• PinkBull
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : vileheroine@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-09
  • จำนวนเรื่อง : 12
  • จำนวนผู้ชม : 20909
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
pinkbull กระทิงสาวสีชมพู
สวัสดีค่ะ กระทิงสาวสีชมพูรายงานตัว โอเค๊ เน๊ฉั่น ฉันจะเขียนบล็อกแล้ว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pinkbull
วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
Posted by PinkBull , ผู้อ่าน : 2971 , 09:26:33 น.  
หมวด :

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความสุขมวลรวม หรือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ดร เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการพัฒนานโยบาย

สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ

: นโยบายสาธารณะที่คนไทยต้องร่วมกันสร้าง(สพน. )

ความสุขมวลรวมประชาชาติ กับ เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาทั่วโลกในปัจจุบัน ต้องการความเอาใจใส่ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม สันติภาพ

ความยุติธรรม และสภาพทางจิตใจ ดังนั้นเป้าหมายการพัฒนาของเราจึงต้องไม่มุ่งไปที่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

เพียงอย่างเดียว ปัญหาสังคมหลาย ๆ อย่างที่เพิ่มขึ้น เช่น รายได้ที่ไม่เท่าเทียม การเน้นความรุนแรง ความเครียด

และความทุกข์รูปแบบต่าง ๆ ทำให้โลกต้องหาแนวคิดการพัฒนาและการวัดการพัฒนาที่มีความหมายมากขึ้น

การพัฒนายุคใหม่ในทั่วโลกจำเป็นต้องดำเนินอย่างเป็นองค์รวม และมีความสมดุล จึงจะสามารถสร้างสังคมใน

อนาคตที่มีความสุขและมีสันติภาพได้ นี่คือสาเหตุที่ทำให้นักวิชาการ และนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมาก ต้อง

สำรวจตรวจสอบหลักการ ความสุขมวลรวมประชาชาติ กันอย่างจริงจัง

สาระสำคัญความท้าทายของ

ประเทศไทยน่าจะใช้คำว่า

ประชาชาติ

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา ทั้งในกรอบงานการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนา โดยมุ่งหมายให้

ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และทำให้ประชาชนมีความสุข จึงไม่วัดการพัฒนากันอย่างแคบ ๆ ที่

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในระยะสั้นที่แสดงด้วยผลผลิตมวลรวมประชาชาติ

ความสุขมวลรวมประชาชาติ

และนี่คือจุดเริ่มของการพัฒนาที่มีดุลภาพอย่างแท้จริง เพราะการพัฒนานี้คำนึงถึงต้นทุนหลาย ๆ ด้าน ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และทุนมนุษย์เอง การพัฒนาเช่นนี้สะท้อนมาตรการ การพัฒนาที่ยั่งยืน

สะท้อนคุณภาพการพัฒนาที่จะส่งผลต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไปในระยะยาว รวมถึงสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ

ประชาชน ตลอดจนเงื่อนไขที่จะทำให้ทั้งปัจเจกบุคคลและสังคมมีความสุข

ความสุขมวลรวมประชาชาติ เป็นวิถีที่จะปรับปรุงความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ แน่นอน การ

สร้างมาตรวัดการพัฒนาแบบที่ว่านี้ย่อมมีความยากลำบากอยู่บ้าง เพราะความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งในแง่ภววิสัย

และอัตวิสัย เราคงไม่สามารถวัดทุกปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุข เราจึงต้องนิยามความสุขตามมิติที่วัดได้ และ

คัดเลือกเงื่อนไขเชิงปริมาณ ที่สามารถกำหนดความสุขของมนุษย์ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติของภูฐาน ดำเนินตามทัศนะการพัฒนาของชาวพุทธ ซึ่งให้คุณค่า

แก่ความสมดุลระหว่างวัตถุกับจิตใจ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

ของประชาชนนั้น ยึดเสาหลักแห่งการพัฒนาสี่ประการ คือ

และสร้างความยั่งยืน

เงื่อนไขสำคัญที่สุด

ความสุขมวลรวมประชาชาติ เป็นหนทางสร้างสุข และสร้างความก้าวหน้าให้แก่มนุษย์ ในแง่ที่ทำให้

มนุษย์มีความสุขความพอใจทางวัตถุ ทางจิตวิญญาณ ทางวัฒนธรรม และอารมณ์ไปพร้อม ๆ กัน โดยยึด

หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดความสุขทางวัตถุไว้ต่ำสุดแล้วค่อย ๆ ขยับขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลำดับ ดังนี้

ธรรมาภิบาล การศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสาร การมีส่วนร่วมทางสังคม การอนุรักษ์ธรรมชาติ สวัสดิการสังคม

การอนุรักษ์วัฒนธรรม และจิตว่าง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ซึ่งมีที่มาจากปรัชญาพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ก็คำนึงถึง

ความเป็นอยู่อย่างมีดุลยภาพของประชาชน ตลอดจนดุลยภาพในพฤติกรรมของมนุษย์ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

คือการสร้างหลักประกันให้แก่ชีวิตในระยะยาว และมุ่งหวังสร้างสังคมที่มีความสุข แนวคิดนี้รวมถึงการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และธรรมาภิ

บาล จึงเป็นหลักการที่ก่อให้เกิดความสุขมวลรวมเช่นกัน ดังนั้นในทางการติดตามผลจากการพัฒนา เราจึงควร

พัฒนา ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง ในทำนองเดียวกันกับ ความสุขมวลรวมประชาชาติ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี ได้เคยกล่าวปาฐกถาในการสัมมนานานาชาติว่าด้วยความสุขมวล

รวมประชาชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

จากความเป็นอยู่ที่ดีสี่ด้าน ซึ่งต้องบูรณาการกัน

“ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (จีเอ็นเอช) ที่ใช้เรียกในภูฐาน หรือที่ใน“ความสุขมวลรวมภายในประเทศ” (จีดีเอช) ที่มีต่อแนวคิด ผลผลิตมวลรวมของ(จีดีพี) อย่างที่เคยใช้กันนั้น หาใช่เป็นเพียงการนำแนวคิดใหม่มาแทนที่แนวคิดเก่าเท่านั้น แต่เป็น(จีดีพี) เพียงเท่านั้น แนวคิด(จีเอ็นเอช) เป็นการพิจารณาการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล1) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีความยุติธรรม2) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และ 4) ธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็น(เอไอที) กรุงเทพ เมื่อเดือนกันยายน 2547 ว่า ความสุขอาจเกิด

.

ทางกาย รวมถึง สุขภาพอนามัย ความพอเพียงทางเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่ดี

.

ทางจิตใจ รวมถึง การมีความเครียดน้อย ความมีสติ และ สุขภาพจิตดี

.

พัฒนาด้านวัฒนธรรมและสันติภาพ

ทางสังคม รวมถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดีทั้งในครอบครัว ในชุมชน และในสังคม รวมถึงการ

.

ดังนั้นดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติ จึงควรพัฒนาภายในกรอบการพัฒนาอย่างบูรณาการนี้

เพื่อเป็นความสุขบนพื้นฐานความสุขร่วมกันอย่างแท้จริงของคนในสังคมอันจะเป็นหนทางในการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

ดัชนีชี้วัดความสุขที่วัดได้อาจประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้าน อาทิ ด้าน เศรษฐกิจ

ทางจิตวิญญาณ รวมถึง ความเมตตา สัมมาทิฏฐิ และ เอาตนเป็นศูนย์กลางให้น้อยลง(พอเพียง)

คุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และ การทำงาน ด้านครอบดรัว ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

รวมทั้งการเข้าถึงศาสนา และการมีธรรมาภิบาล ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

ดังนั้นการดำเนินนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนมีความสุขหรือสร้างแรงจูงใจไปใน

แนวทางที่จะทำให้ความสุขโดยรวมของสังคมเพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรทำในการสร้างมาตรการที่

เอื้ออำนวยให้สังคมส่วนรวมมีความสุขมากขึ้น และลดผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนา ขณะที่คนทุกคนใน

สังคมต้องร่วมกันปฎิบัติให้เกิดผลสำเร็จขึ้นได้จริง เพราะเป็นนโยบายสาธารณะของคนไทยทุกคน โดย

ประชาชนเอง และเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทุกคน

###

หมายเหตุ

ความแตกต่างของคำว่าความสุขมวลรวมประชาติ

(จีเอ็นเอช) และความสุขมวลรวมภายในประเทศ (จีดีเอช)

ความสุขมวลรวมประชาติ

หมายถึงความสุขมวลรวมของคนในชาติ ในกรณีของประเทศไทยจะหมายถึงความสุขมวลรวมของคนไทย ซึ่ง

รวมถึงคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วย

ความสุขมวลรวมภายในประเทศ

(GDH)

ของคนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศด้วย

(จีเอ็นเอช) มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Gross National Happiness (GNH) ซึ่ง(จีดีเอช) มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Gross Domestic Happinessซึ่งหมายถึงความสุขมวลรวมของคนในประเทศ ในกรณีของประเทศไทยจะหมายถึงความสุขมวลรวมอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
kittinunn วันที่ : 07/02/2007 เวลา : 09.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kittinunn
Fight for what we believe in.

บางที เรามีความสุขได้โดยไม่จำเป็นต้องไปทะเยอทะยาน
GDH ก็เช่นกัน เพราะความสุขแม้จะเป็นปัจจัยที่หยิบจับ
เป็นเงินเป็นทองไม่ได้ แต่ก็ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน
คนเรามีเงินเป็นล้านๆ ใช่ว่าจะมีความสุข หากขาดซึ่ง
ความพอประมาณ และความมีเหตุมีผล

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
naive วันที่ : 07/02/2007 เวลา : 09.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wickedgirl

ดัชนีเราตอนนี้คงจะดีเพราะมีบล็อกให้เขียน-อ่านเล่น ไม่ต้องซื้อ magazine เยอะๆ อีกต่อไป พอเพียงๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
kittinunn วันที่ : 07/02/2007 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kittinunn
Fight for what we believe in.

เอ่อ...ติดกันพรืดอย่างงงเลยครับ

- -"

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน