• บัวสอน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-06-19
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 23019
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
คนชายแดน
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
Posted by บัวสอน , ผู้อ่าน : 1319 , 15:51:21 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการห้วยโสมง


ทันทีที่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ มีมติเห็นชอบในหลักการของการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงตอนบนและสาขา  ซึ่งรวมถึงโครงการห้วยโสมง ที่เป็นส่วนหนึ่งในลุ่มน้ำบางปะกงด้วย ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนได้  หลัง จากที่มีข่าวการเห็นชอบในหลักการดังกล่าวของคณะรัฐมนตรี เริ่มมีกระแสคัดค้านจากนักวิชาการ นักอนุรักษ์ ประชาชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ในประเด็นเหตุผลที่หยิบยกมานำมาคัดค้านคือ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อพื้นที่มรดกโลก และอาจถูกถอดออกจาก บัญชีมรดกโลก ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้คือ กรมชลประทาน  ได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาถึงผลกระทบ อาจเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว หลังจากทำการศึกษา กรมชลประทาน  ได้ส่งผลการศึกษาไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมทั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
จากผลการศึกษาระบุว่า
การก่อสร้างโครงการเขื่อนห้วยโสมง จะทำให้สูญเสียพื้นที่ป่า ในเขตอุทยานทับลาน และปางสีดา ที่จะถูกน้ำท่วม รวม ๒,๗๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ ของพื้นที่ป่ามรดกโลกทั้งหมด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่ทำให้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้สร้างในตอนกลางของพื้นที่ป่า แต่เป็นพื้นที่ชายขอบ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปทำการเกษตรแล้ว แต่กระแสคัดค้านยังคงมีอยู่ ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงโครงการนี้ได้มีการพิจารณาจากหน่วยงานด้านสิ่งแวด ล้อมอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการได้
๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้มีมติอนุญาตให้กรมชลประทานเข้าไปดำเนินโครงการได้เช่นกัน 

หากสรุปเปรียบเทียบ การสร้างอ่างเก็บน้ำหัวยโสมง แยกได้เป็น ๒ ส่วนมีดังนี้
๑ ส่วนที่เป็นการลงทุน การดำเนินการตามโครงการต้องใช้พื้นที่ทั้งหมด ๑๖,๙๔๘ ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ๔,๕๙๖ ไร่ เขตป่าเศรษฐกิจ ๙,๖๒๔  ไร่  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน และรุกล้ำพื้นที่ ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ทับลานประมาณ ๑,๖๕๕ ไร่ และอุทยานแห่งชาติปางสีดาอีก ๑,๐๗๓ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒,๗๒๘ ไร่ พื้นที่ทับซ้อนเหล่านี้ เป็นพื้นที่ชายขอบของอุทยานและถูกปรับสภาพเป็นพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว
๒ ผลกระทบต่อประชาชน และค่าชดเชย ที่รัฐต้องจ่ายทดแทน พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง  โดยบางส่วนครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ ๘ บ้านแก่งยาว และหมู่ที่ ๑๒ บ้านแก่งใหญ่  โดยมีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะถูกน้ำท่วมของผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๖๐๔ ครัวเรือน  รัฐจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรเป็นค่าสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้นประมาณ ๑,๐๙๓ ล้านบาท และค่าจัดสรรที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ ๔ แปลงรวม ๒๘ ล้านบาทเศษ รวมใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น ๘,๓๐๐ ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๙ ปี โดยจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในปี ๒๕๖๑
จะเห็นได้ว่าเป็นโครงการ ที่ต้องใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่หากเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะได้รับ สามารถจำแนกได้ดังนี้
ทันที ที่โครงการสร้างเสร็จเรียบร้อย จังหวัดปราจีนบุรีจะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีความจุในระดับเก็บกัก ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนดินสูง ๕๓ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๙ เมตร ยาว ๓,๙๖๗ เมตร  เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำบางปะกงตอนบน ที่เกิดขึ้นทุกปีและส่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานได้ตลอดทั้งปีครอบคลุมพื้นที่กว่า ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง มีน้ำต้นทุนในการรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง เป็นแหล่งขยายและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด   เป็นแนวป้องกันการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่มรดกโลก เป็นแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่าและให้ความชุ่มชื่นแก่พันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นแหล่งน้ำสำรองในการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่อุทยานแห่ง ชาติ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบอีกด้วยและผลพลอยได้ตามมาอีกประการหนึ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของชาว จังหวัดปราจีนบุรีคือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่สามารถให้ชุมชุมใช้เป็นแหล่งเก็บเกี่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย หากพิจารณาให้รอบด้านแล้ว คงจะพอมีคำตอบในใจแล้วว่าโครงการ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง
ภาพจาก http://www.raorakpar.org/แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน