• ประทาย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-06-20
  • จำนวนเรื่อง : 19
  • จำนวนผู้ชม : 196984
  • ส่ง msg :
  • โหวต 23 คน
ชีวิตคือการเดินทาง
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2552
Posted by ประทาย , ผู้อ่าน : 52440 , 13:05:48 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.

ก.2534*                       ข. 2535                        ค. 2536                        ง.2545

2.ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้

ก.สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม

ข.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม*

ค.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม ,กอง

ง.กรม ,กอง ,ฝ่าย ,งาน

3.ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ โดย……….

ก.ทำเป็นระเบียบ

ข.ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา*

ค.ทำเป็นประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง.ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วทำเป็นคำสั่ง

4.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี (ถ้ามี) เป็นผู้..

ก.ปฏิบัติราชการแทน                         ข.ทำการแทน

ค.รักษาการในตำแหน่ง                      ง.รักษาราชการแทน*

5.การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นดังนี้

ก.จังหวัด ,อำเภอ*                               ข.จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ

ค.จังหวัด ,อำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน

ง.จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน

6.ข้อใดไม่ใช่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ก.อำเภอ*                                          ข.กรุงเทพมหานคร

ค.เมืองพัทยา                                     ง.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7.ข้อความใดต่อไปนี้ ผิด

ก.ให้รวมท้องที่หลายๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัด

ข.จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ค.การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ

ง.ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรมการจังหวัดด้วย*

8.ข้อความใดต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุด

ก.ปลัดอำเภอทุกคนเท่าเทียมกับหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ช่วยเหลือ
นายอำเภอ

ข.ปลัดอำเภออาวุโสมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการ*

ค.ปลัดอำเภอแต่ละคนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงาน

ง.ปลัดอำเภออาวุโสเป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ

9.ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ก.ทบวงซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

ข.จังหวัด

ค.อำเภอ*                                             ง.เทศบาลตำบล

10.เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น……..

ก.ข้าราชการทหาร                              ข.ข้าราชการการเมือง

ค.ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ *           ง.ข้าราชการกลาโหม

11.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.มีจำนวน

ก. 10 คน ถึง 14 คน                            ข. 5 ถึง 7 คน*

ค. 12 ถึง 16 คน                                  ง. 13 ถึง 17 คน

12.เลขานุการ อ.ก.พ.จังหวัด คือ

ก.ใครก็ได้ที่ อ.ก.พ.นั้นตั้ง                 ข.ปลัดจังหวัด

ค.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด*              ง.จ่าจังหวัด

13.ถ้าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นครั้งคราว และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควร……

ก.ปฏิบัติราชการแทน                        ข.ทำการแทน

ค.รักษาการในตำแหน่ง*                    ง.รักษาราชการแทน

14.สูตร E= (ผลงาน – ทรัพยากรบริหารที่ใช้) + ความพึงพอใจ

ก. E หมายถึง พลังงาน                       ข. E หมายถึง ประสิทธิภาพ

ค. E หมายถึง ประสิทธิผล*                ง. E หมายถึง ความประหยัด

15.ในกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB นั้น ตัว D หมายถึง

ก. Democracy                                   ข. Delegating

ค. Developing                                   ง. Directing*

16.ผู้นำที่ไม่พยายามจัดให้มีประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบ

ก.อัตนิยม*                                       ข.เสรีนิยม

ค.ประชาธิปไตย                               ง.อนุรักษ์นิยม

17.สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ

ก.การจัดการ                                    ข.การติดต่อสื่อสาร

ค.การสั่งการ*                                   ง.การส่งข้อมูลย้อนกลับ

18.ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม

ก.ร่วมมือประสานกันทำงาน            ข.ขัดแย้งโทษกันและกัน*

ค.ต่างคนต่างทำงาน                          ง.มุ่งปฏิบัติตามคำสั่ง

19.อะไรต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม (Merit System)

ก.หลักความสามารถ                         ข.หลักความเสมอภาคในโอกาส

ค.หลักความมั่นคงในอาชีพ               ง.หลักความขยันซื่อสัตย์*

20.ผู้บริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้น เป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียบว่า

ก.ทฤษฎีพื้นฐานของการจูงใจ           ข.ทฤษฎี X*

ค.ทฤษฎี Y                                         ง.ทฤษฎีรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง

21.MBO คือการบริหารงานโดย

ก.ยึดตัวบุคคล                                    ข.ยึดวิธีการ

ค.ยึดวัตถุประสงค์ *                           ง.ยึดผลงาน

22.ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือ

ก.คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ      ข.คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ

ค.แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ     ง.คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ*

23.ผู้รับสนองพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  คือ

ก.ประธานรัฐสภา*                            ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ค.ประธานวุฒิสภา                             ง.ประธานองค์มนตรี

24.พรรคการเมืองที่จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดเป็นจำนวนอย่างที่สุด กี่เสียง

25.อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงานฯ มีอัตราต่ำสุดและสูงสุดดังนี้

26.ถ้าค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง จะทำให้

ก.ราคาสินค้าที่สั่งจากสหรัฐเข้ามาภายในไทยแพงขึ้น

ข.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ

ค.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ*

ง.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินไทยเพราะคนละสกุลกัน

27.กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 300 ปี ในปี พ.ศ. ……….

ก. 2624                                             ข. 2625*

ค. 2626                                             ง. 2627

28.ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คำลงท้ายว่า

ก.ขอแสดงความนับถืออย่างสูง         ข.ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ค.ขอแสดงความนับถือ*                    ง.ด้วยความนับถืออย่างสูง

29.ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

ก.นมัสการด้วยความเคารพยิ่ง           ข.นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

ค.นมัสการด้วยความเคารพ               ง.ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง*

30.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ

ก.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม               ข.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี*

ค.ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น       ง.นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

31.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

ก. 1 ปี*                                                ข. 2 ปี

ค. 3 ปี                                                ง. 5 ปี

32.หนังสือประทับตรา ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

ก.ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

ข.ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตรา

ค.ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป*

ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

33.ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

ก.ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ            ข.ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

ค.ถูกทั้งข้อ ก.และ ข้อ ข.*                  ง.แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

34.คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

ก.ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ*

ข.หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงรับไว้แล้ว

ค.โฉนด                                             ง.ข้อ ข. และข้อ ค.

35.การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

ก.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป      ข.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป*

ค.หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป       ง.หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

36.หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่มิใช่เอกสารสิทธิ หากเก็บไว้เพียง 5 ปีแล้ว เห็นว่าไม่จำเป็นประสงค์จะทำลาย ควรดำเนินการ……….

ก.ทำลายได้เลย                                   ข.ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง

ค.ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ง.ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง*

37.ข้อใดถูกต้อง

ก.ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ-ทะเบียนหนังสือส่ง-
ทะเบียนหนังสือเก็บ*

ข.ประกาศคือหนังสือสั่งการ

ค.การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือไว้ที่มุม
ด้านซ้ายของแผ่นกระดาษแผ่นแรก

ง.หนังสือด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ

38.กฎหมายต่างกับศีลธรรม เนื่องจาก

ก.กฎหมายและศีลธรรมเป็นเรื่องที่ต้องแยกพิจารณาจากกัน

ข.กฎหมายและศีลธรรมต่างก็เป็นข้อกำหนดความประพฤติของมนุษย์

ค.กฎหมายมีสภาพบังคับ (Sanction) ที่รุนแรงกว่าศีลธรรม*

ง.ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

39.จารีตประเพณีที่ใช้ประกอบในการพิจารณาของกฎหมายนั้น

ก.ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

ข.เป็นที่ยอมรับของสังคมและปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน

ค.ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ทันสมัยทันเหตุการณ์

ง. ข้อ ก. และ ข. รวมกัน*

40.ผู้มีอำนาจเสนอออกพระราชกำหนด คือ

ก.รัฐมนตรีผู้รักษาการ*                     ข.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค.เลขาธิการรัฐสภา                            ง.ประธานรัฐสภา

41.ถ้า ก.ไปขโมยทรัพย์ของเด็กอายุ 6 ขวบ การกระทำของ ก.

ก.ไม่มีความผิดเพราะเป็นโทษที่กระทำต่อเด็กที่อายุน้อยเกินไป

ข.มีความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายกำหนด*

ค. ก.มีความผิด แต่อาจได้รับยกเว้นโทษ เพราะเด็ก 6 ขวบ ย่อมไม่เอาความ

ง.ไม่มีความผิด เพราะ ก.ไม่เจตนา

42.นาย ก.ขับรถเข้าไปจอดในสยามสแควร์ มีคนมาขอเงินค่าเฝ้ารถ 5 บาท นาย ก.ก็เอาเงินให้ไป เช่นนี้จะมีผลผูกพัน

ก.เป็นสัญญาเช่าที่จอดรถ                 ข.เป็นสัญญาฝากทรัพย์*

ค.เป็นสัญญาแลกเปลี่ยน                   ง.ไม่เป็นสัญญาอะไรทั้งสิ้น

43.จำนองต่างกับจำนำในสาระสำคัญอย่างไร

ก.จำนองต้องจดทะเบียน จำนำไม่ต้อง

ข.จำนองใช้กับสังหาริมทรัพย์ แต่จำนำใช้กับอสังหาริมทรัพย์

ค.จำนองใช้กับอสังหาริมทรัพย์ แต่จำนำใช้กับสังหาริมทรัพย์

ง. ข้อ ก. และ ค.*

44.ภูมิลำเนา หมายถึง

ก.สถานที่บุคคลอยู่มาเป็นเวลาช้านาน                    ข.สถานที่อยู่ของ พ่อ-แม่-ลูก

ค.ถิ่นที่บุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ*      ง.ถิ่นที่เกิด

45.ข้อใดเป็นหลักกฎหมายไม่มีผลบังคับย้อนหลัง

ก.ไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษแก่จำเลย*

ข.ไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณแก่จำเลย

ค.ถูกทั้ง ก. และ ข.

ง.ไม่มีข้อใดถูก

46.ปัจจุบันนี้มีการกล่าวอ้างหรือวิพากษ์วิจารณ์กันเสมอว่า กฎหมายบางฉบับมีช่องว่าง คำว่า ”ช่องว่างแห่งกฎหมาย” นั้น แท้จริงแล้วคือ

ก.กรณีที่กฎหมายก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ไม่พึงปรารถนาในสังคม

ข.กรณีที่บัญญัติกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ อันทำให้กฎหมายนั้นเป็นโมฆะใช้
บังคับไม่ได้

ค.การที่ผู้ใช้กฎหมายพยายามใช้กฎหมายโดยไม่เป็นธรรม มีการให้อภิสิทธิ์กัน

ง.กรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี ที่จะนำไปใช้ปรับแก่ข้อเท็จจริงได้*

47.ตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบัน กฎหมายใดคือกฎหมายที่รัฐบาลสามารถประกาศใช้บังคับได้เองในทันที แต่ต้องมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในภายหลัง

ก. พระราชกฤษฎีกา                          ข.พระบรมราชโองการ

ค.พระราชกำหนด*                           ง.พระราชบัญญัติในภาวะฉุกเฉิน

48.ข้อความเขียนที่สนามว่า “ห้ามเดินลัดสนาม” ดังนั้นการวิ่งลัดสนาม

ก.ไม่ผิด เพราะห้ามเดิน แต่ไม่ได้ห้ามวิ่ง

ข.ผิด เพราะวิ่งหรือเดินก็เหมือนกัน

ค.ไม่ผิด เพราะการวิ่งไม่ใช่การเดิน

ง.ผิด เพราะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์*

49.พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับเป็นกฎหมายได้เมื่อ

ก. พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

ข.ได้ประกาศโดยเปิดเผยทางสื่อมวลชนแล้ว

ค.รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ง.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว*

50.”ผู้ใดบัญญัติกฎหมายไว้ ผู้นั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นด้วย” ตรงกับคำว่า

ก. Moral Consiousness                     ข. The Rule of Law*

ค. The Rule of Man                          ง. The Rule of Reason

51. Put  the  right man in the right Job คือหลัก

ก.การบรรจุบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ*    ข.การมอบอำนาจหน้าที่

ค.การพัฒนาตัวบุคคล                                 ง.การบริหารงานบุคคลตามระบบอุปถัมภ์

52.การงบประมาณของประเทศไทย ในปัจจุบันเป็นแบบใด

ก.Line – item Budgeting                         ข.Performance Budgeting

ค.Function Classification Budgeting       ง.Programme Budgeting*

53.การฝึกฝนความรู้สึกไว (Sensitivity Training) มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เข้าฝึกอบรม

ก.ช่วยสร้างภาวะผู้นำ                        ข.ช่วยให้สมองไว

ค.ช่วยให้รู้จักตนเองดีขึ้น*                 ง.เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ

54.ในเรื่องการฝึกอบรมแล้ว  ถ้าสมมติให้ X เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน Y เป็นผลในการปฏิบัติงาน Z เป็นความต้องการในการฝึกอบรม (Training – needs) ข้อใดแสดงความหมายที่ถูกต้อง

ก.X = Y-Z                                         ข.Y = Z-X

ค.Z = X-Y*                                        ง.Z = Y-X

55.ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ละลายพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้ดีที่สุด

ก.การประชุมปรึกษาหารือ         ข.การเดินทางไกล พักค้างคืนและมีกิจกรรมร่วมกัน*

ค.การฟังบรรยายหลักวิชาพฤติกรรมศาสตร์                 ง.การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วม

56.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้อง

ก.อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์                    ข.อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ค.อยู่ในตำแหน่งครบ 4 ปี นับจากวันได้รับเลือกตั้ง

ง.อยู่ในตำแหน่งครบ 5 ปี นับจากวันได้รับเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่*

57.เมื่อกำนันอยู่ในหมู่บ้านใด หมู่บ้านนั้น

ก.เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านอีก 1 คน

ข.ไม่ต้องมีผู้ใหญ่บ้าน

ค.ให้ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นอีก

ง.ไม่ต้องเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นอีก เพราะกำนันทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านด้วย*

58.ผู้ที่จะเป็นสารวัตรกำนัน

ก.ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่

ข.ได้รับการเลือกตั้งจากสภาตำบล

ค.ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอ

ง.ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด*

59.องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ประการคือ

ก.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด*

ค.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด

ง.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนจังหวัด

60.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ

ก. 5 ปี                                                ข. 4 ปี*

ค. 6 ปี                                                ง. 3 ปี

61.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่

ก.ฝ่ายนิติบัญญัติ*                              ข.ฝ่ายบริหาร

ค.ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร       ง.ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด

62.ตามกฎหมาย เทศบาลไทยแบ่งออกเป็น

ก.เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล*

ข.กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล

ค.เทศบาลเมือง เทศบาลอำเภอ เทศบาลตำบล

ง.กรุงเทพมหานคร เทศบาลอำเภอ เทศบาลตำบล

63.เทศบาลตำบลมีสมาชิกสภา จำนวน

ก. 8 คน                                             ข. 12 คน*

ค. 18 คน                                           ง. 24 คน

64.เทศบาลนคร มีสมาชิกสภา จำนวน

ก. 18 คน                                           ข. 20 คน

ค. 24 คน*                                          ง. 30 คน

65.สมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในตำแหน่งคราวละ

ก. 4 ปี*                                               ข. 5 ปี

ค. 6 ปี                                                 ง. จนเกษียณ

66.ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รูปแบบแรกที่สุดของไทย คือ

ก.กรุงเทพมหานคร                           ข.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค.เทศบาล                                         ง.สุขาภิบาล*

67.ข้อใดมิใช่การปกครองท้องที่

ก.หมู่บ้าน                                         ข.ตำบล

ค.กิ่งอำเภอ                                        ง.อำเภอ*

68.ที่ปรึกษาสภาตำบล คือใคร

ก.ปลัดอำเภอ*                                   ข.ครูประชาบาล

ค.นายอำเภอ                                      ง.พัฒนากร

69.หมู่บ้าน อพป. มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ

ก.การพัฒนาเศรษฐกิจ                       ข.การพัฒนาชนบท

ค.ความมั่นคง*                                   ง.การพัฒนาการท่องเที่ยว

70.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน มาตรา 1 ระบุว่า

ก.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ข.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ค.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้*

ง.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย

71.สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งคือ

ก.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

ข.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล*

ค.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

ง.กำนัน สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

72.ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล

ก.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

ข.เป็นคนวิกลจริต

ค.เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ง.ถูกทุกข้อ*

73.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับเลือกตั้ง

ก.มีสัญชาติไทย

ข.อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

ค.มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านในตำบลนั้นเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือน จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ง.ไม่มีข้อใดถูก*

74.องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น

ก.นิติบุคคล                                       ข.นิติบุคคล และราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ค.นิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น*

ง.นิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องที่

75.การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ทำได้โดย

ก.ตราเป็นพระราชกำหนด                          ข.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ค.ตราเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*     ง.ตราเป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทย

76.องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดตั้งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นในรูปใด

ก.สุขาภิบาล                                       ข.เทศบาล*

ค.องค์การบริหารส่วนจังหวัด            ง.รูปแบบอื่นๆ เช่น เมืองพัทยา

77.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 2 ปี                                                ข. 3 ปี

ค. 5 ปี                                                ง. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา*

78.ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก.ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ลาออกโดยแถลงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ค.ลาออกโดยแจ้งทางวาจาต่อนายอำเภอ

ง.ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ*

79.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน

ก. 15 วัน*                                          ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                                            ง. 60 วัน

80.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้มีประชุมสามัญได้กี่สมัย

ก. 2 สมัย แต่ไม่เกิน 3 สมัย               ข. ไม่เกิน 3 สมัย

ค. 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย*             ง. ไม่เกิน 4 สมัย

81.การประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยแรก จะต้องประชุมภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ก. 30 วัน                                            ข. 15 วัน*

ค. 60 วัน                                            ง. 90 วัน

82.การขอขยายเวลา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการตามข้อใด

ก.ขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ข.ขออนุญาตจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ค.ขออนุญาตจากนายอำเภอ*

ง.ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

83.การประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิกจำนวนเท่าใดจึงจะครบองค์ประชุม

ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2*                       ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3                         ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

84.ผู้ใดสามารถทำคำร้องขอให้เปิดประชุมวิสามัญ

ก.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ข.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่ำกว่ากี่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

ง.ถูกทุกข้อ*

85.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนกี่คน

ก.ไม่เกิน 3 คน*                               ข. ไม่เกิน 7 คน

ค.ไม่เกิน 9 คน                                 ง.ไม่เกิน 11 คน

86.ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด                       ข.ปลัดจังหวัด

ค.นายอำเภอ*                                   ง.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

87.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด

ก. ครบตามวาระ                               ข.ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อนายอำเภอ

ค. ง.ถูกทุกข้อ*

88.กิจการใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำหรือไม่ทำก็ได้

ก.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร*

ข.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ง.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

89.ถ้ากระทรวง ทบวงกรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล จะต้องดำเนินการอย่างใด

ก.แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ*

ข.ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้าดำเนินการ

ค.สามารถดำเนินการได้เลยถ้าไม่ตรงกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ง.ไม่สามารถดำเนินการได้เลย

90.องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติตำบล โดยสามารถกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด

ก.ไม่เกิน 100 บาท                             ข.ไม่เกิน 500 บาท

ค.ไม่เกิน 1000 บาท*                         ง.ไม่เกิน 2000 บาท

91.ใครเป็นผู้ลงชื่อในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประกาศใช้

ก.นายอำเภอ                                      ข.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ค.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*    ง.เฉพาะข้อ ก  และข้อ ข. ถูก

92.องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งการบริหารออกเป็นกี่ส่วน

ก.2 ส่วน คือ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่างๆ*

ข.2 ส่วน คือ สำนักงานคณะผู้บริหาร และส่วนต่างๆ

ค.2 ส่วน คือ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานคณะผู้บริหาร

ง.2 ส่วน คือ คณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

93.รายได้จากการจัดเก็บภาษีหรืออากร ประเภทใดที่จัดเก็บในตำบลให้ส่งมอบเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก.ภาษีบำรุงท้องที่                             ข.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ค.ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และประโยชน์อื่น อันเกิดจากการฆ่าสัตว์

ง.ถูกทุกข้อ*

94.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทใดได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ก.ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ

ข.เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้

ค.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ง.รายได้ทุกประเภทได้รับการยกเว้นทั้งหมด*

95.ใครเป็นผู้เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ข.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

ค.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในสาม

ง.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

96.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. 15 วัน                                          ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                                           ง. 60 วัน*

97.ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีใหม่จะดำเนินการอย่างไร

ก.ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนนั้นไปพลางก่อน*

ข.ให้นายอำเภอออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้ไปพลางก่อน

ค.ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขยายเวลาการใช้งบประมาณปีก่อนหน้านั้นไปก่อน

ง.ให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้งบประมาณปีก่อนหน้านั้นไปพลางก่อน

98.ใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                         ข.นายอำเภอ*

ค.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          ง.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

99.ใครเป็นผู้สั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด*              ข.ปลัดจังหวัด

ค.นายอำเภอ                             ง.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แอ11 วันที่ : 22/06/2012 เวลา : 10.59 น.
http://www.caithai1.com

จำหน่ายแนวข้อสอบปลัดอำเภอ

จำหน่ายชุดละ 399.-

ชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัตราชการ
- การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
- แนวข้อสอบสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ของไทยและต่างประเทศ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ชุดที่ 2 รวมแนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบปลัดอำเภอ
- ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
- เตรียมสอบปลัดอำเภอ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551
- แนวทางการเตรียมสอบปลัดอำเภอ
- แนะแนวการสอบปลัดอำเภอ
- รวบรวม ถาม-ตอบ เกี่ยวกับข้อสอบปลัดอำเภอ

ชุดที่ 3 กฎหมายทั่วไป
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

ชุด 4 ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
-โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
- หน้าที่และอำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- แนวข้อสอบการปกครองท้องที่
- แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร
- พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน
- แนวข้อสอบ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การพนัน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ สถานบริการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- แนวข้อสอบบังคับ มท ประนอมข้อพิพาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 188-206843-2ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์)
โอนเงินแล้วแจ้งที่ fono_9991@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์
รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0843767277คุณกิตติยา
http://www.caithai1.com

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน