*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4178
  • จำนวนผู้ชม : 1538766
  • จำนวนผู้โหวต : 466
  • ส่ง msg :
  • โหวต 466 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 288 , 18:40:19 น.  
หมวด : ดารา/นักร้อง/คนดัง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สวัสดีครับ

         หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งครม.แล้ว ทำให้มีผู้อกหักจากตำแหน่งรัฐมนตรีมิใช่น้อย แต่ยังมีตำแหน่ง

"ผู้ช่วยรัฐมนตรี" รองรับอยู่ครับ ซึ่งขณะนี้ข้อมูลที่ผมมีอยู่ ยังไม่ชัดเจนในเรื่องจำนวนครับ หรืออาจจะหมายถึง 1 ต่อ 1 ก็ได้

ข้อมูลดังกล่าวอยู่ท้ายนี้แล้ว

ฐานะและการดำรงตำแหน่งของผู้ช่วยรัฐมนตรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรี มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ตามที่ได้รับมอบหมายในการอำนวยการบริหารประเทศหรือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีจะมีฐานะเป็น “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หรือ “ข้าราชการการเมือง” หรือไม่ และจะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่นของรัฐได้เพียงใด คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ ได้วินิจฉัยไว้ในบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ฐานะและการดำรงตำแหน่งของผู้ช่วยรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๔๗) ดังนี้

ผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ใช่ “ข้าราชการการเมือง” เนื่องจากการเป็นข้าราชการการเมืองนั้นเป็นสถานะที่จะต้องกำหนดให้มีขึ้นตามกฎหมาย ดังเช่น ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้น โดยตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ผู้ซึ่งจะเป็นข้าราชการการเมืองได้ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แต่เมื่อได้ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดกำหนดให้ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีจึงไม่มีฐานะเป็นข้าราชการการเมือง

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม่ใช่ข้าราชการการเมือง แต่ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็เป็น “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ซึ่งหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่อำนวยการบริหารประเทศหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรวมถึงบรรดาผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการเมืองทั้งหมด ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าคำว่า “ข้าราชการการเมือง” และมีตัวอย่างเช่น คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการบริหารประเทศหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และเมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยรัฐมนตรีในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีต่างๆ ผู้ช่วยรัฐมนตรีจึงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย

เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่นของรัฐได้เพียงใด หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ ให้ความเห็นต่อไปว่า จะต้องพิจารณาข้อกำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ควบคู่ไปกับบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะที่กำหนดถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตามกฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนี้

๑. ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ห้ามมิให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่นของรัฐที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีหรือกระทรวง ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีนั้นไปประจำอยู่

๒. หากเป็นกิจการที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแลการบริหารจัดการของรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แล้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีย่อมไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของกิจการนั้นได้ เว้นแต่กิจการดังกล่าวมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาในกิจการนั้น

๓. ส่วนกรณีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่กำกับดูแลในราชการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เมื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีคนใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยเหลืองานของรองนายกรัฐมนตรีแล้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้นั้นย่อมไม่อาจไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่นของรัฐที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับการบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีนั้น

อนึ่ง การแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่นของรัฐ ไม่ว่ารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรของรัฐนั้นจะอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีหรือกระทรวงที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีนั้นได้รับมอบหมายให้ไปประจำอยู่หรือไม่ก็ตาม สมควรที่จะได้พิจารณาโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ประสงค์ให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของรัฐมนตรีด้วย

นายจิรพงษ์ เวชมงคลกร

นิติกร ๓ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้เรียบเรียง

..............................................

รายการ "ในหัวใจมีเสียงเพลง"

*

โลกยังรักเรา - เลิศ ประสมทรัพย์ (สุนทราภรณ์ แฟนคลับ-เลิศ ศรีสุดา)

https://youtu.be/5YXJEAocGz4

หัวใจมีปีก Grand Ex https://youtu.be/M6PqOqVog44


...............................................

 11 กรกฎาคม 2562

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน