วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผลการสมัชชาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ประจำปี 2560


ใบแถลงข่าว

ผลการสมัชชาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ประจำปี 2560

ในภาพอาจจะมี 26 คน, คนที่ยิ้ม 

 

ตามที่คณะกรรมการณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้จัดประชุมสมัชชาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ทบทวนการทำงานขององค์กร กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ บทบาทภารกิจหน้าที่และท่าทีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านศุภาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นั้น

การประชุมหารือสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ผ่านมา วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาของประเทศหรือความเสี่ยงของสังคมไทย ทั้งความแตกแยกของภาคประชาชนที่ร้าวลึก, ความตกต่ำด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน, ความเข้มแข็งของอำนาจรัฐและทุนที่เพิ่มขึ้น, ทิศทางการพัฒนาประเทศที่สร้างความเหลื่อมล้ำ ทำลายสิ่งแวดล้อม แย่งชิงทรัพยากรของชุมชน, การปรับเปลี่ยนแนวคิดทฤษฎีความเชื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก, การขาดความสมดุลอำนาจทางสังคม,และปฏิรูปขาลง ฯลฯ

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ที่ประชุมเห็นควรฟื้นฟูบทบาท ครป.ขึ้นมาใหม่ และมองเห็นโอกาสในทำงานท่ามกลางวิกฤติที่ประชาชนทุกกลุ่มถูกกระทำเหมือนกัน ประกอบกับรัฐธรรมนูญ ปี 2540, 2550 และ 2560 ได้สะท้อนความเสื่อมถอยของการเมืองแบบตัวแทน การเมืองของนักการเมือง ซึ่งจะทำให้การเมืองภาคประชาชนมีอำนาจมากขึ้นหากสามารถรวมพลังกันได้ เพื่อสร้างความชอบธรรมการปฏิรูปในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน

ที่ประชุมยืนยัน ปรัชญา/เป้าประสงค์ขององค์กรว่า ครป. คือ องค์กรทางการเมืองของประชาชน, พิทักษ์ปกป้องสิทธิประชาธิปไตย ภายใต้กรอบคิดประชาธิปไตยของประชาชนที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน สู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและประชาธิปไตยเชิงคุณธรรมในปัจจุบัน โดยเน้นประชาธิปไตยที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่

โดยมียุทธศาสตร์หรือแนวทางการทำงานคือ “เพิ่มศักยภาพและอำนาจของประชาชน” โดยแสวงหาพันธมิตรแนวร่วมที่หลากหลายในการทำงานรณรงค์เคลื่อนไหวและยึดพันธะกิจและบทบาทขององค์การ คือ 1.การริเริ่มสร้างสรรค์, 2. ประสานงาน/สร้างเครือข่าย, 3..การตรวจสอบอำนาจรัฐ แล 4.หนุนเสริมขบวนการประชาชน ให้คำปรึกษาการรณรงค์เคลื่อนไหว ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธี การสนับสนุนเชิงข้อมูลวิชาการ เป็นต้น

ที่ประชุมเสนอแผนงานเร่งด่วน ดังนี้ (1) เร่งวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง และช่องทางในรัฐธรรมนูญของการเมืองภาคประชาชน ติดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ, และรัฐธรรมนูญมาตรา 77 จัดเวทีสร้างความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวต่อสาธารณะ (2) ติดตามการปฏิรูปประเทศ, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (3) ศึกษาผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจต่อประชาชน สถานการณ์คนว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพ, ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ปัญหาของประชาชนรากหญ้า /ผลกระทบจากทุนผูกขาด องค์ระหว่างประเทศ ทุนข้ามชาติ/Thailand 4.0 (4) ติดตามโครงการที่กระทบทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (5) รณรงค์พลังงานที่สะอาดหรือพลังงานทางเลือก (6) ศึกษาแนวทางการทำงานร่วมกับสื่อในสถานการณ์ปัจจุบัน (7) สร้างแผนงานการทำงานกับคนรุ่นใหม่ รวมทั้งขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปการศึกษา, สิทธิมนุษยชน และข้อเสนอความเป็นธรรมภาคการเกษตร

 

ผลการสมัชชา ครป.ประจำปี 2560 ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

 

          1.ประธาน รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

          2. เลขาธิการ คุณบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์

          3.กรรมการบริหารประกอบด้วย        

3.1 คุณรัชนี ธงไชย

3.2 คุณประสาท มีแต้ม

3.3 คุณชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์

3.4 คุณสุริยะใส กตะศิลา

3.5 คุณสุริยันต์ ทองหนูเอียด

3.6 คุณอมร อมรรัตนานนท์

3.7 คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ

3.8 คุณศิริชัย ไม้งาม

3.9.คุณต่อพงษ์ เสลานนท์

3. 10 คุณกิตติชัย ใสสะอาด

3.11 คุณประกิต จันทร์สมวงศ์

3.12 คุณศักดิณรงค์ มงคล

3.13 คุณพิชิต ไชยมงคล

3.14 คุณสาคร สงมา

3.15 คุณนัสเซอร์ ยีหมะ

3.16 คุณชัยวัฒน์ ตรีวิทยา

3.17 คุณธัชพงษ์ แกดำ

3.18 คุณศรีสุวรรณ พยอมยงค์

3.19 คุณสมควร พรหมทอง

3.20 คุณธวัชชัย จรูญชาติ

 

ครป.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนผ่าน ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในปัจจุบัน เราจะร่วมประสานงานกับเครือประชาชนทุกองค์กร เพื่อนำพาการเมืองภาคประชาชน ฝ่าข้ามวิกฤติการณ์ดังกล่าว สร้างประชาธิปไตยที่สมดุล ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง

 

ด้วยจิตคารวะ

14 พฤษภาคม 2560

 

 

ปฏิญญาสมัชชาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)

 

ตามที่คณะกรรมการณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้จัดประชุมสมัชชาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ทบทวนการทำงานขององค์กร กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ บทบาทภารกิจหน้าที่และท่าทีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านศุภาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นั้น

ครป. ขอแถลงปฏิญญาสมัชชาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เราเห็นพ้องต้องกันว่า “การเมืองภาคประชาชน” เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม มีประชาชนเป็นเป้าหมาย และประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดของกระบวนการพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม ที่สะท้อนถึงอำนาจและความชอบธรรมของบทบาทภาคประชาชนในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความเป็นไปของประเทศ

ข้อ ๒. เราเห็นพ้องต้องกันว่า บทบาทที่ผ่านมาของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เป็นส่วนสำคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และเห็นว่าควรใช้บทบาทของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเป็นเวทีที่ให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มพลังเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศ

ข้อ ๓. เราเห็นพ้องร่วมกันว่า ต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของภาคประชาชนจากส่วนต่างๆ ให้มีบทบาทในการยืนยันถึงสิทธิความเป็นพลเมืองที่มีส่วนสำคัญของการปฏิรูปประเทศในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยฝ่าข้ามความขัดแย้งที่ผ่านมาให้ได้และแสวงหาจุดร่วมเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๔. เราเห็นพ้องร่วมกันว่าต้องสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมถึงจุดยืนท่าทีข้อเสนอของภาคประชาชนต่อการกำหนดกติกาของประเทศและสร้างเวทีการรับฟังการจัดทำข้อเสนอในประเด็นต่างๆอย่างจริงจังผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะต่างๆทุกรูปแบบ

ข้อ ๕. เราเห็นพ้องร่วมกันว่าข้อเสนอต่างๆ ของภาคประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และจริงจังต้องเป็นข้อพิจารณาสำคัญของผู้มีส่วนในการกำหนดกติกาของประเทศมิอาจมองข้ามได้

ข้อ ๖. เราเห็นพ้องร่วมกันว่าที่สุดแล้วสังคมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายจะร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ในอนาคตเพื่อความมั่นคงของประชาชนและนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติในที่สุด

 

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โดย มุสิกะตะวัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net