*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 3936
 • จำนวนผู้ชม : 1462953
 • จำนวนผู้โหวต : 458
 • ส่ง msg :
 • โหวต 458 คน
วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 237 , 09:52:23 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Sawasdee ! How are doing ?

 

    Friday, January 11, 2018

          Because we are in polite social presently, we have to do as the rules of it too. Today there is an article in

this webpage : How to Interrupt Someone in a Nice Way. All right, let's read all social rules together.

 

          Many thanks to Google Translate as ever.

 

 

FRANCE 24 Live – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream https://youtu.be/J78SdCzzumA

.............................................

 

 

 

How to Interrupt Someone in a Nice Way

3 hours ago

How to Interrupt Someone in a Nice Way
How to Interrupt Someone in a Nice Way
 
How to Interrupt Someone in a Nice Way
 
 

Imagine that you are talking with a friend who lives overseas. You haven’t seen or spoken to the person in a year and he or she has much news to share.

The friend talks for a long time and you listen…for a long time. But, you want to tell them you have to go to work. How can you do it? You might need to interrupt them, but in a kind way.

There are many reasons that interrupting a speaker or group of speakers may be necessary. They include to:

 • End a conversation
 • Ask a question
 • Give someone a message
 • Or to join a conversation

The goal is to be able to do these things in a polite way. In today’s Everyday Grammar, we will share some language you can use.

To end a conversation

So, let’s return to our situation from the start of the program: the desire to end a conversation.

There are times when we want or have to leave a conversation before a speaker finishes. In these situations, we can use one of these phrases:

 • I’m sorry to interrupt but…
 • I hate to interrupt but…
 • I’m sorry to cut this short but…

Here’s how someone might use one of these in conversation:

So, anyway, we get there and as soon as…

I’m sorry to interrupt but I have to be somewhere in an hour.

Oh, okay, no problem! Let’s catch up more next week.

Note that when we interrupt a speaker for any reason, we almost always begin with “Sorry,” “I’m sorry” or, for some kinds of interruptions, “Excuse me.”

In social or professional situations, there are polite ways of interrupting a person or people to do things like ask a question or deliver information.
In social or professional situations, there are polite ways of interrupting a person or people to do things like ask a question or deliver information.

To ask a question

Now, let’s move to another common situation: the need to ask a question.

There are times when we have a question about the subject of discussion or even an unrelated subject. Or, we may want to make sure we’ve understood the speaker before they continue speaking.

Here are two useful phrases for asking questions:

 • Sorry to interrupt but may I ask a question?
 • I’m sorry for the interruption but I have a quick question.

Or, here’s what you can say to check that you’ve understood the speaker:

Sorry for interrupting, but I want to make sure I understand.

Then, you can ask or state something to make sure you’re clear on the speaker’s meaning.

Now, let’s hear how someone might use one of these phrases. Suppose the interrupter briefly walks into a meeting in progress:

Sorry for the interruption, but I have a quick question. What time do the exchange students get here?

They should be here by 2:30.

Great! I’ll have their welcome packets ready by 12.

Note the very small differences in form between “to interrupt” “for the interruption” and “for interrupting.” All are common in American spoken English.

To give a message

In other situations, you may need to give someone a message that cannot wait, such as to inform them about a phone call or other time-sensitive issue. In giving such messages to people while they are speaking, we sometimes start with “Excuse me”:

 • Excuse me, Bryan. There’s a phone call for you on line 1.
 • Sorry to interrupt, but you’re needed in the lobby to sign for a package.

Note that the phrase “Pardon me” is another way to say, “Excuse me,” but is less common except in very formal situations.

To join a conversation

And, finally, there are times when you want to join a conversation between two or more people.

Sometimes, this is easy to do because you’re already friendly with the people and they are talking casually about a subject.

Other times, the speakers are so deep in discussion that there are no natural breaks in their speech. But you still want to offer an opinion, make an important point or share some information.

These phrases can help you enter a conversation:

 • Excuse me, but may I jump in here?
 • Sorry to butt in, but…
 • May (or) Can I add something here?
 • I couldn’t help overhearing…

“I couldn’t help overhearing” means “I couldn’t avoid hearing what you said.” Be careful to use this phrase only with people who would react kindly, such as friends or coworkers.

Listen to a short talk between coworkers:

Did you catch the Golden Globe Awards? I was so happy to see Alfonso Cuarón win best director!

I know! “Roma” was a beautiful film. 

I couldn’t help overhearing you talk about “Roma.” I just watched it last night. Wow, what lovely cinematography.

So, you just learned how to politely interrupt other people. But what might you say if someone interrupts you? You can tell us in the comments area.

I’m Alice Bryant.

 

Alice Bryant wrote this story for Learning English. Caty Weaver was the editor.

______________________________________________________________

Words in This Story

 

interrupt – v. to ask questions or say things while another person is speaking

conversation – n. an informal talk involving two people or a small group of people

polite – adj. having or showing good manners or respect for other people

phrase – n. a brief expression that is commonly used

packet – n. a small, thing package

lobby – n. a large open area inside and near the entrance of a building

formal – adj. requiring or using serious and proper clothes and manners

casually – adv. in a way designed for or permitting ordinary dress, behavior or language

cinematography – n. the art or technique of motion-picture photography

...........................................


 

 

Lesson 18: She Always Does That

January 05, 2019

 

 

Summary

Anna reads the news for the first time. She learns that there is a right way and a wrong way to read the news.

 

Speaking

Learn the new words for this lesson in this video. Also, learn the phrasal verb "got it" to show understanding.

 

Pronunciation

This video teaches about shortened forms of object pronouns that begin with a /th/ or /h/ sound. You also learn about two different ways to pronounce the "s" ending on verbs like "talks" and "says."

Conversation

Anna: Hello, from Washington, D.C.! Today at work I am reading the news for the first time. I am really nervous. But my boss, Ms. Weaver, is here to help me.

Caty: Now, Anna, remember. When we read the news we are always reading facts. We never show our feelings.
Anna: Sure thing, Ms. Weaver.
Caty: Great. Are you ready?
Anna: Yes.
Caty: Okay, let’s try the first story!
Anna: Hello, and welcome to The News.
Anna: A new book is very popular with children and families. This is it.
Anna: It is about a lost duckling. The duck's mother cannot find him.
Caty: Stop! Anna, when you say the words “duck” and “duckling” you look really sad.
Anna: I do?
Caty: Yes. Sad is a feeling.
Anna: Sad is not a fact. Sorry. Let me try again.
Caty: Okay, she’s trying again! And go.
Anna: Hello, and welcome to The News. A new book is very popular with childrenand families. This is it.
Anna: It is about a lost duckling. The duck’s mother can not find ‘im. But a family gives him a home.
Caty: Stop! Anna, you are doing it again.
Anna: This story is very sad.
Caty: I have an idea. Let’s read the second story. She’s reading the second story. And … go!
Anna: Hello , and welcome to The News. In Indiana, a grandmother is the first 80-year-old woman to win The Race Car 500.
Anna: That is awesome!
Caty: Stop! Stop! Anna, please -- no feelings.
Anna: Right. But it is awesome that an 80-year-old grandmother wins a car race.
Caty: Just the facts, Anna.
Anna: Right.
Anna: Hello, and welcome to The News. In Indiana, a grandmother is the first 80-year-old woman to win The Race Car 500.
Anna: She rarely talks to reporters. But when she does, she often says, “Nothing can stop me now!”
Anna: I am very happy for her!
Caty: Stop, stop, stop!! Anna, you cannot say you are happy.
Anna: But I am happy.
Caty: But you can’t say it.
Anna: Why?
Caty: This is the News. Happy and sad are feelings. You can’t have them in The News.
Anna: Okay. I got it.
Caty: Okay. Let’s try the third story. She’s reading the third story!
Anna: Hello and welcome to The News.
City politicians in Big Town are using city money to have a big party on a cruise ship. They are taking the money for the party from the children’s library.
Anna: What?! That makes me very angry.
Caty: No, no, no! Anna, you cannot say you are angry! This is The News!!!
Anna: What can I do, Ms. Weaver? Take out my feelings and put them here … on the news desk?
Caty: Yes. Yes. That’s right! Now you’ve got it!
Caty: Let’s repeat the first story.
Anna: This is going to be a very long day.
Anna: Until next time!
 

Writing

In this lesson, Anna is nervous because she is reading the news for the first time. How do you feel when you do something for the first time? Write to us to tell us about yourself or a friend doing something at work or school for the first time. Send us an email or write in the Comments section.

Use the Activity Sheet to practice writing and using ordinal numbers.

.............................................


 

6 Minute English

 

INTERMEDIATE LEVEL

 

The benefits of schadenfreude

 

EPISODE 190110 / 10 JAN 2019

 

Introduction

Do you take pleasure when someone undeserving of their success has a spot of bad luck? Not even a little pleasure? Well, if you do (like, apparently, most of us) you might like to learn the word 'schadenfreude' and the concept behind it. Rob and Neil talk about this German word also used in English and teach you new vocabulary.

This week's question

False cognates – also called false friends - are words that look the same in two languages but have different meanings. In English we have the word 'rat' but what does that mean in German? Is it...

a)    a big mouse

b)    annoyed

c)    advice

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary

schadenfreude
the satisfying feeling you get when something bad happens to someone else 

loanword
a word from one language that is used in another language without being changed 

comeuppance
a person's misfortune that is considered to be deserved punishment for something bad that they have done 

justice
punishment someone receives that is fair for what they have done 

hypocrites
people who claim to have certain moral beliefs but actually behave in a way that shows they are not sincere

commiserate
expressing sympathy to someone about their bad luck

Transcript  

Note: This is not a word for word transcript

Neil
Hello and welcome to 6 Minute English, I'm Neil. This is the programme where in just six minutes we discuss an interesting topic and teach some related English vocabulary. And joining me to do this is Rob. 

Rob
Hello. 

Neil
In this programme we're discussing schadenfreude. 

Rob
Hold on, Neil – schadenfreude – that's a German word. 

Neil
Schadenfreude is what we can call a loanword - a word from one language that is used in another language without being changed. 

Rob
So you're right – schadenfreude is used in English and am I right in thinking it describes the satisfying feeling you get when something bad happens to someone else? 

Neil
You're right, Rob. Imagine you're in a queue at the supermarket and someone pushes in, but when they got to pay, their credit card doesn't work – think of the feeling you might get just seeing their misfortune – another word for bad luck. 

Rob
Yes, that is a very satisfying feeling – but it's quite a mean feeling too. 

Neil
It is but we'll be discussing why that feeling could actually be good for us. But first, let's set a question for you, Rob, and our listeners at home, to answer. This is about false cognates – also called false friends - words that look the same in two languages but have different meanings. So in English we have the word 'rat' but what does that mean in German? Is it…

a)    a big mouse
b)    annoyed or
c)    advice

Rob
That's tricky because I don't speak German. So I'll guess and say b) annoyed. 

Neil
Well, I'll have the answer later on. Now, let's talk more about schadenfreude. Enjoying someone's misfortune can certainly make us feel good. 

Rob
And studies have shown this feeling is quite normal – particularly when is happens to someone we envy.  If we see a wealthy celebrity suffering on a reality TV show, or are exposed for not paying their taxes, we feel good. We say they've had their comeuppance

Neil
That's a good word – meaning a person's bad luck that is considered to be deserved punishment for something bad that they have done. 

Rob
Let's hear from psychologist Wilco Van Dijk from the University of Leiden, who's been talking about this on the BBC Radio 4 programme, All in the Mind. What have his studies found about our enjoyment of others misfortune? 

Wilco Van Dijk, psychologist, University of Leiden
People especially feel schadenfreude when they think the misfortune is deserved. Then the question is where this joy arises, is this actually joy experienced towards the misfortune of others or is it also at least partly about a just situation – that this misfortune of another actually appeals to a sense of justice. That's also the reason why we like the misfortune of hypocrites because if they fall down that also is a deserved situation. 

Neil
OK, so Wilco Van Dijk's studies found we get joy when someone's misfortune is deserved – there is justice – in other words, the punishment someone receives is fair. 

Rob
And a just situation means a fair situation – it is right. So I guess he's saying we're not just being mean. 

Neil
Yes. And he also mentioned the type of people whose misfortune is just and deserved, are hypocrites – people who claim to have certain moral beliefs but actually behave in a way that shows they are not sincere. 

Rob
The All in the Mind programme also heard from another expert on the subject – author and historian of emotions, Dr Tiffany Watt-Smith. She talked about how schadenfreude is a subjective thing – based on our feelings – and it's not as simple as deciding what is right or wrong. What word does she use that means to express sympathy to someone about someone's bad luck? 

Dr Tiffany Watt-Smith, author and historian of emotions
We don't really experience emotions, you know, as either-or things, it's not black or white. I think it's perfectly reasonable that we could genuinely commiserate with someone else's misfortune at the same time as a terrible sly smile spreading across our lips because, you know, something we've envied about them has turned out not to work out so well or whatever it is. You know, we have a much deeper ability to hold contradictory emotions in mind, much more so than your average moral philosopher would allow.

Neil
Interesting stuff. She says when something goes wrong for someone, we have the ability to commiserate with them – that's the word for expressing sympathy to someone about their bad luck. 

Rob
So overall, Tiffany Watt-Smith thinks we have a range of emotions when we experience schadenfreude – but these are contradictory emotions – different and opposite emotions. Maybe, Neil, we should just be nicer people? 

Neil
No way! I loved seeing Germany getting knocked out of last year's World Cup – not really! Talking of Germany, earlier we mentioned false friends and I asked in English we have the word 'rat' but what does that mean in German? Is it…
a)    a big mouse
b)    annoyed
c)    advice 
And, Rob, you said… 

Rob
I said b) annoyed. 

Neil
And that is the wrong answer, I'm afraid. The right answer is c) advice. Well done if you knew that at home. Now on to the vocabulary we looked at in this programme. 

Rob
So today we've been talking about schadenfreude – that describes the satisfying feeling you get when something bad happens to someone else. 

Neil
And that's an example of a loanword - a word from one language that is used in another language without being changed. In this case German.

Rob
We mentioned comeuppance which describes a person's misfortune that is considered to be deserved punishment for something bad that they've done. 

Neil
Next we mentioned justice – that's the punishment someone receives that is fair for what they've done. And the word just describes something that is fair and right. 

Rob
Hypocrites are people who claim to have certain moral beliefs but actually behave in a way that shows they are not sincere. 

Neil
And finally commiserate is a word that means expressing sympathy to someone about their bad luck. That's the verb. The noun form is commiseration

Rob
Well commiserations, Neil. We've run out of time for this programme. See you soon, goodbye.
 

Neil
Goodbye!

 

Latest 6 Minute English

 

 ..........................................


 

 

File photo
File photo

 

Medical price control plan looms over private hospitals

national January 11, 2019 01:00

By CHULARAT SAENGPASSA 
THE NATION 

SHARE PRICES TAKE A HIT AS MEASURE GOES TO CABINET WHILE CONSUMERS BREATHE SIGH OF RELIEF

A CABINET meeting on January 22 will consider a plan to control the prices of medical supplies and services.

The proposed move could have a far-reaching impact on the country’s healthcare sector. While the news has brought joy to consumers, the share prices of private hospitals dived yesterday. On Wednesday, the Committee on Product and Service Prices passed a resolution to control the prices of medical supplies and services. 

“At present, we have only controlled the prices of medicines,” Commerce Minister Sontirat Sontijirawong said about the committee’s latest decision.

The committee made the plan after complaints from various non-governmental organisations about what they perceive as overcharging by some private hospitals. 

“There are many complaints about medical-service fees. In one extreme case, the bill exceeded Bt23 million. A surgeon, for example, charges about Bt170,000 per operation,” Foundation for Consumers secretary-general Saree Ongsomwang said. 

Akom Pradittasuwan, who heads the Bureau of Sanatofium and Healing Arts, admitted that most complaints filed against private hospitals related to high fees. 

Last November, some consumer protection networks even threatened to sue the Commerce Ministry in the Administrative Court if it continued to ignore their call for controls on the prices of medical supplies and services.

Preeyanan Lorsermwattana, who heads the Network of Medical Malpractice Victims, yesterday welcomed the committee’s decision and demanded concrete results.

“I believe to ensure the controls apply in practice, a committee should be set up to monitor implementation too,” she said. 

She suggested that the panel should serve as a central agency for handling complaints about perceived overcharging. 

“Consumers usually give up after they are required to contact various agencies such as the Office of Consumer Protection Board, the Food and Drug Administration, the Internal Trade Department, the Health Service Support Department and the Medical Council. The process is also time-consuming,” Preeyanan said. 

She said once a central panel was in place, it would get many complaints and it could see the overall picture.

“Then, it should be able to provide practical solutions,” she said.

Preeyanan pointed out that sometimes items listed on medical bills used technical terms and were in English, making it hard for many consumers to understand.

“That’s why we need an authority to help,” she said.

Preeyanan added that authorities should also make clear how to punish those who do not comply with the controls. 

At present, her network has already gathered more than 50,000 signatures to propose a bill on auditing medical-service fees. 

Dr Aurchat Kanjanapitak, a former president of the Private Hospital Association, said he does not agree with the resolution on controlling the prices of medical services at private facilities, as their patients had the choice of seeking free treatment.

“All Thais are entitled to free medical treatment in one of the country’s major healthcare schemes such as the universal healthcare scheme,” he said

He added that in life-threatening emergency cases, they could also get free treatment for 72 hours at any medical facility in the country. He said in such a situation, it was clear that patients were going to a private hospital voluntarily, possibly because they liked the services there. 

“Private hospitals offer alternatives to people,” he said. 

According to him, people make about 250 million medical visits to private hospitals each year.

Aurchart said he would fully support price controls if there were no free-treatment options for Thais. 

“Given that services by private hospitals are now an alternative service, we should focus on improving such alternatives. Do not make any move that will only destroy people’s choices,” he said. 

He pointed out that private hospitals needed profits to stay afloat and improve services in line with the principle of free enterprise.

Aurchart denied that private hospitals were becoming too profitable, pointing out that medical services providers listed on the stock market had an average profit rate of between 9 and 12 per cent only. 

“Those outside the market have a lower profit rate,” he said.

According to him, medical service fees are usually higher when patients seek higher quality options. 

Public Health Minister Dr Piyasakol Sakolsatayadorn said relevant parties should have discussions on the control-price plan. 

“We understand that each hospital has different costs and expenses,” he said. 

......................................................

 

CHIANG MAI

UK backpacker needs 1.5 million baht for hospital bills and to fly home

The Thaiger

Published

 4 weeks ago 

on

 December 16, 2018
UK backpacker needs 1.5 million baht for hospital bills and to fly home | The Thaiger
follow us in feedly

24 year old Sophie Wilson, who has broken her neck in an accident, remains in a Chiang Mai hospital and has to pay £60,000 for hospital bills and to fly back to the UK.

inews.co.uk reports that Sophie was injured after diving into a swimming pool and misjudging the depth. She was fished out of the water on December 1 by a fellow traveller. She was then rushed to hospital, unable to move or feel her legs.

Her head wound was stitched up at a local hospital and then was transported to another hospital “in agony” without any pain relief, she claimed.

Her family say it was “touch and go’” whether she would survive. Her parents, John and Jane, flew to Thailand immediately. When they arrived they were told that Sophie would likely never walk again.

The former UK coffee shop manager has now had two successful surgeries and is making progress. She is now able to move one arm and is breathing on her own, but she still cannot move her legs.

Sophie’s medical bills have so far come to 1,556,000 baht (£37,600). Adding the cost of flying her home with medical support will come to around £60,000.

Her family have launched a GoFundMe appeal in a desperate bid to raise the amount and get her back home.

She had taken out travel insurance but she said the firm has refused to pay out because they deemed her injuries were a result of “a reckless act”.

“It is heartbreaking as I previously led a very active life style and the doubt of whether I will be able to walk again is hard to take, “ said Sophie from her hospital bed.

“But I believe that being negative will only make things harder. I’m lucky to still be here.”

“Initially I was in shock, I never had any reason to believe the pool to have been so shallow as people were jumping and diving in before me. I never lost consciousness. I couldn’t feel my body, just excruciating pain in my neck. I remember saying that I couldn’t feel my legs.”

When she was moved to the Chiang Mai Ram Hospital, Sophie’s friends claim the hospital would not perform surgery until Sophie’s family had guaranteed payment.

The Wilson family were able to arrange the guarantee and Sophie had two operations that took a total of 10 hours, which are said to have maximised her chances of recovery.

“I had no idea I was in a private hospital until around five days into being here,” said Sophie, who explained it’s hard to understand her doctors because of the language barrier.

“Insure and Go (the insurers) sent an investigator to my hospital bed and then told me they wouldn’t pay because my diving was a reckless act.

Sophie’s sister Georgina, a 25 year old PE teacher, who set up the fundraising page, told I that her sister was “the bravest” person she knows.

“She’s is so happy and bubbly and still smiling despite what’s happened to her.”

UK backpacker needs 1.5 million baht for hospital bills and to fly home | News by The Thaiger

PHOTO: Sophie Wilson

SOURCE: inews.co.uk


Read more headlines, reports & breaking news in Chiang Mai. Or catch up on your Thailand news.

  ..............................................

FINISHED

January 11 , 2019

 

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน