วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Cargill Care ห้วยขม...ปฏิกริยาการให้เพื่อโอกาสแห่งการพัฒนาเด็กดอยด้อยโอกาส


ถ้าพูดถึงมนุษย์มนา ลงว่ามีลมหายใจร้องอุแว้ดูโลก เห็นหน้าคนนั้นคนนี้ได้
ก็คงต้องพูดได้ว่า เป็นผู้เป็นคนได้เหมือนๆกัน โดยไม่ต้องพูดถึง "สิทธิ"
ให้่ต้องมีตำหรับตำรา ให้มีกฎบ้านกบิลเมืองว่า สิทธิมนุษยชน ให้ตงิดๆความรู้สึกรู้สา
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงของสังคมมนุษย์ สังคมผู้คน
เรื่องการไม่เคารพสิทธิ ก้าวล่วงก้าวล้ำซึ่งกันและกัน อย่างไงซะมันก็คงต้องมี
.......
ที่บ้านห้วยขม หมู่ 1 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ก็เช่นกัน
ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านของชาวชาติพันธ์ที่หลากหลาย
ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ ต่างภาษาต้นทุนชาติพันธ์
มีสภาพเศรษฐกิจครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน มีสตุ้งสตางค์พอประทังชีวิต
แต่เมื่อพำนักอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย...
ก็แน่นอนที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของประเทศไทย
โดยเฉพาะการเรียน การศึกษาภาคบังคับ

คำว่า "ด้อยโอกาส" จึงคู่ขนานไปกับ "สิทธิ"
ที่ทุกฝ่ายในสังคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้คน ชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ จึงต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
มีน้ำใสใจจริง เอื้อมมือพยุง ออกแรงดึงดัน ฝนตกกางร่ม แดดออกสร้างเพิงพัก จูงมือจูงไม้
ให้ "สิทธิ" คงความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกันและกัน
ทุกลมหายใจ ทุกเพศวัย ทุกฐานะ ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ
ได้เติมเต็มชีวิต ต่อยอดความคิดความอ่านต่อกัน
ไปด้วยกัน เดินด้วยกัน เสมอภาคใน "สิทธิ" เดียวกัน

วันนี้...ที่โรงเรียนบ้านห้วยขม
เด็กนักเรียนชาวกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ จะร่วมกันแสดงศิลปวัฒนธรรม "วงโปงลาง"
ให้คณะผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด (ประเทศไทย) ได้ดูชม
ซึ่งพออารัมภบทว่า เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาจะทำการแสดง "โปงลาง"
โปงลาง ซึ่งเป็นการแสดงเครื่องดนตรี จังหวะจะโคนทางภาคอิสาน
ผู้ใหญ่หลายๆคนที่เป็นอาคันตุกะเยี่ยมเยือนก็ถึงกับทำหน้าฉงนสนเท่ห์
ประมาณว่า เป็นไปได้ไง
โดยข้อเท็จจริงก็คือ เป็นไปแล้วและเป็นมานาน เป็นดีด้วย...
"การแสดงโปงลางชนเผ่า" โรงเรียนบ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านห้วยขม เป็นโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงป.6
มีนักเรียนในปีการศึกษา 2559 จำนวน 146 คน ปัจจุบันมีนายสมบัติ จักรสมศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขม จำนวนกว่า 90% เป็นชาวชาติพันธ์
แต่ความเป็นหลากหลายชาติพันธ์ในแอเรียการเรียนการสอนเดียวกัน
มิได้เป็นปัญหาต่ออุดมการณ์จริยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครูแต่อย่างใด
ในขณะที่เด็กนักเรียนต่างก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
แม้ว่าสิ่งสาธารณูปโภค ปัจจัยประกอบการอบรมกล่อมเกลา
จะขาดๆเกินๆวิ่นๆแหว่งๆไม่ลงตัวไม่ต้องตรงกับสภาพรายรอบ ปัจจัยสี่ที่ผู้เรียนพึงพร้อม
ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจครอบครัว องค์ประกอบเสริมภายในโรงเรียนยังคงขาดแคลน
....คุณภาพแห่งกระบวนการบริหารจัดการจึงส่งผลถึงกระบวนการเรียนการสอน
ไปโดยปริยาย

วงดนตรี "โปงลางชนเผ่า" จึงเป็นพลวัตรแห่งความพยายามเชื่อมโยงโครงข่าย
จากความด้อยโอกาสอย่างเต็มพิกัด สู่การแสดงออกถึงซึ่งความพร้อมอย่างทันที ทันควัน
หากทุกฝ่ายให้โอกาส
ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่า สิทธิแห่งการเรียนรู้ได้รับการชูโรงเดินหน้าเต็มสตรีมแล้ว
ที่เหลือก็คือคุณภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพและดุลยภาพ ที่รอทุกฝ่ายเข้าไปหยิบยื่น
เติมเต็มต่อยอดโอกาสให้เด็กๆชาวดอยได้บังเกิดโอกาส เพื่อแสวงหาพลังแห่งคุณภาพชีวิต
ได้ยงยาวยืนยงตามบริบทต่างๆรายรอบ

ลีลาเด็กชาวชาติพันธ์กับเครื่องดนตรีในวงโปงลางชนเผ่า...
กับการเต้นพื้นเมืองตามจังหวะที่เร้าใจของเครื่องดนตรีโปงลาง พิณ แคน โหวด เบส กลอง
ประหนึ่งวงดนตรีมืออาชีพก็ไม่ปาน สร้างความเร้าใจ ตื่นตาให้กับชาวคาร์กิลล์เป็นอย่างยิ่ง
การจัดกิจกรรมเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส
"โครงการดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพและโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงสุกร"
กับการถ่ายทอดอารมณ์สุนทรียศาสตร์เพื่อเป็นการขอบคุณเหล่าบรรดาผู้ใหญ่ใจดี
จึงเป็นสีสันกัลยาณมิตรต่างวัย ต่างชาติพันธ์ ที่โคจรมาพบกันในจุดที่ลงตัว
ซึ่งก็หมายถึง"โอกาส" ที่มีให้กันและกันนั่นเอง

จิตสาธารณกุศลจากโครงการคาร์กิลล์แคร์ ให้แก่น้องๆเด็กนักเรียนด้อยโอกาสไกลปืนเที่ยง
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำและการพัฒนาทักษะการเลี้ยงสุกร
จึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเติมเต็มทั้งด้านสุขภาพพลานามัยที่ดีผ่านเครื่องกรองน้ำสะอาด
และการสนับสนุนทักษะอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวันกับครอบครัวคุณภาพ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบของจริง นั่นคือ การเลี้ยงและดูแลสุกร
โดยพื้นฐานทักษะที่ถูกต้อง ในโรงเรือนเล้าหมูที่ถูกสุขลักษณะ
นั่นคือ โอกาสที่ผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นให้แก่เด็กๆและผู้ปกครองนักเรียน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม มีส่วนกำหนด มีส่วนรับผิดชอบ
เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการจัดการเรียนรู้ให้เดินหน้า
ถักทอโครงร่างความรู้สู่อัตลักษณ์ตนตัวได้ตามทักษะ คุณลักษณะและศักยภาพเฉพาะตน

ลุงผู้ใหญ่ใจดีตัวแทนจากสมาชิกโครงการคาร์กิลล์แคร์นำวัสดุอุปกรณ์แก้วใส่น้ำสะอาดมามอบ
เป็นของขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆนักเรียน
บนรอยยิ้มเปื้อนวงหน้า แววตาวาวแวว ฉายฉานความสุข ความรู้สึกดีดี พลังใจที่ตีตื้นขึ้นมา
โอกาสที่ซ่อนเร้นลึกลับอยู่ในพลังแห่งการเรียนรู้จึงย่อมคุโชน คึกคัก เข้มข้น
การบริหารจัดการประสิทธิภาพของโรงเรียน การเรียนการสอนของครู
การเรียนรู้ของเด็กๆวัยเรียนตามสถานะและโอกาสที่ได้รับการหยิบยื่นมา
ความพร้อมด้านปัจจัยเสริม ความพร้อมด้านปัจจัยสี่ ความพร้อมด้านองค์ประกอบการเรียนรู้
แม้ว่าจะไม่ถึงที่สุดเท่าที่ควรจะได้ จะเป็น
แต่ในเมื่อโอกาสมีหยิบยื่นมาแล้วในบางบริบท....จึงเป็นคำตอบเชิงประจักษ์ชัดเจนว่า
สังคมไทย...ไม่ได้อยู่ยากอย่างที่เคยมีใครต่อใครพูดถึง !

คุณครูผู้อยู่เบื้องหลังการแสดง "วงโปงลางชนเผ่า" ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขม
ครูกัณธิยะ จันระวังยศ ครูสายใจ แก้วเป็ง ครูนงนุช ไชยวังผา
ทีมครูผู้ฝึกสอน ควบคุมการแสดง
โดยมีครูสุธน ไวดี เสริมทัพกำลังใจในเรื่องเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์
....นี่ก็เป็นอีกบริบทหนึ่งแห่งโอกาสที่แฝงฝังผ่านภาระหน้าที่ส่งตรงให้แก่ลูกศิษย์ตัวน้อยๆ
ได้มีโอกาสเติมเต็มชีวิตด้านการเรียนรู้

การส่งมอบ "โครงการดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพและโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงสุกร"
โดยนายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ซึ่งได้รับการส่งมอบจากคุณวัชรพงษ์ ภู่มงกุฎชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาร์กิลล์สยาม
และคุณอานนท์ วงษารัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์เมืองเชียงราย จำกัด
ก่อนที่จะมอบต่อโครงการให้แก่นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขม
เพื่อเป็นรูปธรรมหนึ่งแห่งโอกาสที่คาร์กิลล์แคร์มอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขม
โอกาสที่จะได้ดำรงชีวิต อุปโภคน้ำสะอาด อาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะโภชนากร
และทักษะการเลี้ยงสุกรของโรงเรียนให้ถูกต้องตามหลักสัตวบาล

ปฏิบัติการเติมเต็มโอกาสแห่งการเรียนรู้สู่เด็กๆนักเรียนด้อยโอกาส
ทั้งฐานะ สภาพความพร้อม ความเป็นอยู่
จนถึงโรงเรียนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ ที่ขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์พร้อม
คณะกรรมการผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่จากโครงการ cargill care ได้พร้อมใจเปิดป้ายโครงการ
ท่ามกลางเสียงปรบมือยินดีจากมวลหมู่สมาชิกคาร์กิลล์สยาม จากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
จากคณะผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน....
จึงเป็นอีกหนึ่งคำรบของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขมที่จะได้รับการเติมเต็มอีกระดับหนึ่ง
ซึ่งนั่นก็หมายถึงโอกาสที่จะได้รับการเรียนรู้อย่างตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
เพื่อการสร้างเด็กเก่ง เด็กดี เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเอง

เหล่าคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะคาร์กิลล์แคร์
เคลื่อนขบวนไปสู่แหล่งเรียนรู้ทักษะการพัฒนาการเลี้ยงสุกรซึ่งอยู่ด้านหลังโรงเรียน
ท่ามกลางความสุข สรวญเสเฮฮาทั้งของผู้ให้โอกาสและผู้รับโอกาส
ซึ่งมีกิจกรรมที่รอคอยอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การทาสีโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงสุกรร่วมกัน
ก่อนที่จะส่งมอบต่อโครงการให้แก่โรงเรียนได้ใช้เสริมสอนในการจัดการเรียนการสอน
ทักษะวิชาชีพด้านการทำนุบำรุงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพการดูแล
การอภิบาลสุกรตามหลักวิชาการ ตามนโยบายวิชาชีพและวิชาชีวิต ที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์
ได้ตรงตามเป้าประสงค์

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้นำโอกาสสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ร่วมลงมือกิจกรรมทาสีร่วมกับสมาชิกคาร์กิลล์แคร์
เมื่อมีผู้นำที่โดดเด่น ผู้ตามที่ดี ผู้เชื่อมต่อและผู้สนับสนุนที่พร้อมเติมเต็มและส่งต่อ
ระนาบแห่งโอกาสจากบุคคลสู่บุคคล จากหน่วยงานสู่หน่วยงาน จึงแผ่ขยายกระจายกระเพื่อมเต็มพื้นที่
โอกาสการเรียนรู้ในโรงเรียนชายขอบ หุบภู เกาะแก่ง ปลายฟ้า ไกลปืนเที่ยง
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไอซียู แม่เหล็ก...
แต่การให้โอกาสก็ย่อมอยู่เหนือสารบบการบริหารจัดการในเชิงเทคนิควิธี กลไกบูรณาการ
เพราะชีวิตและลมหายใจของเด็กด้อยโอกาส
ในบางบริบทจึงย่อมอยู่เหนือสารบบบบริหารจัดการใดๆ
การเดินหน้าของทุกภาคส่วนประชารัฐ ธารน้ำใจแบ่งปัน วิสัยทัศน์พลวัตรพัฒนา เมตตาธรรม
จึงน่าจะเป็นการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนที่จะตอบโจทย์ของการ "ให้โอกาส"การเรียนรู้
ได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นที่สุด !

"พลังแห่งการให้" เพื่อความพร้อมในคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาส
รร.บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด (ประเทศไทย) คณะผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ตัวอย่างแห่งการให้ตามบทบาทและภารกิจ ตลอดจนน้ำใสใจจริงขององค์กรภาคเอกชน
ที่มีความพร้อมและคืนคุณค่าสู่สังคม สู่ยุวชนวัยเรียนรู้ที่ด้อยโอกาส
จึงเป็นเสียงปรบมือและเสียงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งต่อไปยังสาธารณชน องค์กร หน่วยงาน
ที่จะร่วมทำหน้าที่ให้โอกาสแก่เด็กด้อยโอกาสตามพลังและวิสัยทัศน์พัฒนา
ที่ควรสืบสานและบอกต่อ
เฉกเช่น...นักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านห้วยขมกับวงดนตรีโปงลางชนเผ่า...
ที่ต่างก็ส่งต่อและตอบรับอย่างพึงพอใจและมีความหวัง
โดยบางครั้งก็ไม่รู้ตนตัวเลยว่า
นั่นแหละคือ เสียงเพรียกแห่งโอกาสที่พึงมีพึงเป็นของสังคมไทยบนรอยต่อร่วมสมัยแห่งการปฏิรูปประเทศ!

โดย กรมกุชะ

 

กลับไปที่ www.oknation.net