วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ คือ ปากท้องของประชาชน


ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ คือ ปากท้องของประชาชน

 ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

 

“ปัญหาการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน การดำเนินโครงการพัฒนาทุกโครงการให้เป็นไปตามความต้องการที่มาจากประชาชนจริงๆ นำเสนอโครงการจากข้างล่างขึ้นข้างบน”

นี่คือ ความเห็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านในการลงพื้นที่ชุมชนคลองวังหีบ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย “โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” เมื่อ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ความสมบูรณ์ของสองข้างทางก่อนที่เข้าถึงพื้นที่บ้านสระแก้วหมู่ บ้านคอกช้าง น้ำตกหนานปลิว ทำให้เห็นถึงความหลากหลายของผืนป่าธรรมชาติ แหล่งอาหารที่เลี้ยงดูผู้คนในชุมชนมาหลายชั่วอายุคน

การลงพื้นที่ชุมชนเส้นทางคลองวังหีบ ยังทำให้เห็นวิถีชีวิตชุมชนในการดำรงชีพอยู่อย่างพอเพียง ของชาวบ้านที่สอดคล้องและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า เอื้อประโยชน์เกื้อกูลกันมาช้านาน

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามและความสมบูรณ์ของพื้นที่ คือ ฐานเศรษฐกิจเลี้ยงดูชาวบ้านในชุมชนคลองวังหีบ หากธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำลายลงด้วยโครงการของรัฐ วิถีชีวิตของชุมชนก็จะล่มสลาย

 

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

หลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐในพื้นที่ ทั้งกรมชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพยายามผลักดันให้มีโครงการสร้างเขื่อนหัวหีบ โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์มหาอุกภัยภาคใต้ ปี 2559-2560

กรมชลประทาน อ้างว่า โครงการวังหีบเป็นการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดกลาง ปิดกั้นคลองวังหีบบริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว และหมู่ที่ 5  บ้านคอกช้าง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวังหีบ (http://kromchol.rid.go.th) คือ (1) เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ เพื่อการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง (2) เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง (3) เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ราษฎรได้ใช้บริโภค และมีรายได้เสริมจากการจับสัตว์น้ำ (4) เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ (5) ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ

การลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็น ชาวบ้านชี้แจงให้ฟังว่า เส้นทางของคลองวังหีบ สายน้ำไม่ได้ไหลผ่านมายังใจกลางเมืองทุ่งส่ง และน้ำก็ไม่มีปริมาณมากพอที่ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ

ขณะเดียวกัน พื้นที่นี้มีความสมบูรณ์อย่างที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น คลองวังหีบมีน้ำเพียงพอต่อการบริโภคและอุปโภคในฤดูแล้ง ชุมชนไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนน้ำ และที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้ว

การอ้างเหตุผลของรัฐเพื่อสร้างเขื่อนดังกล่าว ผู้ได้รับผลกระทบจึงคัดค้านว่า ไม่มีความชอบธรรม โดยชาวบ้านได้ร่วมกับเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดการน้ำในพื้นที่อื่นๆ เช่น กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำลาไม, ถ้ำพระ, โคกยาง และแก้มลิงพรุควนเคร็ง ในนาม “กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขาเหมน-วังหีบและสมัชชา 9 เขื่อน 1 แม่น้ำนครศรีธรรมราช” รณรงค์คัดค้านและขอให้ยุติโครงการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำใน อ.ทุ่งใหญ่, อ.ทุ่งสง, อ.ชะอวด, อ.จุฬาภรณ์, อ.สิชล และอีกหนึ่ง แม่น้ำสายใหม่ ใน อ.ลานสกา อ.เมืองนครศรีธรรมราช (http://workpointtv.com/news) ด้วยเหตุผลว่า

1.โครงการวังหีบ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะก่อผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การศึกษาและประเมินผลกระทบเฉพาะในประเด็นสิ่งแวดล้อม หรือ EIA จึงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการ

2.การก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงรุนแรงที่อาจจะเป็นสาเหตุให้โครงสร้างตัวเขื่อนเสียหาย และพังลงมาได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสง (1) โครงการอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงหลุมยุบ (กรมทรัพยากรธรณี) (2) โครงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม (กรมทรัพยากรธรณี) (3) โครงการอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อน หรือแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหว (4) อยู่ใกล้เหมืองแร่ที่มีการระเบิดหินทุกวัน

3.โครงการวังหีบจะทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำ และพื้นที่ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมเขาเหมน และเขาวังหีบ ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย หากเกิดความเสียหายไปก็จะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมามีศักยภาพได้เหมือนเดิม

4.โครงการวังหีบ ได้ละเมิดสิทธิชุมชน และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน และประชาชนในอำเภอทุ่งสงที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาอยู่อาศัยปลูกสร้างบ้านเรือน ประกอบอาชีพและสร้างประเพณีวัฒนธรรมด้วยความสุจริตและชอบด้วยกฎหมายมาหลายชั่วอายุคน แต่โครงการจะทำลายทุกอย่างที่ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันสร้างปกป้องรักษาสืบทอดกันมา ประชาชนไม่ได้รับการดูแลเยียวยาและชดเชยเรื่องที่อยู่อาศัย อาชีพและอื่นๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

5.โครงการวังหีบ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนการใช้งบประมาณแผ่นดินกว่า 1,600 ล้านบาท หรือมากกว่านี้ เพราะโครงการฯ ไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการได้จริง ด้วยเหตุที่ว่า

- อ.ทุ่งสงและนาบอน เป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตามนโยบายและกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ใช่พื้นที่เพื่อเกษตรกรรมตามวัตถุประสงค์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น

- อำเภอทุ่งสง ไม่ได้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น

- สำนักงานประปาทุ่งสง มีแหล่งน้ำดิบที่บรรจุน้ำได้เพียงพอสำหรับการทำน้ำประปา ขาดแต่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น

- พื้นที่ป่าต้นน้ำเขาเหมน-วังหีบ มีความอุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพเพียงพอต่อการรักษาระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำ จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น และปริมาณน้ำจากคลองวังหีบ ไม่ได้ไหลเข้าตัวอำเภอทุ่งสง จึงไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนวังหีบเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงและพื้นที่ใกล้เคียง

6.โครงการวังหีบ ได้สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในชุมชน ชุมชนไม่สามารถสร้างความรักสามัคคีและความเข้มแข็งได้เหมือนกับอดีต ก่อนที่โครงการได้เข้ามาในพื้นที่

7.โครงการวังหีบ ไม่ได้ดำเนินงานตามกระบวนกฎหมายที่ถูกต้อง ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจากทุกภาคส่วน และขาดความชอบธรรม มีความเสี่ยงเรื่องทุจริต ซึ่งจะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้แก่ประเทศชาติและชุมชน โครงการจะไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ นอกจากจะสร้างความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไข

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ชาวบ้านยืนยันว่า “ธรรมชาติต้องดูแล อย่าแก้ไขด้วยการทำลาย อยากได้น้ำ เราต้องสร้างป่า”  

“เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ”

          ถึงเวลาแล้วที่โครงการของรัฐต้องรับฟังความเห็นของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

 

----------------------------------------

 

หมายเหตุ ตีพิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ ไทยโพสต์

คอลัมน์ชานชาลาประชาชน ฉบับวันที่ 23 เมษายน 2560

ภาพจาก www.facebook.com/suriyan.tonghnueid

โดย มุสิกะตะวัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net