วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม


การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

 

“เยาว์ ถ้าเธอจะเป็นกวี นั้นไม่ใช่จุดหมายของชีวิตอันสูงสุดที่พึงจะเทิดทูน นั่นเป็นเพียงเครื่องมือ เธอต้องเอาความเป็นกวีไปรับใช้ประชาชน ไปเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเคลื่อนไหวของประชาชน เธอจึงจะได้รับเกียรติอันสูงสุด กล่าวคือถ้าเป็นกวี คำว่ากวีเฉยๆ ยังไม่เพียงพอ เธอต้องเติมคำว่า ประชาชน เข้าไปด้วย คือ เป็นกวีของประชาชน เธอต้องอย่าลืมว่า การต่อสู้และเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชน แต่ละครั้ง ตัวมันเองก็คือ บทกวีอันเสนาะเพราะพริ้ง และเต็มไปด้วยความหมายอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ ถึงเธอจะเป็นอย่างอื่น ก็เช่นเดียวกันทั้งสิ้น !”  (หนังสือ “ชีวิตและความใฝ่ฝัน” โดยบรรจง บรรเจิดศิลป์”

เยาวชน คือ ความหวังของมวลมนุษยชาติ หลายคนเปรียบเทียบเยาวชนเสมือนแสงแห่งรุ่งอรุณ ซึ่งบ้านเมืองใดให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนแล้วไซร้ บ้านเมืองนั้น ย่อมมีอนาคตที่สดใสแน่นอน

ปัญหาเยาวชนของบ้านเมืองเรา ก็คงเหมือนกับปัญหาใหญ่ๆๆ ของประเทศ คือ ปัญหาโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม ทั้งการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ โภชนาการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่

ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเยาวชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งเวทีในส่วนกลางกรุงเทพมหานครและเวทีชนบทในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการโอกาสความเท่าเทียมทั้งสิ้น

เสียงสะท้อนจากเวทีนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศูนย์การศึกษาชัยนาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 อยากให้รัฐมีนโยบายเรียนฟรีถึงอายุ 25 ปี เพราะเยาวชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินหรือบางคนไม่มีเงินเลย จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ โดยเขาเห็นว่าหากเยาวชนเหล่านี้เรียนจบ ก็จะสามารถช่วยเหลือสังคม ทำให้ประเทศรุ่งเรืองได้ เพราะจะได้นำความรู้ไปพัฒนาประเทศได้

เวทีรับฟังข้อเสนอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ส่วนใหญ่อยากให้รัฐมีนโยบายเรียนฟรีถึงอุดมศึกษา ส่วนการกู้เงินเพื่อการศึกษา ควรให้โอกาสนักศึกษากู้ยืมอย่างทั่วถึง และควรมีทุนเรียนฟรี เช่น ทุนเรียนฟรีถึงอุดมศึกษา “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งกองทุน” จัดเป็นทุนประจำปี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่ได้รับทุนมีความภูมิใจในการเรียน

เวทีรับฟังข้อเสนอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 นักศึกษาส่วนใหญ่ สะท้อนโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่าทียมกัน ระหว่างคนในเมืองใหญ่กับเด็กต่างจังหวัด อยากได้นโยบายเรียนฟรี และกระจายมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่ ลดอัตราการว่างงาน เพิ่มรายได้

เวทีสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์กว่า 400 คนจาก 5 อำเภอชายแดนได้แก่ พบพระ, อุ้มผาง, แม่ระมาด, ท่าสองยาง และแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อำเภอแม่สอด เยาวชนส่วนใหญ่นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนชาติพันธุ์ โดยมีข้อเสนอให้รัฐมีนโยบายให้เยาวชนชาติพันธุ์มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม รวมทั้งข้อเสนอด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องและสมดุลตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ล่าสุด ผู้เขียนได้เข้าร่วมเวทีเยาวชนสร้างสรรค์เสริมสุขภาวะทางเพศ (วัยจิ้น...ฟินเวอร์) โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เครือข่ายเยาวชนและครู 4 จังหวัดอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดเลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ข้อมูลจาก “โครงการหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (วัยจิ้น...ฟินเวอร์”  โดยสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา(กลุ่มก่อการดีเลย) ในนาม “หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.” สำนักสร้างสรรค์โอกาส และนวัตกรรม (สำนัก 6) โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด (เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย) กล่าวถึง แนวคิดของโครงการว่า

เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ผ่านการลงมือปฏิบัติในรูปแบบของแต่ละกลุ่มตนเอง ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน โดยมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 26 กลุ่ม เกิดแกนนำหลักที่ผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพ จำนวน 130  คน แล้วขยายผลไปสู่เยาวชนกว่า 1,300 คน โดยมีพี่เลี้ยงที่เป็น ครู นักกิจกรรมเพื่อสังคม นักพัฒนา เป็นที่ปรึกษา และสนับสนุนดูแลอย่างอย่างใกล้ชิด 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กล่าวว่า ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้สร้างเสริมศักยภาพของเยาวชน โดยมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างดีในหลายระดับ ทั้งระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน

จากการที่เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ในรูปแบบของแต่ละกลุ่ม ในรูปแบบ กิจกรรมละคร การฝึกอบรม ดนตรี ดีเจ วัยทีน การโต้วาที หนังสั้น และสื่ออื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือให้เกิดการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ  การทำงานเป็นทีม การสร้างการมีส่วนร่วม และความมีจิตอาสา

“การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ควรมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมกลุ่มเยาวชนที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาส เพื่อหนุนเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านกระบวนการทำงาน พัฒนาความมีจิตอาสา เพิ่มทักษะชีวิต อันนำไปสู่ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ หรือ Active Citizen เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมสุขภาวะในอนาคต”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สุนัข

 

บทสรุปข้อเสนอของเยาวชนในเวทีดังกล่าว คือ ความต่อเนื่องของกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยมีข้อเสนอต่อภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เยาวชนจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ

ท่ามกลางการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสทางสังคมอย่างเข้มข้น เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลัง เด็กและเยาวชนที่เรียนดี มีฐานะ มักจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของสังคม

แน่นอนความเหลื่อมล้ำทางสังคม มิอาจแก้ไขให้ทุกคนมีฐานะเท่ากันในเวลาอันสั้นได้ แต่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทั้งทักษะการอ่าน การคิด การพูด และการปฏิบัติจริงอย่างช่ำชอง

รัฐต้องสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งระบบการศึกษาปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิรูปปรับปรุงใหม่ เพื่อสร้างคนหรือผลิตบุคลากรที่ดี ออกไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของประเทศ

การสร้างศักยภาพในการพัฒนาเยาวชน จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องทำให้เยาวชนมีคุณภาพอยู่ในศีลในธรรม มีวินัยในชีวิต มีจิตอาสา ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อให้เขารับผิดชอบบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

 

--------------------------------------------------------

  

หมายเหตุ ตีพิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ ไทยโพสต์

คอลัมน์ชานชาลาประชาชน ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2560

ภาพจาก www.facebook.com/suriyan.tonghnueid

โดย มุสิกะตะวัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net