วันที่ จันทร์ กันยายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จิตใจสว่าง เบิกบานในธรรม (1)


 

 

พระผู้มีพระภาคตรัสสอนว่า

 เพียงแค่คิดในกุศลธรรม ก็ยังมีอุปการะมาก

 จึงไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือทำด้วยวาจา

.

 .

อ่านรายละเอียดใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔

 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

 ๘. สัลเลขสูตร

 

 

 

ทรงแสดงว่า พระตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ทำนองคลองธรรม

 ก็คงมีอยู่แล้ว คือข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง, สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์,

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ( ไม่ใช่ตัวตน ) เป็นแต่พระตถาคตเป็นผู้ตรัสรู้ บอกเล่า แสดง เปิดเผย จำแนก ทำให้เข้าใจง่าย

.

 .

รายละเอียดในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒

 อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

 อุปปาทสูตร 

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?name=%CA%D1%C5%E0%C5%A2%CA%D9%B5%C3&book=9&bookZ=33&original=1

 

 

 

"เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคคติเป็นอันหวังได้..... เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้....." 

ทรงแสดงอุปกิเลส (เครื่องเศร้าหมองจิต ) ๑๖ ประการ คือ ๑. โลภ ๒. พยาบาท ๓. โกรธ ๔. ผูกโกรธ ๕. ลบหลู่บุญคุณท่าน ๖. ตีเสมอ ๗. ริษยา ๘. ตระหนี่ ๙. ม ายา ๑๐. โอ้อวด ๑๑. กระด้าง ๑๒. แข่งดี ๑๓. ถือตัว ๑๔. ดูหมิ่น ๑๕. มัวเมา ๑๖. ประมาท.

.

.  

อ่านรายละเอียดใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔

 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

 ๗. วัตถูปมสูตร

http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=12&A=1136&Z=1236

 

 

ตรัสว่าทรงเจริญเมตตาจิต 7 ปี ไม่ต้องเสด็จมาโลกนี้ถึง 7 สังวัฏฏวิวัฏฏกัปป์(กัปป์เสื่อมกัปป์เจริญ 7 สมัย) 

ในสังวัฏฏโลก(โลกเสื่อม) ทรงเกิดในอาภัสสรพรหม

 ในวิวัฏฏโลก(โลกเจริญ) ทรงเกิดในพรหมวิมานอันว่าง เป็นท้าวมหาพรหม

 ทรงเคยเกิดเป็นท้าวสักกะ 36 ครั้ง 

 เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมหลายร้อยครั้ง

.

 .

อ่านรายละอียดในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕

 อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

 ปุญญวิปากสูตร

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php…

 

 

****************************

 

 

 

 

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net