วันที่ เสาร์ มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กองทุนชุมชนเมืองวัดบึงประชุมครั้งที่ 1 / 2560


 

กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง 

ประชุมครั้งที่ 1 / 2560

 

                เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง อาคาร SML ภายในวัดบึงพระลานชัย พระอารามหสวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุน ฯ จัดประชุมกองทุน ฯ ครั้งที่ 1 / 2560ตามระเบียบวาระการประชุม

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนวัดบึง

ครั้งที่ 1 / 2560   วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ณ อาคาร SML ชุมชนวัดบึงพระลานชัย  เวลา 10.00 น. 

…………………………

 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                        1.1 วารสาร กทบ ฉบับที่ 40  ปีที่ 6 เรื่องเด่น  นายก ฯ หารือภาคประชาคม - ท้องถิ่น วางแนวทางพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน

                        1.2 สรุปโครงการประกวดสุดยอดหน้าบ้านน่ามอง ปี 2560 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ผ่านมา

                        1.3 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ มอบวารสาร ฮักคัก@ร้อยเอ็ดฉบับที่ 7 ให้กับ กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง จำนวน 1 ฉบับ

                        1.4 ขอขอบคุณกรรมการและสมาชิกกองทุน ฯ ที่เข้าร่วมการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผ่านมา

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เลขานุการกองทุน ฯ)

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

                         3.1 ความคืบหน้า ประชาพิจารณ์ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

                         3.2 ความคืบหน้า จากการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ทวงหนี้เงินกู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัด ฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

                         3.3 ความคืบหน้า โครงการมอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกกองทุน ฯ ที่มีวินัยทางการเงินดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ (เลขานุการ - เหรัญญิก ฯ )

                         3.4 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ขอกู้เงินของกองทุน ฯ ตั้งแต่ระยะที่ 1 - 2 ที่ขาดการติดต่อกับกองทุน ฯ จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำรายชื่อ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

 

ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานฐานะทางการเงินของกองทุน ฯ  (เหรัญญิก)

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                           5.1 พิจารณาจากเรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 7  สรุปการประชุม (เลขานุการ)

ปิดประชุมเวลา………น.

 

 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net