*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 3942
 • จำนวนผู้ชม : 1464974
 • จำนวนผู้โหวต : 458
 • ส่ง msg :
 • โหวต 458 คน
วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 293 , 10:24:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สิงห์นอกระบบ โหวตเรื่องนี้

link : learning english with voa news : Saturday, January 12, 2019

   Sunday, Jan 13, 2019

 

FRANCE 24 Live – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream https://youtu.be/J78SdCzzumA

*

 

 

 
 
 

Sleeping More May Help College Students in the Classroom

4 hours ago

FILE - A graduate from Columbia University's School of Engineering sleeps during the university's commencement ceremony in New York, May 16, 2012. (REUTERS/Keith Bedford)
FILE - A graduate from Columbia University's School of Engineering sleeps during the university's commencement ceremony in New York, May 16, 2012. (REUTERS/Keith Bedford)
 
Sleeping More May Help College Students in the Classroom
 
 

There are many reasons why college and university students often fail to get full nights of sleep.

Many American students are away from their parents for the first time when they attend college. They might not be used to having total freedom in how they plan their days and nights.

Parties, late night study meetings, or just time spent relaxing with friends – these are all things that cut into college students’ sleep habits.

A few years ago, Michael Scullin began teaching the science of sleep to psychology students at Baylor University in Waco, Texas. Scullin is an assistant professor at Baylor and the director of its Sleep Neuroscience and Cognition Laboratory.

The class centered round the why the body needs to sleep and the physical and mental health problems caused by a lack of sleep. This includes difficulty focusing on studies or controlling one’s emotions, and increased risk of many diseases.

“When you are at your most sleep-deprived is when you are least likely to be able to judge how sleepy you are, and how much that sleepiness is impacting you,” Scullin told VOA.

He says his students seemed to enjoy the class and were interested in the material he was teaching. But when he asked them whether they were choosing to get more sleep after what they had learned, most of them said no.

The United States Centers for Disease Control and Prevention states that adults need at least seven hours of sleep a night to stay healthy. So Scullin came up with a plan to get his students to sleep more: he offered to give them extra points on their final exam, the class’s most important test.

The plan worked better than Scullin expected. Students who slept more performed better in two different classes, and Scullin published his findings in two academicpublications last November.

A student sleeps in the hallway of Hall Memorial Building on the campus of Gallaudet University on Friday, October 6, 2006, in Washington, DC.
A student sleeps in the hallway of Hall Memorial Building on the campus of Gallaudet University on Friday, October 6, 2006, in Washington, DC.

How did the study work?

Scullin started the experiment with his psychology students. He told them that if they agreed to sleep at least eight hours a night for the last five nights before the final exam, they would get several extra credit points. But if they agreed to take part in the study and failed to get the required amount of sleep, they would lose points on the exam. The students would wear special devices that recorded their sleep data.

Only eight out of the 18 total students in that first group agreed to take part in the experiment. Yet all the students who took part performed better on the exam than those who did not, even before the extra credit points were added. On average they earned about 5 points more on the exam.

Scullin then decided to repeat the study with another group of 16 design students. He chose not to punish students who failed to sleep the full eight hours per night, and got the same results.

Daniel Bessesen is a medical doctor who researches sleep, and was not involved in the study. He is also the Associate Director of the Anschutz Health and Wellness Center at the University of Colorado outside Denver. Bessesen notes this study does lend support to the idea that sleeping enough helps academic performance, and students who cram are likely worse off.

“Cramming” is a common activity for American college students. When students cram, they study most or all of the night before the exam. They get very little or no sleep because they think they will do better if the test material is fresh in their minds.

Bessesen says there are some problems with Scullin’s experiment. He says to be more scientific, the students should have been randomly chosen for sleeping or staying awake. Also, the two groups should have been studying the same subject and taking the same test. All of this may have affected the results of the study.

How to get people to sleep more

Yet Bessesen says this experiment does fit in with a larger body of research on the importance of sleep. In fact, the amount of sleep people get has been decreasing greatly, he says. A 2015 study found the number of Americans who sleep less than six hours a night increased by about 30 million between 1985 and 2012.

Scullin and Bessesen offer some ways to avoid health problems caused by a lack of sleep. Among these, they say, parents should try to get enough sleep themselves to demonstrate its importance to their children. Bessesen notes that even some medical school programs have begun to require student doctors to sleep more to prevent accidents.

Scullin also offers a few pieces of advice to his students who have difficulty falling asleep. They include the following:

 • Avoid looking at electronics before you are about to fall asleep.
 • Do not drink anything with caffeine in it, such as coffee or tea, less than six hours before you go to sleep.
 • Try to go to sleep at the same time every night.
 • If you are lying in bed trying to sleep and cannot calm your mind, get out of bed. Take out a piece of paper and spend five to ten minutes writing down all of your thoughts.
 • If you wake up in the middle of the night and cannot fall back asleep, get out of bed and go into another room. Do not turn on the lights! Instead, wait there until you start to feel tired again.

I’m Pete Musto. And I’m Dorothy Gundy.

 

Pete Musto reported this story for VOA Learning English. Caty Weaver was the editor. We want to hear from you. How often do you sleep at least eight hours? Write to us in the Comments Section or on our Facebook page.

_______________________________________________________________

Quiz

 

Quiz- Sleeping More May Help College Students in the Classroom

Quiz- Sleeping More May Help College Students in the Classroom

Start the Quiz to find out

________________________________________________________________

Words in This Story

 

relax(ing) – v. to spend time resting or doing something enjoyable especially after you have been doing work

habit(s) – n. a usual way of behaving

focus(ing) – v. to direct your attention or effort at something specific

deprived – adj. not having the things that are needed for a good or healthy life

impact(ing) – v. to have a strong and often bad effect on something or someone

point(s) – n. praise, credit, or approval for doing something good or helpful

academic – adj. of or relating to schools and education

randomly – adv. chosen or done without a particular plan or pattern

caffeine – n. a substance that is found especially in coffee and tea and that makes you feel more awake

......................................................

 

 


 

Lesson 16: Find Your Joy!

January 12, 2019
 

Summary

Anna loses her key. When she goes looking for it, she finds a life coach instead. And that's where the confusion begins...

 

Conversation

 

Anna: Hi, Kaveh! Let’s go to lunch!

Kaveh: Ooh, I know a great place. When I first started working here, I would go every day!

Anna: Great. Oh, no.

Kaveh: What’s wrong?

Anna: I lost my key! I just had it this morning.

Kaveh: You should check the Lost & Found office.

Anna: Great idea. Where is it?

Kaveh: Oh, it used to be across from the cafeteria. But now it’s down in the basement next to the elevators. It’s really hard to find.

Anna: The Lost & Found is hard to find. That’s funny.

Kaveh: It is.

Professor Bot: I hope Anna can find the Lost & Found office!

Used to and would describe something that happened repeatedly in the past.

Kaveh uses would when he says, “When I first started working here, I would go every day!

There are two differences between used to and would.

Number 1: We use would only when we say the time period first.

Number 2: For verbs like bethinkfeelsee and understand, we can only use used to.

Kaveh says, "It used to be across from the cafeteria."

Keep listening for more!

(A worker moves the sign for the Lost & Found office. So, Anna walks into the wrong office without knowing it.)

Serenity: Come in! I am Serenity.

Anna: Hi, Serenity. I’m Anna!

Serenity: Please, sit down. How can I help you?

Anna: I lost something very important.

Serenity: Shh. I already know. You need help.

Anna: Yes. I need help finding the key …

Serenity: Shh. You need to find the key – the key that will give you happiness.

Anna: Yes. Finding this key will make me very happy.

Serenity: First, Anna, let me tell you a little bit about myself.

Anna: Okay.

Serenity: I used to be a very important person with a very important job. I made a lot of money -- I mean a lot.

Anna: Wow. Good for you!

Serenity: No! No, it was bad for me. I lost the most important thing – the key! You’ve lost it too, haven’t you, Anna? Haven’t you?

Anna: I guess. So, how does this work? Do I have to fill out a form or something?

Serenity: No. No forms. Just answer this one question: As a child, what did you use to do to feel happy?

Anna: When I was little, I used to sing all the time with my family. Those were good times.

Serenity: Singing is so joyfulI used to sing. But now that I’ve started my business, I’ve just been too busy. Too busy! Anna, why don’t you sing again?

Anna: I sing everywhere! I sing in the office. I sing on the metro. I sing in the elevators. I sing on the escalators. I sing in the bathroom. Serenity! Serenity! I really need to find my key. Yeah!

Serenity: Yes, we need to find the key … the key to happiness.

Anna: No, no. I just need to find the key to my apartment.

Serenity: I used to know. But now I don't! Do you, Anna?

Anna: I don’t know. I think I left it in the ladies’ room. You know, this isn’t the Lost & Found, is it?

(Anna starts walking out of the room)

Serenity: It could be the Lost & Found. I’m lost! And I used to find joy for peopleI used to find joy!

Anna: You know, this is a bad time for you. I’ll find the Lost & Found myself. Bye, thanks.

Serenity: I used to find joy. I used to find joy! I used to find joy!

Anna: Ah, I found my key!

Serenity: I used to find joy!

Pofessor Bot: Oh no. Serenity lost her joy. But at least Anna found her key! Check out our website for more!

 

New Words


basement n. the part of a building that is entirely or partly below the ground
elevator n. a machine used for carrying people and things to different levels in a building
escalator n. a machine used for carrying people and things to different levels in a building
cafeteria - n. a place where people get food at a counter and carry it to a table for eating
form - n. a document with blank spaces for filling in information
joy - n. a feeling of great happiness
joyful n. full of joy
key n. something that provides a solution or explanation
life coach - n. a person who counsels and encourages people on matters about their careers or personal challenges
Lost & Found - n. a place where lost items are kept to await reclaiming by their owners (sometimes also written as lost-and-found or lost and found)
serenity - n. a feeling of calm and peacefulness ("Serenity" is also the name of the life coach.)
state n. a way of living or existing

 

Practice

Now, practice the grammar you just learned. Use the Comments section below to tell us what you used to do to feel happy.

Remember to follow these rules:

Rule # 1: Use would only when you introduce the time period first.

You can mention the time in the same sentence:

"When I first started working here, I would go every day!"

Or, you can mention the time in the previous sentence:

"When I first started working here, I did not bring lunch from home. I would go to restaurants every day.

Rule # 2: For stative verbs, only use used to. A stative verb is a verb used mainly to describe a state or situation rather than an action.

Two examples from today's lesson:

Serenity: "I used to know. But now I don't"

Kaveh: "It used to be across from the cafeteria.

There are many stative verbs in English. Some examples include: be, know, think, feel, see, understand, want, like, love, hate, wish, mean, remember, taste, believe, hear, look and seem.

 

Listening Quiz

See how well you understand this lesson by taking a listening quiz. Play each short video, then choose the best answer.

Quiz - Lesson 16: Find Your Joy!

Quiz - Lesson 16: Find Your Joy!

Start the Quiz to find out

 

 ................................................

 

Unit 1: English In A Minute
Give us a minute and we'll give you English

Session 38

Welcome to English In A Minute. Give us a minute and we'll give you a hot tip about English. Grammar, vocabulary... there's so much to learn! And all taught by your favourite BBC Learning English staff!

Session 38 score

0 / 3

Activity 1

How to use the future continuous

Do you have a minute to spare to learn some English? Tom's going to tell you how to use the future continuous tense. Give us 60 seconds and we'll give you the English!

Watch the video and complete the activity

Did you like that? Why not try these?

EIAM Teaser 6mingram_22_future_continuous.jpg 180711 lingohack template no credit strawberries

Future continuous 

Form
The future continuous tense is formed using will + be + verb(ing). Remember that the verb will does not change its form for any subject pronoun: I / you / he / she / it / we / they will + be + verb(ing).

 • In the next scene, I will be wearing a jumper.
 • Will you be flying by this time tomorrow?
 • They won't be starting construction until later this year. 

Meaning
We use the future continuous to describe actions in progress at a future point in time.

 • In the next scene, I'll be holding a melon.
 • I'll be studying this weekend because I have an exam on Monday.
 • Due to delays, we won't be landing at the airport until much later this evening.

 

To do

Try our quiz to see how well you've learned today's language. 

 

English In A Minute Quiz

3 Questions

Test your understanding of this lesson with our quiz!

 

Downloads

You can download a PDF document for this episode here.

More

We hope you enjoyed English in a Minute. You can find more episodes here

........................................

 

The Thaiger

The Thaiger

Phuket | Seven arrested over illegal pre-wedding photo shoots in Phuket

 

PHUKET

Seven arrested over illegal pre-wedding photo shoots in Phuket

Kritsada Mueanhawong

Published

 22 mins ago 

on

 January 13, 2019
Seven arrested over illegal pre-wedding photo shoots in Phuket | The Thaiger
follow us in feedly

Seven foreigners have been charged over illegally working as pre-wedding photographers and assistants in Phuket yesterday.

The Phuket Immigration Office Chief Col Kathatorn Kumthieg ordered officers to inspect Kathu Temple and Kata Noi Beach, popular locations for foreigner pre-wedding photo shoots.

The Phuket Immigration Office reports that all staff in the pre-wedding photo shooting team were foreigners who only held tourist visas. They have been conducting work contracted in China.

Those working contracts provide information about places for pre-wedding photos including Soi Rommanee and Thalang Road in Old Phuket Town, Kamala Beach, Kathu Temple, Chalong Temple, Lattiwanaram Temple (Wat Tai), Phrmthep Cape, Surin Beach and  Naiyang Beach.

The contracts also identify the names of photographers, makeup artists and coordinators.

Seven foreigners were arrested yesterday. They have been taken to Karon and Kathu Police Stations for questioning. They have all been charged with not having a work permit and working illegally in the Kingdom.

Seven arrested over illegal pre-wedding photo shoots in Phuket | News by The ThaigerSeven arrested over illegal pre-wedding photo shoots in Phuket | News by The Thaiger Seven arrested over illegal pre-wedding photo shoots in Phuket | News by The ThaigerSeven arrested over illegal pre-wedding photo shoots in Phuket | News by The ThaigerSeven arrested over illegal pre-wedding photo shoots in Phuket | News by The ThaigerRead more headlines, reports & breaking news in Phuket. Or catch up on your Thailand news.

 .....................................................

January 13, 2019

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน