*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-06-16
  • จำนวนเรื่อง : 5899
  • จำนวนผู้ชม : 3524727
  • จำนวนผู้โหวต : 1716
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1716 คน
<< มีนาคม 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2555
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 791 , 20:46:09 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน รินรู้ดี , ชบาตานี โหวตเรื่องนี้

สวัสดี  ครับ

**


๐วันนี้มีเรื่องที่คนไทยผู้สนใจการเมือง ในประเด็นคณะผู้

ตรวจการแผ่นดินประชุมพิจารณาเรื่องที่กลุ่มกรีนหรือกลุ่ม

การเมืองสีเขียว ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ก่อนหน้านี้ ให้ตรวจสอบจริยธรรมทางการเมืองของ นางนลินี

ทวีสิน รมต. ประจำสำนักนายกฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีดำ

ของสหรัฐ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช. เกษตรและสหกรณ์ ที่ตก

เป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้าย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี ที่ไม่ได้ใส่ใจในการคัดเลือกบุคคลและในการ

คัดเลือกบุคคลและไม่คำนึงถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

การเมืองและข้าราชการประจำ รวมทั้งหมด 4 รายด้วยกัน


         ผลการประชุมพิจารณาดังกล่าวสรุปว่า  ผู้ตรวจการแผ่น

ดินเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีรับไปพิจารณาตรวจสอบ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ให้

เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ และตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป


         สำหรับผลการวินิจฉัยผู้ถูกร้องเรียนแยกเป็นรายบุคคล

ดังต่อไปนี้ คือ :


         ๑. กรณีการร้องเรียน นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี


         กรณีนางนลินี ทวีสิน ถูกกล่าวหาและขึ้นบัญชี SDN ของ

สหรัฐอเมริกาเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการ

การเมือง ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีจึงมิอาจ

ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมตามระเบียบดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัย

ให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว


         ๒. กรณีการร้องเรียนนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


           ข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวหา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็น

แกนนำแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ

นปช. และถูกตั้งข้อหาร้ายแรงโดยเฉพาะข้อหาการก่อการร้าย

ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนพบว่า นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ถูก

ฟ้องร้องเป็นจำเลยในคดีอาญา ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.

๒๕๔๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่เนื่องจาก

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น กรณีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

เป็นแกนนำแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ

นปช. จึงเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับ

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการ

เมือง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีจึงมิอาจ

ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมตามระเบียบดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัย

ให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว

         ๓. กรณีการร้องเรียนนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี


         


          ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า แม้

กฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี แต่ในทาง

ปฏิบัติการแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่ละครั้ง รวมทั้งครั้งนี้ เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีก็ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้าม ตามแนวทางและมาตรฐานการดำเนินการที่เคย

ปฏิบัติมาโดยตลอด กรณีการร้องเรียนในประเด็นนี้ จากการ

สอบสวนจึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ได้ปฏิบัติแตกต่างไปจากที่เคยปฏิบัติมา ผู้ตรวจการแผ่นดินจึง

วินิจฉัยให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในประเด็นนี้ ตาม

มาตรา ๒๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒


     อย่างไรก็ดี โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ

ศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ บัญญัติว่า “การพิจารณา

สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตำแหน่งที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อน

ตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้อง

เป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย”


          ดังนั้น ในการพิจารณากลั่นกรองแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่

ตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ใช้อำนาจรัฐจึงไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ชี้แจงมา

ข้างต้น แต่จะต้องคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอแนะให้

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

รัฐมนตรี ให้ครบถ้วนและครอบคลุมถึงพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรี ในคราวต่อๆ ไปด้วย


       ๔.กรณีการร้องเรียนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก

รัฐมนตรี


          ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า


     ๔.๑  ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยความเห็นชอบร่วมกันจึง

เสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติใน

การตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอ

ชื่อเป็นรัฐมนตรีขึ้นโดยเร็ว เพื่อใช้ในการแต่งตั้งรัฐมนตรีใน

คราวต่อๆ ไป

         โดยในระหว่างที่ยังไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว ขอให้นายก

รัฐมนตรีนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้

โดยอนุโลม


     นอกจากนี้  ในเรื่องการพิจารณา การสรรหา การกลั่นกรอง

การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน

และการลงโทษบุคคลผู้ใช้อำนาจรัฐ ขอให้นายกรัฐมนตรีกำชับ

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติให้เป็น

ไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคล ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ โดยเคร่งครัด

ด้วย


           ๔.๒ กรณีการพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้ง นางนลินี ทวีสิน

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


      เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมทางจริยธรรมของนางนลินี

ทวีสิน ซึ่งมีผู้ร้องเรียน และเป็นที่สงสัยของสังคมว่านางนลินี

ทวีสิน มีความเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจาก

เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่าง

ชาติ กระทรวงการคลัง สหรัฐอเมริกา

     ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า แม้ นาง

นลินี ทวีสิน จะมีคุณสมบัติและไม่มีข้อห้ามใดๆ ในการดำรง

ตำแหน่งรัฐมนตรีตามกฎหมายไทยก็ตาม แต่เมื่อมีข้อเท็จจริง

ปรากฏตามหนังสือของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ประจำประเทศไทย นายกรัฐมนตรีในฐานะที่มีหน้าที่กำกับ

ดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของรัฐมนตรี ให้เป็นไปตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้า

ราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑ จึงควรพิจารณาด้วยความระมัด

ระวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่นางนลินี ทวีสิน ดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรีอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของ

ประชาชน และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ

ชาติหรือไม่ ทั้งนี้ ให้นำระเบียบดังกล่าว โดยเฉพาะข้อ ๙ ข้อ

๑๐ และข้อ ๒๗ มาใช้ในการพิจารณา 


           ๔.๓ กรณีการพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ ใส

ยเกื้อ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์


     ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า จากข้อเท็จ

จริงที่ปรากฏต่อสาธารณะ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

ได้เป็นแกนนำของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ

การแห่งชาติ (นปช.) ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความไม่สงบ

ขึ้นในบ้านเมืองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และถูกพนักงานอัยการ

ฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา แม้ว่าคดีดังกล่าวจะอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาล ซึ่งยังมิได้มีคำพิพากษาก็ตาม แต่เมื่อ

พิจารณาถึงการกระทำของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ที่พนักงาน

สอบสวนได้พิจารณาสอบสวนและพนักงานอัยการได้มีคำสั่ง

ฟ้องคดีต่อศาลแล้ว กรณีดังกล่าวเห็นว่านายกรัฐมนตรียังไม่

ได้นำพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายญัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มา

ประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบเพียงพอ ก่อนเสนอชื่อ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

          ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีรับ

ไปพิจารณาตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้

รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และการดำรง

ตำแหน่งรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙

วรรคสี่ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป


๐จากการวินิจฉ้ยของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินดังสรุปข้างต้น

และเราได้เห็นข้อเสนอแนะที่คณะผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งสรุป

ได้อีกเช่นกันว่า คณะผู้ตรวจฯเสนอเร่งให้นายกรัฐมนตรี

กำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีขึ้นโดยเร็ว

เพื่อใช้ในการแต่งตั้งรัฐมนตรีในคราวต่อๆ ไป โดยให้

พิจารณาด้านจริยธรรมควบคู่กับการพิจารณาด้านกฎหมายด้วย


๐นอกจากนั้น คณะผู้ตรวจการแผ่นดินยังเสนอแนะให้

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

รัฐมนตรี ให้ครบถ้วนและครอบคลุมถึงพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรี ในคราวต่อๆ ไปด้วย


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 07/03/2012 เวลา : 22.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ตอบ ความคิดเห็นที่ 1
BG ชบาตานี
................................
การจะต่อกรกับทักษิณนั้น ฝ่ายเรามีแต่องค์กรที่จะต้องคำนึงถึงกฎหมาย ความชอบธรรม ผลที่จะเกิดตามมาหลายเรื่องราว รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งระหว่างคนไทยกันเองเป็นสำคัญด้วย แต่ฝ่ายทักษิณทำได้ทุกอย่างแม้แต่การเผาบ้านเผาเมือง สังหารเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป(กรณีสีลม) เป็นต้น เพราะฉะนั้น ใครจะเป็นผู้ชนะก็คงคิดไม่ยากใช่ไหมครับ
............................

ตอบ ความคิดเห็นที่ 2
อจ.Payont
...............................
แล้วถ้า'ปู'ไม่ทำตามนะครับ คณะผู้ตรวจก็ได้แต่เสนอไปให้ค.ร.ม.และรัฐสภารับทราบ ส่วนฝ่ายรับเรื่องแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรไม่มีการกล่าวอยู่ในข่าวครับ อาจารย์
................................

ตอบ ความคิดเห็นที่ 3
BG รินรู้ดี
.................................
คณะผู้ตรวจมีหน้าที่แค่เสนอให้ค.ร.ม.กับสภาทราบเท่นนั้นกระมังครับ ต้องรอให้ผู้รู้อธิบายต่อ ว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินการตามที่คณะผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแล้วจะมีผลอย่างไรครับ แต่เราก็ต้องเห็นใจคณะผู้ตรวจฯ ที่พวกท่านต้องทำตามกฎหมายครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
รินรู้ดี วันที่ : 07/03/2012 เวลา : 21.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudeeคุณลุงยั้งคิดค่ะ

รินไม่มั่นใจว่า ว่าข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายกฯ ยิ่งลักษณ์จะรับไว้พิจารณาหรือไม่

ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ แกดูเบลอๆๆๆ เลื่อนลอยบ่อยครั้ง

ขอบคุณคุณลุงมากที่นำข่าวนี้มาเสนอ

+++ โหวตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Payont วันที่ : 07/03/2012 เวลา : 21.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

๔.๑ ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยความเห็นชอบร่วมกันจึง
เสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีขึ้นโดยเร็ว เพื่อใช้ในการแต่งตั้งรัฐมนตรีในคราวต่อๆ ไป
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ก็นางไม่ได้เป็นคนตั้งรัฐมนตรี แล้วนางจะกำหนดมาตรฐานฯได้อย่างไร ฮา

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ชบาตานี วันที่ : 07/03/2012 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

โหวตค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน