ดินสอดำบ่าวภูสวาง
ตามนั้น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/poolsawang
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2555
Posted by ดินสอดำบ่าวภูสวาง , ผู้อ่าน : 1845 , 11:03:33 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     

โดย บ่าวภูสวาง(ธีรวัฒน์ เทนคำเนาว์)

 คณะมนุษศาตร์ สื่อสารมาวลชน  รหัสนักศึกษา 5403507832
         

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มร. และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประทศไทย
           ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัลวรรณกรร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เกณฑ์การประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง

 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ทั้งประเภทร้อยกรองและร้อยแก้วในหมู่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน โดยมีเกณฑ์การประกวด ดังนี้

 

๑.  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดมี ๒ กลุ่ม คือ

๑.๑  กลุ่มนักเรียน

๑.๒  กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

        ๒. ประเภทผลงานมี ๒ ประเภท คือ

               ๒.๑   ร้อยกรอง

                              ประเภทกลอนสุภาพ  (กลุ่มนักเรียน กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป)

     ๒.๒  ร้อยแก้ว

                  ๒.๒.๑ ประเภทเรียงความ  (กลุ่มนักเรียน)

                ๒.๒.๒ ประเภทเรื่องสั้น (กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป)

 

                ๓. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

                  ๓.๑   ต้องเป็นงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

                         ๓.๒   เป็นเรื่องที่เขียนโดยไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลผลงานของผู้อื่น

                              ๓.๓   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ

                            ๓.๔   เนื้อเรื่องไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                 ๓.๕   ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A๔  ขนาด ๑๖ point

                         ๓.๖   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท แต่ส่งได้ประเภทละ   ๑ สำนวนเท่านั้น

๓.๗   ส่งต้นฉบับจำนวน ๕ ชุด  (พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้แผ่นหลังสุดของผลงาน) โดยคณะกรรมการจัดการประกวดไม่จัดส่งต้นฉบับคืน

                                ๓.๘   งดการพิจารณามอบรางวัลสำหรับผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓.๙   ขอสงวนสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ในวันมอบรางวัล

 

                ๔. ผลงานที่จัดประกวดผลงานที่จัดประกวดเป็นผลงานที่มีเนื้อหาแนวสร้างสรรค์สังคมไทย

                                ๔.๑ กลุ่มนักเรียน

                                                ๔.๑.๑ ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ความยาว ๘ – ๑๐ บท

                                                ๔.๑.๒ ร้อยแก้วประเภทเรียงความ ความยาว ๓ - ๕ หน้ากระดาษ A๔

                หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานในกลุ่มนี้ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนจากโรงเรียน

 

                                ๔.๒ กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

                                                ๔.๒.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ความยาว ๑๐ –๑๒ บท

                                                ๔.๒.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรื่องสั้น ความยาวไม่เกิน ๗ หน้า กระดาษ A๔

 

๕. รางวัล

  ๕.๑กลุ่มนักเรียน

           ๕.๑.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

           ๕.๑.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรียงความ

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

๕.๒กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

            ๕.๒.๑ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

           ๕.๒.๒ร้อยแก้ว ประเภทเรื่องสั้น

รางวัลชนะเลิศ   ๑   รางวัล

 เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ๑  รางวัล

 เงินสด   ๑๕,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑ รางวัล

เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

                                * หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์

. การส่งผลงานเข้าประกวด

๖.๑   กำหนดส่งผลงาน

      ส่งผลงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม  –   วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  

 

    ๖.๒   ที่อยู่เพื่อส่งผลงาน

 


 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

     หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ      ๑ ๐ ๒ ๔ ๐

 

 (รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง – ระบุกลุ่ม และประเภทผลงาน)

 

 * หมายเหตุ :  ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น วันสุดท้ายของการรับผลงานถือตามวันประทับ ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

                ๗.  การประกาศผลการตัดสิน

                           วันประกาศผลการตัดสิน  วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ www.human.ru.ac.th

 

๘. การมอบรางวัล

                การมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

๙. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.human.ru.ac.th

  ร่วมส่งกันเข้าไปเยอะๆนะครับ ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ ม.ราม จัดประกวด ปีที่แล้วผมก็ส่งไปสองเรื่องแต่ไม่ผ่านรอบตัดสิน ปีนี้ขอแก้ตัวใหม่โดยได้ส่งไปสองเรื่องไปในนาม นิสิตนักศึกษา คณะมนุษศาตร์นั้นแหละครับ มีเรื่องสั้น ชื่อเรื่อง หลานยาย และ กลอนสุภาพ เรื่อง แม่ครับผมอยากบวช ที่โพสไว้ในบล๊อก โอเคเรานี้ละครับ..

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 ดินสอดำบ่าวภูสวาง ถูกใจสิ่งนี้ (1)
blank_put วันที่ : 13/09/2012 เวลา : 17.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/blank1986

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวของมหาลัยเท่าไหร่
ปีที่แล้วผมก็ตั้งใจจะส่งประกวด แต่ไม่ทันหมดเขตไปซะก่อน
ปีนี้ถ้ามีโอกาสก็คงเข้าร่วมด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 ดินสอดำบ่าวภูสวาง ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ดินสอดำบ่าวภูสวาง วันที่ : 13/09/2012 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poolsawang
บ่าวภูสวาง

ร่วมส่งกันเข้าไปเยอะๆนะครับ ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ ม.ราม จัดประกวด ปีที่แล้วผมก็ส่งไปสองเรื่องแต่ไม่ผ่านรอบตัดสิน ปีนี้ขอแก้ตัวใหม่โดยได้ส่งไปสองเรื่องไปในนาม นิสิตนักศึกษา คณะมนุษศาตร์นั้นแหละครับ มีเรื่องสั้น ชื่อเรื่อง หลานยาย และ กลอนสุภาพ เรื่อง แม่ครับผมอยากบวช ที่โพสไว้ในบล๊อก โอเคเรานี้ละครับ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลง ขาดเจ้าแทบขาดใจ

บ่าวภูสวาง เนื้อร้อง/ทำนอง/ดนตรี

View All
<< กันยายน 2012 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]