.

                    ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.   -   ๑๐๑.๕    -   ๐๕.๐๐ น.  -   จ. - ศ.


 เชียงราย   -   ทอ. ๐๑๕   -   ๑๒๒๔   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน

                   ทภ. ๓      -   ๙๙๙      -   ๐๕.๐๐ น.    -   จ. - ศ.


 นครสวรรค์   -   ทภ. ๓   -   ๘๐๑   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 น่าน           -   ทภ. ๓  เอฟ. เอ็ม.   -   ๙๙.๕    -    ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 นครศรีธรรมราช   -   ทภ. ๔   -   ๖๘๔ , ๑๐๔๔   -   ๐๖.๐๕ น.   -   จ. - ส.


 เพชรบูรณ์   -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๙๙.๕   -   ๐๕.๐๐ น.  -  จ. - ศ.


 พิษณุโลก   -   ทภ. ๓   -   ๑๑๑๖   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                     ทภ. ๓   -   ๑๒๔๒   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                     พล. ร. ๔   -   ๑๓๗๗   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน


 แพร่           -   ทภ. ๓   -   ๕๘๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                 -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๓.๕    -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 พะเยา        -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๗.๒๕    -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 พิจิตร         -   ทภ. ๓   -   ๑๔๔๙   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ภูเก็ต         -   ๑ ปณ. เอฟ. เอ็ม   -   ๘๙   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน


 ลำปาง        -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม   -   ๑๐๑.๗๕  -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ลำพูน         -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม   -   ๑๐๗.๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ระยอง        -   พล. ม ๒ รอ.   -   ๗๗๔   -   ๐๕.๓๐ น.   -   จ. - ศ.


 สุราษฏร์ธานี   -   สวท. เอฟ. เอ็ม   -   ๘๙.๗๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 สุโขทัย     -     ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม   -   ๑๐๒.๒๕   -   ๐๕.๐๐ น.   จ. - ศ.

                      ทภ. ๓   -   ๘๒๘   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 อุดรธานี   -   ยานเกราะ   -   ๖๘๔   -   ๒๐.๓๐ น.   -   จ. - ศ.


 อุตรดิตถ์   -   ทภ. ๓   -   ๑๒๘๗   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 อุบลราชธานี   -   ทอ. ๐๘   -   ๘๐๑   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน


รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถาม โทร. ๐๒-๔๖๘ ๐๒๓๙

เว็บไซต์ของมูลนิธิ www.dhammahome.com

 


 


เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น