*/
วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2553
Posted by สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ , ผู้อ่าน : 2470 , 08:49:56 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย
ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ที่อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ในวันที่ 1 ส.ค. 2553
โดยการสนับสนุนจากท่าน ทรงยศ เทียนทอง
นายก อบจ. จังหวัดสระแก้ว
ได้แข่งขันเป็นที่เรียบร้อย สร้างความสนุกสนาน
แก่นักเรียนและท่านผู้ชมเป็นอย่างมาก
ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทบินผาดโผน (บินลอดบ่วง)
1.    ชื่อทีม ลูกพระเจ้าตากสิน1 โรงเรียน เบญจมานุสรณ์  จังหวัด จันทบุรี     
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.     เด็กชายบัณฑิต  สังศรี      อายุ   15ชั้น  ม.3
                2.     เด็กชายรังสรรค์  บ้านเนิน            อายุ   15 ชั้น  ม.3
                3.     เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เวกศิริ            อายุ   13 ชั้น  ม.1
       อาจารย์ผู้ควบคุม   นายพิทยา  ปฏิโค
2.    ชื่อทีม BJSTP1     โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.     เด็กชายธนวัฒน์  ทองเจริญ     อายุ  15   ชั้น ม.3
                2.     เด็กชายณัฐวุฒิ  สื่อสวัสวานิชย์          อายุ  13  ชั้น ม.2
                3.     เด็กชายพงศธร  สายสมาน                 อายุ  13  ชั้น ม.2
       อาจารย์ผู้ควบคุม     นายชูชาติ  แพน้อย

3    ชื่อทีม หลานพระเจ้าตากสิน 1  โรงเรียน เบญจมานุสรณ์  จังหวัด จันทบุรี     
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.   เด็กชายบุรัสกร  กุลดิลก        อายุ  14  ขั้น ม.3
              2.   เด็กชายเอกราช  โงนสาย  อายุ  13  ขั้น ม.2
              3.   เด็กชายศักดิ์ดา  สอนรอด อายุ  13  ขั้น ม.1
      อาจารย์ผู้ควบคุม    นายพิทยา  ปฏิโค

ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
1.  ชื่อทีม   ลูกพระเจ้าตากสิน2  โรงเรียน  เบญจมานุสรณ์       จังหวัดจันทบุรี 
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.     ด.ช.นัชชา  บุญโยประการ  อายุ   14  ชั้น  ม. 3
               2.     ด.ช.ณัชพล  ทัพรัตน์ อายุ   14    ชั้น  ม. 2
               3.     ด.ช.เอกนรินทร์  ดวงดี อายุ   13  ชั้น  ม. 1
      อาจารย์ผู้ควบคุม    อาจารย์  พิทยา  ปฏิโค
2.ชื่อทีม วังน้ำเย็นวิทยาคม   โรงเรียน  วังน้ำเย็นวิทยาคม   จังหวัด สระแก้ว  
   รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน    1. ด.ช   วรจิตร  ดีมาก             อายุ    14 ชั้น  ม. 3
                                    2 ด.ช   ยศพล  ยิ่งยวด             อายุ    12 ชั้น  ม. 1
             3 ด.ช   ธนดล   อันชูเสริม      อายุ    13  ชั้น  ม. 2
   อาจารย์ผู้ควบคุม    อาจารย์มงคล เกตมณี
3.  ชื่อ  KS3      โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร   จังหวัด สระแก้ว       
    รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1    ด.ช.อรรถพล  หงษ์จันทร์ อายุ  13   ชั้น  ม.1
              2.   ด.ช.ภควัฒน์  สุวรรณสุข อายุ  13   ชั้น  ม.1
              3.   ด.ช.กฤษณะ  ฉิมมิ     อายุ  13   ชั้น  ม.1
    อาจารย์ผู้ควบคุม   นายอดิศักดิ์  นันตา


 
ประเภทบินนาน
1. ชื่อทีม หลานพระเจ้าตากสิน 2 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.    เด็กชายณัฐศักดิ์  โรจน์จิรัฐ       อายุ 15  ชั้น ม. 3 
                                     2.    เด็กชายสมชาย  เชาว์ดี            อายุ 15   ชั้น ม. 3 
                                     3.    เด็กชายนันทวัฒน์  วิชาสวัสดิ์                 อายุ 14 ชั้น ม. 2 
     อาจารย์ผู้ควบคุม    นายพิทยา  ปฏิโค

2.ชื่อทีม KC2  โรงเรียน วังจันทร์วิทยา    จังหวัด ระยอง   
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. เด็กชาย ปราการ  อ่วมขัน   อายุ 14   ชั้น ม. 2
               2  เด็กชายกฤษฎา   สารสุวรรณ   อายุ 15   ชั้น ม.3
               3. เด็กชายกิติภณ   จันทร์ทอง      อายุ 12   ชั้น ม. 1
      อาจารย์ผู้ควบคุม    อาจารย์บัญชา  ปลื้มอารมย์
3.  ชื่อทีม เกาะโพธิ์ฟลายวิ้ง โรงเรียน  บ้านเกาะโพธิ์  (วันครู2500) จังหวัดชลบุรี
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.    เด็กชาย ณัฏฐ์  ร่านเสียง              อายุ 13   ชั้น ม.2
              2.    เด็กชายเทิดเกียรติ  อวบสันเทียะ       อายุ 14  ชั้น ม.2
              3.    เด็กชาย มีชัย  อินประสงค์        อายุ 14  ชั้น ม.2
    อาจารย์ผู้ควบคุม     นางณัฏฐาชล   ธนัชชาอธิวัฒน์

ประเภทบินยุทธวิธี
1.ชื่อทีม บุญคุณ 1 โรงเรียน วัดท่าเรือ      จังหวัด ระยอง  
  รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน      1.    เด็กชายสุรยุทธ  บุญคุณ              อายุ14   ม.3
               2.    เด็กชายกฤษขจร    กรรมาศิริ       อายุ15  ม.3
                                     3.    เด็กชายภานุ  ผลศิริ                     อายุ14   ม.3
อาจารย์ผู้ควบคุม     อาจารย์  จารึก  ธงสุวรรณ

2.   ชื่อทีม  ลูกพระเจ้าตากสิน 3  โรงเรียน   เบญจมานุสรณ์   จังหวัด จันทบุรี  
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.   เด็กชายธนสิทธิ์   ศิลสังวรณ์           อายุ 15  ชั้น ม.3
               2.   เด็กชาย วิศรุต   สมเทพ                 อายุ  15  ชั้น ม.3
              3.    นายศุภกร   โอศิริ                          อายุ  16  ชั้น ม.4
อาจารย์ผู้ควบคุม    นายพิทยา  ปฎิโค

3.    ชื่อทีม   SP1       โรงเรียน   วังหลังวิทยาคม     จังหวัด  สระแก้ว  
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.    นายสุริยา  สายคำอด             อายุ  16   ชั้น  ม.5
               2.    นายนิรันดร์  เนตรแสงศรี   อายุ   17   ชั้น  ม.5
               3.    นายณัฐวัตร  แดงชาติ            อายุ   16   ชั้น  ม.5
     อาจารย์ผู้ควบคุม     นายศุภโชค  นันตา

ประเภทบินลำเลียง

1.    ชื่อทีม  หลานพระเจ้าตาก 5 โรงเรียน  เบญจมานุสรณ์  จังหวัด จันทบุรี       
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.       นาย ณัฐพล  ยุทธวิชัย       อายุ  16   ชั้น  ม 5
               2.       นายธนันต์  ธนอัครวงศ์           อายุ  17   ชั้น  ม 5
               3.       นายธานี  อานามวัฒน์        อายุ  17  ชั้น  ม 5
     อาจารย์ผู้ควบคุม  อาจารย์ พิทยา  ปฏิโค
2.    ชื่อทีม   Dragon 9(nine)   โรงเรียน ST.Anthony(เซนต์แอนโทนี)จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1    นาย  สุทธิพร  นิลวิเวก                อายุ   15   ชั้น  ม  2.
               2.   นาย  สันติพร  แววมณี        อายุ   15   ชั้น  ม. 2
               3.   นางสาวปิยะนุช  แสงจันทร์          อายุ  16   ชั้น   ม.1
     อาจารย์ผู้ควบคุม     อาจารย์  โรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี

ประวัตินักเรียนประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้ 
1  ชื่อทีม  เทอร์โรซอร์     โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา     จังหวัด  สระแก้ว  
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.    เด็กชาย ฉินนรณ  นาเก่า                 อายุ 15   ชั้น  ม.3
           2.    เด็กชายวีรพล    ประทุมทอง       อายุ 13   ชั้น  ม.1
           3.    เด็กชายณัฐกิตต์   พูนผล                 อายุ 12   ชั้น  ม.1
อาจารย์ผู้ควบคุม   อาจารย์ภาณุวัฒน์  จิตพริ้ง
2.  ชื่อทีม  หลานพระเจ้าตาก4      โรงเรียน  เบญจมานุสรณ์   จังหวัดจันทบุรี  
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.    เด็กชายโชติพงศ์  มุกดาสนิท อายุ14 ชั้น  ม.3
           2.    เด็กชายธรกร  กันทัศ                        อายุ  14 ชั้น ม.3
           3.    เด็กชายศุภกร  อภัย                อายุ  14 ชั้น ม.3
อาจารย์ผู้ควบคุม    อาจารย์พิทยา   ปฏิโค
3.  ชื่อทีม  BJSTP 5   โรงเรียน   เบญจมราชรังสฤษฎิ์   จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.    เด็กหญิงรัตนาวดี  ฑีฆะวงษ์             อายุ   14  ชั้น  ม.3
           2.    เด็กหญิงธรพร  จันทร                                  อายุ   14  ชั้น  ม.3
           3.    เด็กหญิงมัสวีญา  กล้ายานียม                         อายุ   14  ชั้น  ม.3
อาจารย์ผู้ควบคุม   อาจารย์ ชูชาติ  แพน้อย


ประเภทคุณครูบินนาน            
    
ประเภทคุณครู บินนาน
1.ชื่อทีมศิษย์พระเจ้าตาก  โรงเรียน เบญจมานุสรณ์    จังหวัด จันทบุรี   
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน     นายพิทยา      ปฏิโค   
  
   ผู้ควบคุม    เด็กชายณัฐศักดิ์  รจน์จิรัฐ,เด็กชาย ธรสิทธิ์  ศิลสังวรแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน