• PrDLT
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pr.dlt1587@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2015-03-03
  • จำนวนเรื่อง : 1173
  • จำนวนผู้ชม : 276675
  • ส่ง msg :
  • โหวต 8 คน
PR.DLT NEWs
กรมการขนส่งทางบก "มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/prdlt
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562
Posted by PrDLT , ผู้อ่าน : 154 , 13:44:59 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการกำกับดูแลการใช้ยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำระบบการกำกับดูแลยานพาหนะข้ามพรมแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 


 

 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาส่งเสริมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณจังหวัดชายแดน ประกอบกับความก้าวหน้าของการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่นำรถส่วนบุคคลจากต่างประเทศเข้ามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้สถิติการนำยานพาหนะต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับการกำกับดูแลยานพาหนะดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำระบบการกำกับดูแลยานพาหนะข้ามพรมแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อดำเนินการศึกษาสภาพการณ์ ข้อเท็จจริง และจัดทำมาตรการเพื่อการควบคุมกำกับดูแลยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย พร้อมทั้งจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จำแนกกลุ่มยานพาหนะจากต่างประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รถประจำถิ่น รถเพื่อการท่องเที่ยว และรถตามความตกลงระหว่างประเทศ

การกำกับดูแลรถประจำถิ่นซึ่งเป็นรถส่วนบุคคลจากประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยแต่ไม่มีความตกลงด้านการขนส่งทางถนนร่วมกัน ได้แก่ ประเทศเมียนมาและกัมพูชา และมีการนำรถเข้าออกทางด่านศุลกากรเพื่อกิจธุระเป็นประจำ เช่น การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การรักษาพยาบาล การศึกษา เป็นต้น ที่ปรึกษาฯ ได้เสนอให้มีการยื่นคำขออนุญาตใช้รถต่อกรมการขนส่งทางบก โดยกรมการขนส่งทางบกจะออกเครื่องหมายแสดงการใช้รถ ซึ่งมี QR Code เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลรถและเจ้าของรถ ข้อมูลผู้ขับรถ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการยื่นคำขอฯ แบบออนไลน์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอฯ และสามารถติดตามสถานะของการดำเนินการแบบออนไลน์ได้อีกด้วย ระบบดังกล่าวจะช่วยในการสืบค้นตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนในการพัฒนาการกำกับดูแลต่อไป

การกำกับดูแลรถส่วนบุคคลเพื่อการท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางบกได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะนำรถจากประเทศที่ไม่มีความตกลงด้านการขนส่งทางถนนกับประเทศไทยต้องยื่นขออนุญาตใช้รถต่อกรมการขนส่งทางบกผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวก่อนการนำรถเข้ามาใช้ในประเทศไทย ซึ่งภายใต้โครงการนี้ ที่ปรึกษาฯ ได้มีการต่อยอดการกำกับดูแลในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการยื่นคำขออนุญาตใช้รถแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพิจารณาคำขอฯ และมีการออกเครื่องหมายแสดงการใช้รถ ซึ่งมี QR Code ในขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการแก้ไขประกาศฯ เพื่อมอบอำนาจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสามารถพิจารณาคำขอฯ และออกเครื่องหมายแสดงการใช้รถได้ รวมถึงลดระยะเวลาการยื่นคำขอฯ ล่วงหน้าด้วย

การกำกับดูแลรถตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่รถจากประเทศลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ นั้น กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างประเทศภาคีต่อไปนอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ ยังได้พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สำหรับอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของผู้ใช้ยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย โดยโมบายแอพพลิเคชั่นดังกล่าวประกอบไปด้วยแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร และสถานที่ราชการ แผนที่ขอบเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้รถ และหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกไปยังผู้ใช้รถ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ หรือในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้ใช้ยานพาหนะได้ทราบ

โครงการศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 และกรมการขนส่งทางบกจะได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งด้านกฎหมายและระบบสารสนเทศก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ในส่วนของรถส่วนบุคคลเพื่อการท่องเที่ยวภายในเดือนกันยายน 2562 และในส่วนของรถประจำถิ่นภายในปี 2563 ต่อไป

--------------------------
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2019 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]