*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 3972
  • จำนวนผู้ชม : 2510601
  • จำนวนผู้โหวต : 527
  • ส่ง msg :
  • โหวต 527 คน
<< กุมภาพันธ์ 2020 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 573 , 22:30:01 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สวัสดีครับ

         ทหารไม่เคยได้รับโอกาสให้ร้องเรียนความคับข้องใจต่างนาๆมาก่อน จึงทำให้ตู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวส่งถึงผบ.ทบ.ว่างเปล่าว

จึงต้องจับตามองไปที่ผบ.ทบ.จะเอาอย่างไร แต่ท่านคงไม่ถอดใจเป็นแน่

 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปตู้ป.ณ. ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปตู้ป.ณ.

 

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน


                

                "การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

                ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคการเมืองนํามาใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งมิได้มีแหล่งที่มาและวิธีการได้มาตามที่กฎหมายระบุไว้

                ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบ

                แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มิได้บัญญัติห้ามการกู้ยืมสําหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน

                แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าให้กระทําได้

                ประกอบกับพรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

                และเงินกู้ยืมแม้มิได้เป็นรายได้ แต่ก็เป็นรายรับ และเป็นเงินทางการเมือง

                การดําเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง จึงต้องกระทําภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น

                เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

                การกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง จึงต้องสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                คําว่า 'บริจาค' และ 'ประโยชน์อื่นใด'

                ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นคําที่มีความหมายเฉพาะในกฎหมายนี้

                เพื่อกําหนดสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายบังคับแห่งกฎหมายในเรื่องนี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการควบคุมการสนับสนุนทางการเงินที่ให้แก่พรรคการเมือง ให้เป็นอิสระจากการถูกครอบงําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

                ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ปรากฏว่า

                งบการเงินประจําปี ๒๕๖๑ ของผู้ถูกร้อง (พรรคอนาคตใหม่-เปลว) มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้อยู่เพียง  ๑,๔๙๐,๕๓๗ บาท

                แต่ผู้ถูกร้องกลับทําสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้อง รวม ๒ ฉบับ  รวมเป็นจํานวนเงินสูงถึง ๑๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

                โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใด แก่พรรคผู้ถูกร้องที่สามารถคํานวณเป็นเงินได้

                เป็นการทําสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่เป็นตามปกติทางการค้าและไม่เป็นไปตามปกติวิสัยของการให้กู้ยืมเงินและการชําระหนี้เงินกู้ยืม

                ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถูกร้อง ที่สามารถคํานวณเป็นเงินได้

                และเมื่อรวมประโยชน์อื่นใดที่ผู้ถูกร้องได้รับจากเงินกู้ยืมดังกล่าวกับเงินที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้บริจาคให้แก่ผู้ถูกร้องในปี ๒๕๖๒ จํานวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว

                ย่อมชัดแจ้งว่า.........

                เป็นกรณีการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อปีซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

                จากข้อเท็จจริงพฤติการณ์และพยานหลักฐานดังกล่าวเห็นว่า

                การกู้ยืมเงินของผู้ถูกร้องมีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นตามมาตรา ๖๖

                เมื่อการรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา ๖๖ จึงเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นโดยรู้

                หรือ ควรจะรู้ว่า ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๗๒

                กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า......

                ผู้ถูกร้องกระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง(๓)

                ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (๗:๒) วินิจฉัยว่า

                เมื่อผู้ถูกร้องได้กระทําการอันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง จึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง"

                -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                ครับ.....

                คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยมติ ๗:๒ "ยุบพรรคอนาคตใหม่"

                เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๑๖ กก.บห.อนาคตใหม่ ๑๐ ปี

                และสั่งห้าม.......

                ๑๖ กก.บห.ผู้ถูกเพิกถอนสิทธินี้ จะไปจดทะเบียนพรรคใหม่ หรือเป็น กก.บห.หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคอีกไม่ได้ ภายใน ๑๐ ปี

                ๑๖ กก.บห.ชุด "ต้องห้าม" ประกอบด้วย

                -ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

                -ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -รณวิต หล่อเลิศสุนทร

                -ชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

                -นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์

                -ชัน ภักดีศรี

                -สุนทร บุญยอด

                ส.ส.อนาคตใหม่ตอนนี้อยู่ในสภาพ "กระสือลอยไส้" ต้องไปหาพรรคใหม่สิงภายใน ๖๐ วัน

                สำรวจยอดกระสือที่เหลือ เป็น ส.ส.ระบบเขต ๒๖ คน

                ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เดิม ๕๐ คน

                แต่เป็น กก.บห.ถูกตัดสิทธิ์ "หมดสภาพ ส.ส." ไป ๑๑ คน จึงเหลือปาร์ตี้ลิสต์ ๓๙ คน

                รวมกระสือ ๒ ระบบ ที่ต้องไปหาพรรคสวม ๖๕ คน!

                กรณีสืบเนื่องจากยุบพรรค ส.ส.ที่เป็น กก.บห.จึง "สิ้นสภาพ" ไปเลย ไม่มีการเลื่อนอันดับสำรองขึ้นมาแทนอีก

                เท่ากับว่า "สมาชิกสภาผู้แทน" ตอนนี้ จากจำนวนเต็ม ๕๐๐ เท่าที่มีอยู่ ๔๘๘ คน

                วันพรุ่งนี้ "อาทิตย์ ๒๓ กุมภา" มีเลือกซ่อม ที่กำแพงเพชร ๑ ที่นั่ง ระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทย ใครจะได้ที่นั่งนี้ ค่ำๆ ก็รู้

                สรุปหยาบๆ ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงในสภา ๒๖๓ เสียง

                ฝ่ายค้านมี ๒๒๕ เสียง!

                เก็บจอเฮอะ...อภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นน่ะ

                แต่แรก รัฐบาลว่าปริ่มน้ำ แต่ถึงตอนนี้ ฝ่ายค้าน เหมือนกางเกงเป้าขาด

                ขาดแล้วยังมานั่งยองๆ จะอาศัยเป็น "มือเสริม" รึไง?

                บอกพรรณิการ์และหลวงรอบสารพัดรู้กฎหมาย "ปิยบุตร" ไว้ด้วย

                ที่ทึกทักว่าประธานชวนบอก "ยุบพรรค ส.ส.ก็ยังอภิปรายได้" นั้น วันจันทร์ก็อย่าสะเหล่อเข้าไปร่วมประชุมสภาเชียวนะ ถูกไล่ออกมา จะร้องฮิวแมนฯ-ฮิวหมา ว่าถูกกีดกันสิทธิเสรีภาพ ก็ยิ่งอายเค้า

                เพราะ "สิ้นสภาพ" ชนิด ไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มี

                ๑๐ ปี ไปแล้ว ค่อยจุติใหม่!

                ส่วน ส.ส.อนาคตใหม่นอกจาก ๑๑ กก.บห.ยังมีสถานะ ส.ส.ร่วมประชุมได้ ในระหว่างหาพรรคสังกัดใหม่ใน ๖๐ วัน

                จากคำวินิจฉัยกลาง......

                ดังที่ได้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเมื่อวาน (๒๑ ก.พ.๖๓)

                ด้วยข้อกฎหมาย, หลักฐานพฤติกรรมพรรคฯ, ด้วยวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และกรรมที่บ่งเจตนา ตามที่ศาลฯ แยกแยะและอ่านให้ฟังละเอียด นั้น

                แม้ผู้นิยมชมชื่นอนาคตใหม่เอง ถึงปากไม่ยอมรับ แต่ใจนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า

                เป็นคำวินิจฉัย "ตามธรรม-ตามกฎหมาย" เป็นมาตรฐานเนติแบบอย่างดุลยธรรม ไม่อาจโต้แย้งและไม่ยอมรับไม่ได้

                ๗ เสียง ข้างมาก "ยุบพรรค" ประกอบด้วย

                นายนุรักษ์ มาประณีต ประธาน, นายจรัญ ภักดีธนากุล, นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, นายบุญส่ง  กุลบุปผา

                นายปัญญา อุดชาชน, นายวรวิทย์ กังศศิเทียม และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

                ๒ เสียงข้างน้อย ที่ "ไม่ยุบพรรค" ประกอบด้วย

                นายชัช ชลวร และ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

                มีคำถามว่า.........

                เมื่อผิดตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๒ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ๖๐ มีโทษ "ทางอาญา" มั้ย?        

                คำตอบ คือ...มี!

                มาตรา ๑๒๕ พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด มีมูลค่าเกินที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๖ วรรคสอง

                ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีกำหนดห้าปี

                และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๖๖ ตกเป็นของกองทุน

                มาตรา ๑๒๖ ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี

                หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

                ครับ กรรมก็เหมือนโซ่..........

                มีหลายห่วงร้อยกัน ห่วงการเมืองแล้วยังมีห่วงอาญาร้อย ซึ่ง กกต.ต้องชงเรื่องฟ้องศาลอาญาต่อไป

                ถามต่อว่า การเมือง ๑ หญิง ๒ ชาย นี้ จบมั้ย?

                คำตอบ คือ.......

 "แม่นาคพระโขนง" เคยจบมั้ยล่ะ!?22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เกิดอะไรขึ้น 'สายตรงบิ๊กแดง' เงียบ! ไม่มีกำลังพลมาใช้บริการสะท้อนปัญหา


  

22 ก.พ.63 - พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณี กรณีมีนำข้อมูลปัญหากำลังพลกองทัพบก มีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านและที่ดิน มานำเสนอพาดพิงหน่วยงานทำให้เกิดความเสียหายและ กระทบภาพลักษณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ในส่วนของกรมสวัสดิการ ทหารบก โดย กิจการออมทรัพย์ เป็นเพียงสนับสนุนทุนให้กู้ยืม ภายใต้กรอบวงเงินและกฏระเบียบที่กำหนดให้กับบรรดาสมาชิก ขณะนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ได้เปิดช่องทางเพื่อให้กำลังพลได้สะท้อนปัญหามาที่ส่วนกลาง แต่ยังพบว่ามีกำลังพลบางส่วนที่มีปัญหาแต่อาจยังไม่ได้ใช้ช่องทางนี้ และได้ใช้ช่องทางอื่นที่เสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน. โดยรับฟังมาจากแหล่งข้อมูลด้านเดียว และไม่ตรงข้อเท็จจริงพร้อมทั้งนำไปขยายความผ่านสื่อ ส่งผลให้สังคมเข้าใจตัวองค์กรผิด

พ.อ.วินธัย กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหงือเหยื่ออาชญากรรม ออกมา ที่ดินที่มีปัญหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เป็นพื้นที่ของกรมสวัสดิการทหารบกนั้น ขอชี้แจงว่า ไม่ใช่เรื่องจริง เพราะกรมสวัสดิการทหารบก ไม่สามารถดำเนินธุรกิจซื้อขายที่ดินได้ เนื่องจากใม่ใช่บทบาทหน้าที่

"มีความพยายามบิดเบือนว่ากองทัพบก โดย กรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้ไปซื้อต่อมาจากทรัพย์สินของธนาคาร มาขายให้กำลังพลตามที่ปรากฎเป็นข่าว. ใครก็ตามที่ให้ข้อมูลไปลักษณะนี้ถือว่าบิดเบือน ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลที่ฉ้อโกงกัน เหมือนในหลายกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินกันของบุคคลทั่วไป ที่สามารถใช้ช่องทางของกฎหมายปกติดำเนินการได้อยู่แล้ว และเชื่อว่าถ้าผู้เกี่ยวข้องเป็นกำลังพลของกองทัพบก ทางหน่วยงานต้นสังกัดคงพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นตามกระบวนการยุติธรรม " พ.อ.วินธัย กล่าวและว่าไม่อยากให้ใช้กระบวนการอื่นๆ มากดดัน เพราะนอกจากไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงแล้ว. อาจกลายเป็นเพิ่มปัญหาได้ โดยเฉพาะการหมิ่นประมาทกล่าวหาให้ร้ายจนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ทั้งๆ ที่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุคคลกระทำต่อกันเองจึงขอสังคมได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องที่พาดพิงกองทัพบกในช่วงนี้

มีรายงานข่าวว่า ภายหลัง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เปิดเปิดสายตรงให้กำลังพลร้องเรียนปัญหาหมายเลข 02-0187330 ทุกเรื่องคือความลับ ทุกถึงเรื่อง ผบ.ทบ. นั้น ปรากฎว่า ไม่มีกำลังพลมาใช้ช่องทางดังกล่าวดังที่ควรจะเป็น โดยเลือกใช้ช่องอื่น เช่น ทนายอัจฉริยะ สื่อ และ โซเชียลมีเดีย โดยเกิดจากสาเหตุ กำลังพลไม่เชื่อมั่นในช่องทางดังกล่าว ว่าหากร้องเรียนแล้ว จะได้รับผลกระทบต่อหน้าที่การงานในภายหลัง.

 

เกษตรกรเมิน'ยุบ-ไม่ยุบพรรค'ขอ'บิ๊กตู่-รมว.เกษตรฯ'ลุยแก้ภัยแล้ง


 

21 ก.พ.63-ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขเกษตรกรไทย กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 1,096 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 - 20 ก.พ.2563 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.6 มองว่า การยุบพรรคการเมืองต่าง ๆ หรือไม่ยุบ เป็นเรื่องไกลตัวเกษตรกร ในขณะที่เพียงร้อยละ 4.4 ระบุเป็นเรื่องใกล้ตัว เมื่อถามถึงการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.8 ระบุเป็นเรื่องใกล้ตัว ในขณะที่ร้อยละ 15.2 ระบุเป็นเรื่องไกลตัว

ที่น่าพิจารณาเมื่อถามว่า อะไรบ้างที่รัฐบาลทำแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุแก้ปัญหาภัยแล้ง ทำระบบส่งน้ำ เกษตรกรมีน้ำใช้ รองลงมาคือ ร้อยละ 62.4 ระบุ ส่งเสริมปลูกพืชรายได้สูง ร้อยละ 55.1 ประกันรายได้ เช่น ยางพารา ร้อยละ 49.8 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ลดละเลิกสารเคมี ร้อยละ 44.6 ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย ร้อยละ 39.5 แก้ปัญหา อหิวาตกโรคในหมู ร้อยละ 36.2 ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ร้อยละ 34.1 ยกระดับมาตรฐานเกษตรกที่ดีระดับสากล ร้อยละ 29.7 ปลูกต้นไม้ลดปัญหาฝุ่น และร้อยละ 16.5 อื่น ๆ เช่น แก้ปัญหาม็อบ แก้โรคปากเท้าเปื่อย เป็นต้น

 ทั้งนี้ ระดับความสุขในชีวิตเกษตรกรไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.2 มีความสุขในชีวิตเกษตรกรไทยมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 20.5 สุขปานกลาง และร้อยละ 13.3 สุขน้อยถึงไม่มีความสุขเลย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลชี้ชัดเกษตรกรส่วนใหญ่มองความวุ่นวายทางการเมือง การยุบหรือไม่ยุบพรรคการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว แต่การทำงานของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯต่างหากที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องปัญหาภัยแล้งระบบส่งน้ำเพื่อเกษตรกรทั้งประเทศที่รัฐบาลควรลงทุนขนาดใหญ่ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าผลงานสร้างรถไฟฟ้าของคนในเมืองที่ต้องรักษาจุดแข็งของประเทศไทยด้านการเกษตรไว้เพื่อให้การทำงานของฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวของเกษตรกรที่มีจำนวนกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศในเวลานี้ฝ่ายการเมืองควรมุ่งทำงานแก้ปัญหาตรงเป้าโดนใจใกล้ตัวเกษตรกรให้มากขึ้นที่สะท้อนให้เห็นในผลโพลครั้งนี้

 

 
 

"หมอธนรักษ์" ชี้เวลานี้ยังไม่เหมาะจัดกิจกรรม หรือชุมนุมการเมือง เสี่ยงอาจแพร่เชื้อไวรัสได้ง่าย

นพ.ธนรักษ์ ผลิรัตน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อสอบถามเกี่ยวกับการจัดงาน มอเตอร์ จีพี  ที่จ.บุรีรัมย์ การชุมนุมการเมืองจากยุบพรรค เพิ่มความเสี่ยงหรือไม่ นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่า นับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแพร่ระบาด ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้ได้

 ...................................................

'ธรรมนัส' ลั่นพร้อมรับทุกสถานการณ์หลังศึกซักฟอก​ บอก​เป็นลูกชาวนามาถึงตรงนี้ได้ถือว่าที่สุดแล้ว


    
 

22 ก.พ. 63 - ที่พัทยาจ.ชลบุรีร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารมช.เกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมสัมมนาเตรียมพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าข้อกล่าวหาแรกที่ตนจะถูกอภิปรายคือเรื่องการบริหารราชการที่เกิดข้อผิดพลาดไร้คุณธรรมจริยธรรมส่อไปในทางทุจริตหรือและประพฤติมิชอบโดยจะชี้แจงว่าตลอด7 เดือนการทำงานที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง  เพราะคิดว่าเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ลงพื้นที่มากที่สุด 

ส่วนประเด็นคุณสมบัติได้มีการชี้แจงไปหลายครั้งแล้วแต่เมื่อเกิดข้อกังขาก็จะอธิบายเพิ่มเติมโดยจะยกข้อกฎหมายของออสเตรเลียมาชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งรายละเอียดปรากฎอยู่ในคำพิพากษาแล้วส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่ามีเอกสารนั้นต้องดูว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่ 

ขณะที่เรื่องการเป็นผู้มีอิทธิพลปกป้องพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเชื่อว่าจะถูกโจมตีประเด็นที่ช่วยเหลือน.ส.ปารีณาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีพรรคพปชร.คาดว่าจะใช้เวลาชี้แจงเรื่องทั้งหมดประมาณ2 ชั่วโมงตนไม่กังวลที่ส.ส.พรรคเล็กบางคนระบุว่าอาจไม่ยกมือสนับสนุนให้รัฐมนตรีบางคนที่พบว่ามีข้อมูลสีดำหรือสีเทาชัดเจนนั้นเพราะส.ส.มาจากประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากเสียงโหวตสนับสนุนไม่ถึงครึ่งจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพราะอยากมีตำแหน่งนี้เพราะอยากให้น้องชายเข้ามาตนเป็นลูกชาวนามาถึงจุดนี้ได้ถือว่าที่สุดแล้วหากเห็นว่าตนมีประโยชน์กับชาติบ้านเมืองก็จะทำต่อไปถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์พร้อมรับทุกสถานการณ์เพราะยืนอยู่บนโลกของความจริง

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าสำหรับกระแสข่าวที่ระบุตนมีความขัดแย้งกับนายวิรัชรัตนเศรษฐส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาลนั้นยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งไม่ได้เสนอให้ปลดจากตำแหน่งเพราะเราพูดคุยกันทุกวัน.

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน