*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 3942
 • จำนวนผู้ชม : 1464974
 • จำนวนผู้โหวต : 458
 • ส่ง msg :
 • โหวต 458 คน
วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 647 , 09:01:08 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Swadee ! How are you doing ?

Today is the most popular Thai traditional day, as well as NEW YEAR DAY. As usually
Thais people go to a temple at morning for make merit with offer foods to the monks.
And a monk who sat on a high chair in a hall will edify or Dhamma lecture to people who sit in nicely manner while listening, that means they accept Dhamma since begin to end.

Between the young people walkink back home they watering to others, and they play
with water splashing on the area of temple or on the road in long time until evening.

I'd copied the story "Songkran Day" for your readtng too.

Many thanks to Google Translate also.

 

OfficeHolidays.com

 

Songkran Festival in Thailand 2018

 

Thailand National Holiday in Thailand

 

The Songkran Water Festival is the traditional New Year of Thailand.
 Songkran Festival / 123rf

When is Songkran Festival?


Additional public holidays may be declared by the government depending on which days of the week the days of Songkran fall on.The Songkran festival is the traditional Thai New Year's Dayand is celebrated from 13 April to 15 April.

History of Songkran Festival

The word Songkran is from the Sanskrit language and means the passage of the sun from one sign of the Zodiac to another. That means there are twelve Songkrans each year, but the significance of this Songkran (sometimes called Major Songkran to distinguish it from the others) is when the sun enters the sign of Aries the Ram. The particular event was also closely related to the Vernal Equinox.

Celebrating New Year at the time of the Vernal Equinox was very common in the past. The Songkran celebration is similar to those of the Indian Holi Festival, the Chinese Ching Ming, and the Christian Festival of Easter. Indeed April Fool's Day probably originated as mocking those who didn't accept the switch of New Year from April to January in France in the Sixteenth Century.

Did you know?

In ancient times, the dates of Songkran and the Vernal Equinox would have been closer, but they have shifted due to an effect called procession, where the Earth wobbles on its axis over a 25,000 year period.

The date was originally set by astrological calculations, but it is now fixed on 13 April. The festival may be extended if some of the celebrations fall over a weekend.

In Thailand, New Year is now officially celebrated on January 1, in line with almost all other countries. Songkran was the official New Year until 1888, when it was switched to a fixed date of 1 April. It wasn't until 1940, that this date was then shifted to 1 January.

Making a splash - celebrating Songkran

The most famous aspect of the Songkran celebrations is the throwing of water. Indeed, Songkran is often known as the Thai Water Festival. The custom originates from spring cleaning aspect of Songkran. Part of the ritual was the cleaning of images of Buddha. Using the 'blessed' water that cleaned the images to soak other people is seen as a way of paying respect and bring good fortune.

It also doesn't hurt that April is the hottest part of the year in Thailand, so being soaked is a refreshing escape from the heat and humidity.

Nowadays Thais will walk the streets having 'water fights' using containers of water or water guns, or stand at the side of roads with a hose and soak any one who passes by.

You may also get covered in chalk, a custom originating from the chalk used by monks to mark blessings. This combination of water and powder is almost identical to the celebrations of Holi, and indeed, it maybe that the customs originated in India as certainly Songkran is celebrated more widely and longer in the Northern part of Thailand.

Even more interesting is that the custom of water fights pops up in a distant place at the same time of year. Dyngus Day is celebrated on Easter Monday in Poland, and on the Monday the custom is that boys get to soak girls with water, but on the Tuesday, the girls get to throw crockery at the boys - again the water and powder combination.

As mentioned, Songkran is a Spring Cleaning Day, both physically and spiritually. On the physical side, in addition to cleaning other customs are that anything old and useless must be thrown away or else it will bring bad luck to the owner. On the spiritual side, some people make New Year resolutions.

.............................................

FRANCE 24 Live – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream https://youtu.be/J78SdCzzumA

..............................................

 

 
 

Are You Crazy About English?

3 hours ago

Everyday Grammar: Are You Crazy About English?
Everyday Grammar: Are You Crazy About English?
 
Are You Crazy About English?
 


English speakers express likes and dislikes in so many ways. By now, you’ve learned how to use words such as like, enjoy, love, or even hate. For example:

She really likes the new professor.

We enjoy restaurants by the water.

I love traveling to distant places.

They hate cold weather and snow.

These are simple and common ways to express likes and dislikes. But fluent speakers of English use other ways, too.

Some are a little more nuanced and less direct. Today, we’ll show you four phrases you can start using as soon as you like.

To be into…/ not be into...

Let’s start with to be into. This phrase is very informal. And American English speakers often include the adverb really in it. To be really into something means you like it a lot.

One structure for using this phrase is subject + to be + like/dislike word or phrase + noun. Listen:

I'm really into karaoke. I sing in front of crowds every chance I get.

But, what if you wanted to express that someone is really into doing something? The structure changes a little. Listen:

I’m really into singing pop songs from the ‘80s.

Here, it’s subject + to be + like/dislike word or phrase + gerund (and sometimes) + noun. The gerund in this example is singing and songs is the noun.

All the phrases you’ll hear today can be used with either of these two structures.

The negative form of the phrase – to not really be into – often doesn’t exactly mean someone has a strong dislike for something; it may just mean the person has little or no interest in it. Listen:

He’s not really into baseball. But he loves soccer. Maybe you guys can catch a soccer game?

To be a fan of…/ not be a fan of…

Let’s move on to the next one. Like the phrase to be really intoto be a fan ofsomething means you like it a lot. Americans usually add the adjective ‘big’ or ‘huge’ to this phrase.

One thing to note: you may have heard people say they are fans of a sports team or of a movie star. These are common ways to use ‘fan.’ But you can be a fan of just about anything. Listen:

I’m a big fan of sushi. I know a great Japanese place we can go to.

Notice this example uses the first structure we discussed.

Also, with this phrase, sometimes the word fan comes after the thing that you like. Listen:

I’m a big sushi fan. I know a great Japanese place we can go to.

When we use the negative form – not a big fan of – it expresses a stronger emotion than saying you’re not really into it. Listen:

I’ve never been a huge fan of shopping at supermarkets. They’re too crowded. I prefer to order my groceries online.

Notice that this example uses have been, which is a tense of the verb to be. It also uses the second structure we discussed earlier.

For the rest of the program, you can examine the sentence structure yourself. Remember, all the phrases today follow one of the two patterns.

To be crazy about… / not be crazy about…

Now, let’s talk about the phrase to be crazy about. This phrase’s positive and negative forms have very different uses.

In American English, we use the positive form much less frequently. And, it is mainly used to express strong romantic feelings for someone. Listen:

He’s crazy about her. I think he’s going to ask her to marry him.

We also sometimes use it for activities such as sports or the arts:

My kids are crazy about football. They’re going to football camp this summer.

An older way of saying the phrase used the preposition for instead of about:

He’s crazy for opera. He buys tickets every season, no matter how much they cost.

Now, to the negative – we almost always use the negative form for non-romantic things. It means the same as to not be a fan of. Listen:

I’m not crazy about mowing lawns. I usually pay someone to do the job for me.

To be fond of…/ not be fond of…

Our last phrase for today – to be fond of – is mostly used for food and people. This phrase is generally more common in British English. But its negative form is fairly common in the United States.

To be fond of means having a liking or love for someone or something. Listen:

She’s been fond of that boy since they were babies.

The negative form means you don’t like something. Listen:

Mark has never been fond of vegetables. I don’t think I’ve ever seen him touch a salad– ever!

Of course, there are many more ways to express likes and dislikes in English. But learning these four phrases is a good start.

Don’t forget that you can still freely use the words you’ve already been using - like, enjoy, love and others. These new phrases just give you more options.

And if you’re a big fan of learning English, well then, give them a try!

I’m Alice Bryant.

 

Alice Bryant wrote this story for Learning English. Kelly Jean Kelly was the editor.

What music, food, places, activities, or people do you like or dislike? Write to us in the Comments section using the phrases you just learned! And visit our Facebook page.

Here are the two common structures we talked about today:

Here are the two common structures we talked about today:

subject    verb to be    like phrase    noun

I'              m             (really) into    karaoke


subject    verb to be     like phrase   gerund noun

I‘              m              really into       singing (pop)song

 

Words in This Story

 

nuanced – adj. characterized by subtle shades of meaning or expression

karaoke – n. a form of entertainment in which a device plays the music of popular songs and people sing the words to the songs they choose

gerund – n. an English noun formed from a verb by adding -ing

fan – n. a person who likes and admires someone or something in a very enthusiastic way

groceries – n. food sold by a grocer

pattern – n. the regular and repeated way in which something happens or is done

mow – v. to cut something, such as grass, with a machine or blade

lawn – n. an area of ground, such as the ground around a house, that is covered with short grass

fond – adj. feeling or showing love or friendship

salad – n. a mixture of raw green vegetables

 

Travel Company Bans Use of Cellphones, Even for Photos

4 hours ago

A woman takes pictures from the top of Lisbon's Santa Justa lift, April 19 2016.
A woman takes pictures from the top of Lisbon's Santa Justa lift, April 19 2016.
 
Travel Company Bans Use of Cellphones, Even for Photos
 


Would you take a trip if you could not use your cellphone during it? Not even as a camera?

A new travel company is asking customers to do just that. The company is called Off the Grid. Zach Beattie is its founder.

“When you’re somewhere new, there’s a lot to soak up, a lot to see, a lot of cool, interesting people to meet,” Beattie said. “Your phone can distract you.”

Beattie says Off the Grid trips are meant to be “fully unplugged and very social.”

The company’s first trip is to Lisbon, Portugal, in July. It is also planning trips to the Croatian coast; Barcelona, Spain; Lima, Peru; and Tulum, Mexico.

The seven to 10 day tours are for small groups, no more than 16 people. Trip prices begin at $1,500. The cost includes stays in hostels, some meals and ground transportation. It does not include airfare.

Trip schedules include at least three activities and two social events. Off the Grid favors special experiences over more traditional sightseeing. The Lisbon trip, for example, includes surfing lessons, exercise by the sea, a day of boating and dinner with a local family.

Beattie says he does not want the travelers to be too busy going from one place to another. He says the goal is mindful travel instead of, in his words, “cramming every single site into your trip.”

The cellphone ban will not be forced upon the travelers. “We want it to be volunteer," Beattie said. "We’re not collecting phones..."

Travelers will be able to use a simple cell phone that does not connect to internet. It will be loaded with useful local phone numbers.

Off the Grid travelers are permitted to bring usual cameras to take photographs. But the company also employs a photographer to take lots of pictures during the tour.

Once the trip is over, travelers can post the images on social media.

“I think it’s interesting and challenging to say, ‘Can I enjoy this moment without a camera? Can I soak up this memory and have it be part of me without instantlysharing with someone else in order for the moment to be real?’”

So far, people who have registered for Off the Grid tours include young people just out of high school as well as people in their 60s. Most of them, though, are professionals between the ages of 24 to 35, Beattie says.

Beattie started the business using money he saved from a technology job at a mapping company. He employs guides to lead each trip. But he will help lead the first few tours himself.

Kensey Neely is 30 years old and from St. Joseph, Missouri. She is set to go on the Lisbon trip. She says she had been “trying to find a way to step out of my comfort zone.”

Neely says giving up her phone may be hard, but she says “I’m hoping once I do it during the trip, I won’t be as tied to it when I get back.”

She plans to take a camera with her to Portugal. But she hopes she does not use it very often. “I want to enjoy the experience and not take pictures of every little thing," Neely said.

I’m Ashley Thompson.

 

The Associated Press reported this story. Ashley Thompson adapted it for Learning English. Caty Weaver was the editor.

_______________________________________________________________

Words in This Story

soak up - phrasal verb. to enjoy feeling or experiencing (something pleasant) in usually a slow or relaxed way​

distract - v. to cause (someone) to stop thinking about or paying attention to someone or something and to think about or pay attention to someone or something else instead

unplug - v. ​to disconnect (something, such as a lamp or television) from an electrical source or another device by removing its plug

hostel - n. an inexpensive place for usually young travelers to stay ​

surf - v. ​to ride on ocean waves using a special board (called a surfboard)​

cram - v. ​to fill (something) so that there is no room for anything else : to fill (something) completely

challenging - adj. ​difficult in a way that is usually interesting or enjoyable​

instantly - adv. ​without delay​

...........................................

NEWS AROUND

Songkran revelry set to begin nationwide

national April 13, 2018 01:00

By The Nation

Police continue to push public safety measures but traffic still poses challenge.

AS holidaymakers started to reach their destinations nationwide yesterday for the traditional Thai New Year celebrations this weekend, various sites confirmed their readiness to host impressive events and also implement public safety measures.

At Bangkok’s Khao San Road, police spokesman Pol General Weerachai Songmetta led Thai actors Chatchawal Phetchwisit, Wichan Meesom and Kosawis Piyasakulkaew and singer Treechada “Ice R-siam” Kimtin to promote safe Songkran celebrations. They urged people to refrain from wearing too-revealing clothes (or risk a Bt5,000 fine), sexual harassment/molestation (up to 10 years in jail and up to Bt200,000 fine), or using high-pressure water guns (sellers face up to six months in jail and up to Bt50,000 in fine). 

Khao San Road, which is famous for water wars every year, is expected to draw 30,000 visitors a day from today until Sunday. Some 960 police would guard the road and nearby areas during this period.

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) kicked off the Songkran Festival with a beautiful procession carrying the famous Phra Buddha Sihing image from the National Museum to a temporary shrine in Lumpini Park where it will remain until Sunday. 

The procession through the streets of old Bangkok was flagged off by BMA Governor Pol General Aswin Kwanmuang.

The BMA will also host an alms-offering rite at 7am today for 166 Buddhist monks before hosting Songkran-related activities at the park, including a Songkran beauty queen contest.

Down South, Thais and Malaysian and Singaporean visitors started Songkran water wars at the site for “Hatyai Midnight Songkran” on Sanehanusorn Road in Songkhla, many hours ahead of the event launch, while security officers were there to guard revellers.

Chiang Mai Governor Pawin Chamniprasert led officials and public members in a morning alms-offering rite for 60 Buddhist monks at the Three Kings Monument Plaza in Muang district. It marked the 722nd anniversary of the establishment of Nophaburi Sri Nakhon Ping Chiang Mai as the capital city of the Lanna Kingdom. The rite also launched Songkran celebrations.

Various sites were ready for the celebrations, including the Tha Pae Gate plaza, the Wat Lok Molee for Lanna-style merit-making activities and the “Khu Muang” old city moat famous for its water wars. The latter site also saw eight emergency tents set up and a ban on the sale of alcohol.

Meanwhile, travellers from Bangkok heading upcountry for the five-day Songkran holidays were warned to prepare for severe traffic jams on highways later last night. Earlier in the day yesterday, heavy traffic congestion were already reported at various parts of the Northeast-bound Mitraparp Highway and the North-bound Asia Highway. 

By yesterday afternoon, Highway No 304 witnessed a 40km-long traffic jam between Nakhon Ratchasima’s Wang Nam Khieow district and Prachin Buri’s Na Dee district. Cars and vehicles were stuck bumper to bumper and could only move at a crawl pace.

Besides the vehicles of holidaymakers, other factors contributing to the traffic jams were some trucks plying and violating the ban on them running from April 11-17 as well as some ongoing road construction, a police source said.

Nakhon Ratchasima reported its five worst congestion spots in the afternoon:

 1.  A 10km-long jam on the section between Saraburi’s Muak Lek district and Nakhon Ratchasima’s Pak Chong district; 
 2.  A 40km-long jam on the section (due to an ongoing motorway construction and hilly road sections) from Pak Chong’s Chok Chai Farm to Sikhiu district; 
 3.  A 3km-long jam at a bottle-neck area near the Pak Thong Chai intersection’s elevated bridge in Muang Nakhon Ratchasima; 
 4.  A 10km-long jam at the Ban Pho intersection’s elevated bridge in Muang Nakhon Ratchasima; 
 5.  A 7km-long jam on the section between Noen Sung district to Khong district

On the North-bound road, vehicles caused some congestion on Highway No 11 (Phitsanulok-Uttaradit) while the Indochin intersection in Phitsanulok, which had some ongoing construction, allowed more motorists to still drive using alternative routes to avoid jams.

 ....................................................

FINISHED

April 13, 2018แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน