วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

#เพชรเม็ดงามของพระพุทธศาสนา


@ พระพรหมคุณาภรณ์”(ประยุทธ์ ปยุตโต ปธ.9)

เลื่อนสมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”

รูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

#ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่
#ครูใหญ่โรงเรียนพระไตรปิฎก
http://www.matichon.co.th/news/366264

@ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

****พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์-ประมวลธรรม
http://www.84000.org/tipitaka/dic/

****ค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม. - 84000 พระธรรมขันธ์
http://www.84000.org/tipitaka/book/page.php

โดย โรบินฮู้ด

 

กลับไปที่ www.oknation.net