*/
<< กุมภาพันธ์ 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ , ผู้อ่าน : 2022 , 19:31:49 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผลการแข่งขันหนูน้อยจ้าวหาทีวีไทยปี3
สนาม2 ภาคตะวันออก
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษ์ฏิ์ ฉะเชิงเทรา
วันที่ 13 ก.พ. 2554

ประเภทบินผาดโผน (บินลอดบ่วง)

1.    ชื่อทีม ลูกพระเจ้าตากสิน 1     โรงเรียนเบญจมานุสรณ์    จังหวัด  ฉะเชิงเทรา    
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
               1.     นายบัณฑิต  สังข์ศรี   อายุ   15            ชั้น  ม.3
              2.     เด็กชายอัษฎาวุธ  ประดับทอง  อายุ   14             ชั้น  ม.2
              3.     เด็กชายอภิสิทธิ์  นาซา   อายุ   14             ชั้น  ม.1
       อาจารย์ผู้ควบคุม   อาจารย์พิทยา  ปฏิโค          

2    ชื่อทีม   B.J.S.T.P1       โรงเรียน   เบญจมราชรังสฤษฎิ์   จังหวัด   ฉะเชิงเทรา   
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
              1.     เด็กชายธนวัฒน์  ทองเจริญ             อายุ   15  ชั้น  ม.3
              2.     เด็กชายธนบดี  ฑีฆะภรณ์   อายุ   13   ชั้น ม.1
              3.     เด็กชายภัทราพล  โตเจริญ   อายุ   12   ชั้น ม.1
       อาจารย์ผู้ควบคุม     อาจารย์ชูชาติ   แพน้อย   

3    ชื่อทีม   หลานพระเจ้าตากสิน 1       โรงเรียนเบญจมานุสรณ์     จังหวัด   จันทบุรี    
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   
             1.   เด็กชายบุรัสกร  กุลดิลก  อายุ   14  ชั้น ม.3
             2.   เด็กชายเอกราช  โงนสาย  อายุ   14  ชั้น ม.2
             3.   เด็กชายศักดิ์ดา  สอนรอด  อายุ   13   ชั้น ม.1
      อาจารย์ผู้ควบคุม      อาจารย์พิทยา  ปฏิโค     

ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้ 
1.  ชื่อทีม  BJSTP 5    โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์      จังหวัด  ฉะเชิงเทรา   
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
           1.   เด็กหญิงรัตนาวดี  ฑีฆะวงศ์ อายุ 14 ชั้น ม.3
           2.   เด็กหญิงธนพร  จันทร  อายุ 14 ชั้น ม.3
           3.   เด็กหfญิงมัสรีญา  คล้ายเนียม อายุ 14 ชั้น ม.3
อาจารย์ผู้ควบคุม        อาจารย์ชูขาติ   แพน้อย 
2  .  ชื่อทีม  ฮัมมิงเบริด        โรงเรียนมารดานฤมล         จังหวัด ฉะเชิงเทรา      
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
           1.    เด็กชายฉัตรชัย  ดวงใจ  อายุ 14 ชั้น ม.2
           2.    เด็กชายวัชรพงศ์  พึ่งพรหม อายุ 13 ชั้น ม.2
           3.    เด็กหญิงสุภาวิณี  แสงศรีจันทร์ อายุ 13 ชั้น ม.2
     อาจารย์ผู้ควบคุม   อาจารย์ธัญทิพย์   โพธิ์วงศ์บารมี 

3  ชื่อทีม  น้ำใส 1      โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร           จังหวัด  สระแก้ว   
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขั 
          1.    นายบัญชชา  อายุโย  อายุ 15 ชั้น ม.3
          2.    นางสาวชนากานต์  คำภากุล อายุ 15 ชั้น ม.3 
          3.    นางสาวพัทธนันท์  อื้อเจริญ อายุ 15 ชั้น ม.3
อาจารย์ผู้ควบคุม   อาจารย์เกศกนก  นันตา  


ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
1.  ชื่อ  น้ำใส  3      โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร             จังหวัด สระแก้ว         
    รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
              1    เด็กชายอรรถพล  หงษ์จันทร์                     อายุ  14   ชั้น  ม.1
              2.   เด็กชายพิษณุ  ทองงาม                           อายุ  13   ชั้น  ม.1
              3.   เด็กชายกฤษณะ  ฉิมมิ                       อายุ  13   ชั้น  ม.1
    อาจารย์ผู้ควบคุม   นายอดิศักดิ์    นันตา

2. ชื่อทีม วังจันทร์ Flying 3   โรงเรียน วังจันทร์วิทยา     จังหวัดระยอง   
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน       
               1.    เด็กชายอัษฎา  ธาราดล                          อายุ  14  ชั้น  ม. 3
               2.    เด็กชายวีรพล  คณะศูนย์                        อายุ  14  ชั้น  ม. 3
               3.    เด็กชาย จิตรภานุ  เขียวฉอุ่ม                  อายุ  14  ชั้น  ม. 3
อาจารย์ผู้ควบคุม   อาจารย์บัญชา  ปลื้มอารมณ์ 
3.  ชื่อทีม   BJSTP 3 โรงเรียน  เบญจมราชรังสฤษฎิ์         จังหวัดฉะเชิงเทรา       
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
               1.เด็กชาย ธนาทร  จันทร                               อายุ    13 ชั้น  ม.2
               2.เด็กชายกัปตัน  สำแดงฤทธิ์                    อายุ    14   ชั้น  ม.2
               3.เด็กหญิงชลกานต์  พรหมบุญมี                     อายุ    13  ชั้น  ม.1
      อาจารย์ผู้ควบคุม    อาจารย์  ชูชาติ  แพน้อย   

  

ประเภทบินยุทธวิธี
1.    ชื่อทีม หลานพระเจ้าตากสิน 3  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  จังหวัด  จันทบุรี
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   
                1. เด็กชายธนสิทธิ์  ศิลสังวรณ์                            
                2. เด็กชายวิศรุต  สมเทพ                      
                3.นายศุภกร  โอศิริ                                       
     อาจารย์ผู้ควบคุม  นายพิทยา  ปฏิโค  

2.    ชื่อทีม  กองร้อยพิเศษ เบญจมราชรังสฤษฎิ์    โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์    จังหวัด ฉะเชิงเทรา              
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   
               1. นายปิยังกูร  ชลอรักษ์                              อายุ   17  ชั้น   ม.5                     
               2.นายสมเจตน์  ตันอ่วม                               อายุ   17  ชั้น   ม.5
               3.นายวสันต์  ดิษริยะกุล      อายุ  17  ชั้นม.5                               
               อาจารย์ผู้ควบคุม    นายชูชาติ  แพน้อย
3    ชื่อทีม  บุญคุณ  1  โรงเรียน วัดท่าเรือ  จังหวัด ระยอง 
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
               1. เด็กชายสุรยุทธ  บุญคุณ                             อายุ  17 ชั้น ม.3
               2.นายกฤชขจร  กรรมาศิริ                               อายุ  16  ชั้น ม.3
               3.นายภาณุ  ผลศิริ                                          อายุ  15  ชั้น ม.3
อาจารย์ผู้ควบคุม    นายจารึก  ธงสุวรรณ

ประเภทบินลำเลียง
1.    ชื่อทีม Dragon  5  (Five)    โรงเรียนเซนต์แอนโทนี   จังหวัด  ฉะเชิงเทรา     
       รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
              1.  นายสุทธิพร  นิลวิเวก  อายุ 16 ชั้น ปวช.1
              2.  นายธนาธิป  จำปาบุรี             อายุ      15 ชั้น ม.3
              3.  เด็กชายณัลทวัฒน์  ทองนพคุณ        อายุ  13 ชั้น ม.1
       อาจารย์ผู้ควบคุม     อาจารย์โรจนินทร์    โพธิวงศ์บารมี 
 2    ชื่อทีม วังจันทร์  Flying 8     โรงเรียนวังจันทร์วิทยา       จังหวัด   ระยอง        
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
              1. นายอิศรา  ธาราดล   อายุ 17 ชั้น ม.4
              2. นายศรราม  สาระจันทร์  อายุ 16 ชั้น ม.4  
              3. เด็กชายปรากิจ  ไกรสวัสดิ์  อายุ 13 ชั้น ม.2
     อาจารย์ผู้ควบคุม  อาจารย์บัญชา  ปลื้มอารมณ์ 
3 . ชื่อทีม  บุญคุณ 3          โรงเรียน    วัดท่าเรือ      จังหวัด   ระยอง               
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
              1.  เด็กชายชัชวาล  บุญคุณ          อายุ  12 ชั้น ม.1
              2.   เด็กวิฑูรย์  สุระไตร           อายุ  13 ชั้น ม.1
              3.   เด็กชายวรกันต์  ชำนาญ                อายุ  12 ชั้น ป.6.
     อาจารย์ผู้ควบคุม  อาจารย์  จารึก  ธงสุวรรณ


ประเภทบินนาน
1. ชื่อทีม  BJSTP  9  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์        จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
              1.  เด็กชายณปัณณ์  เจริญสินรุ่งเรือง       อายุ 15   ชั้น ม.3 
              2.  เด็กชายรัชชานนท์  ณีคง                   อายุ 14   ชั้น ม.2 
              3.  เด็กชายนภพร  วิศาลกมล                  อายุ 14  ชั้น ม. 1 
     อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์  ชูชาติ  แพน้อย
2.ชื่อทีม วังจันทร์  FLY ING1   โรงเรียนวังจันทร์วิทยา                จังหวัด ระยอง 
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   
             1. เด็กชายปราการ  อ่วมขัน              อายุ 14    ชั้น ม.2
             2. เด็กชายกิตติรณ  จันทร์ทอง                    อายุ 13    ชั้น ม.1                       
             3. เด็กชายสุธิพงศ์  กังจุ้ย                         อายุ 14    ชั้น ม.1
      อาจารย์ผู้ควบคุม    อ. บัญชา  ปลื้มอารมณ์
3.ชื่อทีม ลูกพระเจ้าตากสิน 2   โรงเรียน เบญจมานุสรณ์  จังหวัด  จันทบุรี 
       รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายนัฐศักดิ์  โรจน์จิรัฐ                        อายุ 15 ชั้น ม.3 
              2. นายสมชาย  เชาว์ดี                           อายุ 15 ชั้น ม.3 
              3. เด็กชายวัฒนา  ผลบุญ                          อายุ 14 ชั้น ม.2 
       อาจารย์ผู้ควบคุม    อาจารย์ พิทยา  ปฏิโค


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน