*/
  • praputtamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2015-03-17
  • จำนวนเรื่อง : 261
  • จำนวนผู้ชม : 190573
  • จำนวนผู้โหวต : 36
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 721 , 06:59:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรรมของพระสีวลีเถระ

          ในอดีตชาติเป็นอเนก ท่านพระสีวลิเถระได้สร้างกุศลบารมีธรรมมาแสนมหากัป และปรารถนาความเป็นเลิศด้วยลาภที่บาทมูลของพระพุทธเจ้า พระนามว่าปทุมุตตระ พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ว่า ต่อไปในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด้วยลาภ ในหมู่แห่งสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ

          และชาติก่อนท่านพระสีวลีเคยเกิดเป็นพระราชา ได้ยกทัพไปล้อมเมืองไว้ปิดประตูทั้งสี่แห่งเมืองนั้นอยู่ถึง ๗ ปี
๗ เดือน จนพระราชมารดาได้แนะนำให้ปิดประตูน้อยอีก อยู่ ๗ วัน คนในเมืองนั้นได้ปลงพระชนม์พระราชาในเมืองนั้นแล้วยกราชสมบัติให้ พระราชาในครั้งนั้นคือพระสีวลี ส่วนพระราชมารดานั้น คือพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา มหากุศลที่เป็นบารมี ๑๐ ก็บริบูรณ์จึงทำให้พระสีวลีเป็นพระอรหันต์และอกุศลในชาติก่อนของพระสีวลีเคยล้อมเมืองไว้ ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน จึงทำให้ต้องนอนในครรภ์มารดาถึง ๗ ปี ๗เดือน ๗ วัน

เพราะฉะนั้น กรรมและผลของกรรม ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ดังคาถาในสมุททกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรคว่า

          ยาทิสํ วปเต พีชํ        ตาทิสํ หรเต ผลํ

          กลฺยาณการีกลฺยาณํ   ปาปการี จ ปาปกํ

บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น บุคคลทำดีย่อมได้รับผลดี ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว

 

เบญจศีล - นิจศีล บุคคลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ จัดเป็นสีลสิกขา เมื่อสีลสิกขาบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ก็เป็นที่ที่ตั้งที่อาศัยแห่งสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาต่อไป

 

บทสรุปเรื่องศีลในสีลวเถรคาถา

ในทวาทสกนิบาตคาถาของท่านพระสีลวเถระมีคำเริ่มต้นว่า สีลเมวดังนี้

เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอย่างไร ? พระเถระแม้นี้ ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อน สั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชคฤห์ ได้เป็นผู้มีพระนามว่า สีลวะครั้นเธอเจริญวัยแล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูประสงค์จะฆ่าเธอ จึงขึ้นสู่ช้างตัวซับมันดุร้าย แม้พยายามอยู่ด้วยอุบายต่างๆก็ไม่สามารถจะให้ตายได้ เพราะท่านเกิดในปัจฉิมภพ ไม่มีอันตรายต่อชีวิตในระหว่างยังไม่บรรลุพระอรหัต พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นความเป็นไปของเธอ จึงตรัสสั่งพระมหาโมคคัลลานเถระว่า เธอจงนำสีลวกุมารมา

พระเถระได้นำเธอมา พร้อมด้วยช้างด้วยกำลังแห่งฤทธิ์กุมารลงจากช้างถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม อันสมควรแก่อัธยาศัยของเธอ เธอฟังธรรมแล้วได้ศรัทธา บรรพชาบำเพ็ญวิปัสสนากรรม ไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัต อยู่ในโกศลรัฐ ลำดับนั้นพระเจ้าอชาตศัตรู ทรงสั่งบังคับบุรุษทั้งหลายว่า พวกท่านจงฆ่า ราชบุรุษเหล่านั้นไปยัง สำนักของพระเถระยืนอยู่แล้ว ฟังธรรมกถาที่พระเถระแสดง เกิดความ สังเวชมีจิตเลื่อมใสบวชแล้ว พระเถระได้แสดงธรรมแก่บรรพชิตเหล่านั้นด้วยคาถาเหล่านี้ ความว่า

ท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้วสั่งสมดีแล้วย่อมนำสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้นักปราชญ์เมื่อปรารถนความสุขประการคือความสรรเสริญการได้ความปลื้มใจความบันเทิงในสวรรค์เมื่อตายไปแล้วพึงรักษาศีลด้วยว่าผู้มีศีลมีความสำรวมย่อมได้มิตรมากส่วนผู้ทุศีลประพฤติแต่กรรมอันลามกย่อมแตกจากมิตรนรชนผู้ทุศีลย่อมได้รับการติเตียนและการเสียชื่อเสียงส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับการสรรเสริญและมีชื่อเสียงทุกเมื่อศีล

เป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์สังวรศีลเป็นเครื่องกั้นความทุจริตทำจิตให้ร่าเริงเป็นท่าที่หยั่งลงมหาสมุทรคือนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์ศีลเป็นกำลังหาที่เปรียบมิได้เป็นอาวุธอย่างสูงสุดเป็นอาภรณ์อันประเสริฐเป็นเกราะอันน่าอัศจรรย์ศีลเป็นสะพานเป็นมหาอำนาจเป็นกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยมเป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศ ศีลเป็นเสบียงอันเลิศเป็นเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยมเป็นพาหนะอันประเสริฐยิ่งนักเป็นเครื่องหอมฟุ้งไปทั่วทิศานุทิศคนพาลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นในศีลย่อมได้รับการนินทาในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในอบายภูมิย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในที่ทั่วไปธีรชนผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีในศีลย่อมได้รับการสรรเสริญในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครั้นตายไปแล้วก็ได้รับความสุขโสมนัสในสวรรค์ย่อมรื่นเริงในที่ทุกสถานในโลกนี้ศีลเท่านั้นเป็นยอดและผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกนี้ความชนะในมนุษยโลกและเทวโลกย่อมมีได้เพราะศีลและปัญญา

พระเถระเมื่อแสดงธรรม โดยยกศีลขึ้นเป็นประธาน แก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้ จึงพยากรณ์พระอรหัตผล โดยแสดงถึงความที่ตนเป็น ผู้มีคุณธรรม มีศีลบริสุทธิ์ด้วยดีเป็นต้น

จบอรรถกถาสีลวเถรคาถา


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 27/09/2017 เวลา : 09.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

สาธุ .............

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน