วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จารึกไว้ในแผ่นดิน รธน.50


2 ประธาน ยิ้มสดชื่น หลังงานสำเร็จ

 

ขนลุกค่ะ เมื่อได้เห็นภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
สีทองอร่าม ที่ทำขึ้นจากทองคำแท้ และเงินกะไหล่ทอง 3 ฉบับ ประทับ
พระราชลัญจกร 4 องค์
หลังจากผ่านขั้นตอน การนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
และจะนำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งมีผลใช้บังคับทันทีในวันนี้


คราวนี้ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในวันนี้ ค่ะ

14.30 น. อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในร่างรัฐธรรมนูญ  โดยมี อาจารย์นรนิติ
เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)  พร้อมด้วย เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ ส.ส.ร. , เลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช. และข้าราชการระดับสูงของรัฐสภา ร่วมในพิธี 


       


14.45 น. อ.มีชัย พร้อมคณะ เดินทางไปยัง พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
เพื่อเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย 

16.45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ออก ณ พระตำหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อ.มีชัย นำคณะ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ร่าง รธน. เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสืบไป

จากนั้น....อ.มีชัย และ อ.นรนิติ แถลงข่าว ที่บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร
รัฐสภา 1 สรุปว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ร่างขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการนำพา
ประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และจัดให้มีการ 

เลือกตั้งได้โดยเร็ว  พร้อมสรุปสาระสำคัญ 8 ประการ และบอกว่า 
       
"ในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดที่แตกต่างกันบ้าง แต่เราต้องไม่
แตกแยกกัน และขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน
บ้านเมืองให้จงได้ รวมทั้งขอให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เป็นไป

โดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งจะเป็นไปได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการ

กระทำทุจริตเกิดขึ้น"

       
พร้อมกันนี้ ยังขอบคุณทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
จัดทำและเสนอแนะความคิดเห็น ต่อร่างรัฐธรรมนูญ  รวมถึงสื่อมวลชน
ที่ช่วยนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ไปสู่

ประชาชนมาโดยตลอด       

  

สำหรับพระราชลัญจกร ที่ประทับในรัฐธรรมนูญ 4 องค์ ประกอบด้วย
พระราชลัญจกรมหาโองการ พระราชลัญจกรไอยราพต พระราชลัญจกร

หงสพิมาน และพระราชลัญจกรพระครุฑพาห์

 

เหตุผลที่ต้องจัดทำ รธน. 3 ฉบับ เนื่องจากจะต้องนำไปเก็บไว้

3 แห่งค่ะ โดยฉบับที่เป็นทองคำแท้ จะเก็บไว้ที่ สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  ส่วนอีก
2 เล่ม ทำด้วยเงินกะไหล่ทอง เก็บไว้ที่สำนัก
ราชเลขาธิการ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ต่ละฉบับ มีจำนวน 592 หน้า 2,368 บรรทัด  
มีน้ำหนัก
7 กิโลกรัม
และปกมีตราพระครุฑพาห์ติด พร้อมลงรักปิดทอง
ทั้ง
6 ด้าน ตามโบราณราชประเพณี  

กระดาษที่จัดทำ รธน.นำมาจากกรมแผนที่ทหาร เป็นกระดาษไฮเวท
มีแผ่นใหญ่ และทนน้ำสูง  จากนั้นส่งให้องค์การค้าของคุรุสภา พับเป็น
ขนาดสมุดไทย ส่วนการเขียนหรือภาษาโบราณใช้คำว่า “ชุบ”
ใช้
เจ้าหน้าที่ลิขิตของสำนักอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ซึ่งเป็น
ชุดเดียวกับที่เคยเขียนรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540         

        (ขอบคุณภาพทุกภาพ จากศูนย์ภาพเนชั่น) 

 

โดย ไอดิน-กลิ่นฝน

 

กลับไปที่ www.oknation.net