วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บ้านพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วิชาการ-วิชาชีวิต


ลัลล้า...กลางลานรวง

ปัญหาราคาข้าวตกต่ำกับคำกล่าวทุกข์ของชาวนา คือ ทุกข์ของประเทศ ด้วยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การทำนาข้าวเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ ในขณะที่หลายภาคส่วนได้ออกมาหาทางช่วยเหลือ แบ่งเบาความทุกข์ยากของชาวนาไทย  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก หมู่ 14 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยด้านหลังโรงเรียนเป็นพื้นที่ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท มีแปลงนาข้าว 3 ไร่ สำหรับนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงใน “นาข้าว นาเรา นาชีวิต” ก็ได้ชูธงหลักสูตร “วิชาชีพคู่ขนานวิชาการ”ขึ้นมาในชื่อของการแปรรูปอาหารจากข้าว  เปลี่ยนเมล็ดข้าวเป็นอาหารประเภทต่างๆได้อย่างหลากหลายรูป รส และหลากหลายเมนูอาหารแปรรูป

ตามรอยเท้าพ่อ

สู่ฐานการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่สนามแข่งขันวิชาการโรงเรียนบ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงรายที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกประสบความสำเร็จในแขนงวิชาการงานพื้นฐานอาชีพทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษ แบบเหมาเข่งหลายรายการ เช่น โครงงานอาชีพ การจัดสวนถาดแบบชื้น การทำพานพุ่มสักการะ การแกะสลักผลไม้  การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ การแข่งขันทำอาหาร ฯลฯ  หลากหลายความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สะท้อนได้ถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้ จากห้องเรียนสู่ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บ้านพอเพียง เรียงฐาน บ้านแห่งความรู้

ผู้บริหาร-ครูคุณภาพสู่นักเรียนคุณธรรม คุณลักษณะไทยที่สังคมไทยพึงประสงค์

บนบ้านพอเพียง เด่นสะดุดตาพระบรมฉายาลักษณ์

นายชวลิต  หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก กล่าวว่า “โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการเป็นหลักตามภารกิจหน้าที่ ในขณะเดียวกันก็ได้จัดพื้นที่ใช้สอยของโรงเรียนให้เป็นฐานการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้จากนาข้าว  การปลูกต้นยาง การปลูกผลไม้ พืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด การเลี้ยงหมู ปลา ไก่ กบ ฯลฯ ซึ่งพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกได้บ่มเพาะทักษะการดำรงชีวิตคู่ขนานกับความเป็นยอดนักวิชาการผ่านประสบการณ์ตรงและการปฏิบัติจริง วางแผน เรียนรู้ ประสบปัญหา แก้ไขปัญหา พัฒนาแบบครบวงจร แม้จะเป็นเพียงขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนพึงมีพึงปฏิบัติแบบบูรณาการในฐานะแหล่งเรียนรู้แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือ วิชาชีพและวิชาชีวิต ที่นักเรียนต้องเตรียมความพร้อมภายหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”  

บริการย้อมผ้าฟรีโดยเด็กดีห้วยหมากเอียก

ไข่ไก่สู่โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการใช้พื้นที่มุมห้องประชุมจัดบู้ธนิทรรศการผลงานนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปอาหารจากข้าว หรือกิจกรรมทักษะชีวิตต่างๆ เช่น การสีข้าวจากเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจาก FAO ภายใต้โครงการ Tele Food เมื่อปี 2556 การแสดงบู้ธ Wedding  School จากการนำผลงานนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นไปจัดฉากประกอบงานพิธีต่างๆในชุมชน เช่น การจัดซุ้มประตูงานแต่งงาน ฉากหลัง พิธีหมั้น พิธีแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้ การจัดพานพุ่ม ธูปเทียนแพ ในงานมงคลต่างๆเป็นรายได้เสริมของนักเรียน โดยการควบคุมและฝึกปฏิบัติของนายคมสันต์ นันต๊ะเสน ครูชำนาญการ และทีมครูการงานพื้นฐานอาชีพ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก การบรรยายการพัฒนาคุณภาพอาหารสำหรับเด็กในโรงเรียน โดยนางสาวเรวดี รู้ยาม นักโภชนาการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง การสาธิตการแปรรูปอาหารโดยนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จทางด้านการพัฒนาทักษะ ไปจนถึงการบริการย้อมผ้าเป็นสีดำเพื่อถวายอาลัย 

พลังน่องพลังน้ำ

กบยังไม่จำศีล

คณะครู ประกอบด้วยนายภัทรพงศ์  คำโล นางสุรีพร ประดิษฐ์ นายสินทรัพย์  สิงทะบุตร นายบุญเรือง ประดิษฐ์ พร้อมทีมนักเรียนมัคคุเทศก์ประจำฐานเศรษฐกิจพอเพียง ได้แนะนำและนำพาคณะผู้ปกครองนักเรียนสู่พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงที่สะดุดตาด้วยภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อัญเชิญไว้หน้าทางเข้าสู่พื้นที่ขนาด 7 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยนาข้าวเขียวขจีพร้อมเก็บเกี่ยวในต้นเดือนธันวาคม 2559 บ่อเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดที่ได้รับความอนุเคราะห์พันธ์ปลาจากสำนักงานประมงในขณะที่ล้อมรอบบ่อเลี้ยงปลาก็คลาคล่ำไปด้วยสมุนไพร พืชผักสวนครัว เช่น ตะไคร้ ฟักทอง กล้วยน้ำว้า เมื่อเดินลึกเข้าไปก็จะพบต้นยางสูงใหญ่หลายสิบต้นที่มีร่องรอยการกรีดยาง บ่อเลี้ยงกบ เล้าไก่พันธ์ไข่ ไก่พันธ์เนื้อ หมูขุน หมูป่า โดยมี “บ้านพอเพียง” หลังเล็กๆตั้งสงบโดดเด่นอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงระโยงระยางมีหวีกล้วยน้ำว้า น้ำดื่มในโถเย็นไว้สำหรับนักเรียนและอาคันตุกะเยี่ยมเยือน ซึ่ง “น้องฝ้าย” นักเรียนมัคคุทศก์น้อยได้เล่าว่า บ้านพอเพียงสำหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตร สื่อการเรียนรู้ พักผ่อนและจัดประชุม วางแผนของคณะครูในการพัฒนาหรือการจัดการเรียนการสอนฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

ถวายความอาลัย

ปลา อยู่ได้เพราะ น้ำ

นางสุรีพร  ประดิษฐ์และนางนวลสวาท นาสา คุณครูผู้นำการสอนนักเรียนในเรื่องการแปรรูปอาหารจากข้าวเล่าว่า “โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมานานกว่า 20 ปีแล้ว ตั้งแต่คุณครูภัทรพงศ์ คำโล บรรจุแต่งตั้งเป็นครูของโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกและจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 ที่จะถึงนี้ การเติบโตและการสร้างงานโดยนักเรียนรุ่นต่อรุ่น สู่คุณลักษณะเด็กไทยตามแนวทางและปรัชญาชีวิตได้บังเกิดมรรคผลต่อชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหมากเอียกเป็นอย่างมาก คณะครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน ก็ได้ร่วมกันให้ความรู้ แนะนำ สั่งสอนบุตรหลานนักเรียนของตนอย่างใกล้ชิด อย่างเช่นการแปรรูปอาหารจากข้าว เช่น ข้าวแคบ ข้าวคั่ว ข้าวแต๋น ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวต้มมัด ข้าวเม่า ข้าวเหนียวแก้ว ข้าวหลาม ฯลฯ ทำให้นักเรียนได้ค้นพบทักษะเสริมของตน การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์คิด การประยุกต์ไปจนถึงการรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น”

นำความรู้เรื่องหลักโภชนาการในโรงเรียน

wedding school

วันนี้....ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทได้ตกผลึกในใจประชาชนอย่างมั่นคง เข้มแข็ง การเจริญรอยตามพระยุคลบาทของลูกหลานไทยสู่อนาคตจึงต้องมีการส่งต่อผ่านเยาวชนวัยเรียนอย่างจริงจัง แน่วแน่ จึงเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ที่จะต้องสานพลังใจ ใส่พลังรู้รักสามัคคีปูพรมสำนึกนักเรียนให้มุ่งหวังและตั้งมั่นสู่ความตระหนักและการชูธง “ตามรอยพระยุคลบาท” รู้เพียงพอสู่ความเป็นปกติสุข ความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนสืบไป   

โดย กรมกุชะ

 

กลับไปที่ www.oknation.net