วันที่ พุธ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

100ปี พี่แนะแนวน้องที่บ.ม.


หลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 

มีที่เรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วจะหวนกลับมาดูแลน้อง

นับว่าเป็นการแสดงความกตัญญูตอบแทนคุณสถานศึกษา

ที่หลายคนเรียนมาใช้เวลา 1-6 ปีบ้าง บางคนใช้เวลา1-3ปีบ้าง

การที่มีศิษย์เก่าประสานกับทางวิชาการ

เป็นการมาด้วยหัวใจ

เป็นการมาเต็มร้อย

 

 

ค่านิยม12 ประการเรื่องใฝรู้ใฝ่เรียน กระมัง

1.ความช์่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดทรยศ

ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง

ความสุจริตหมายถึง ความประพฤติดี

ประพฤติตามครรลองคลองธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่

ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึง การประพฤติประฏิบัติตรงต่อความจริงต่อหน้าที่

ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา และคำมั่นสัญญาทั้งทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น

2.ความขยัน หมายถึง ความตั้งใจ เพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

อดทนไม่ท้อถอยเพื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา

จนเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย

3.ความรับผิดชอบ หมายถึงการปฏิบัติด้วยความุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งที่เป็นภารกิจส่วนตัว

และภารกิจทางสังคม จะต้องกระทำให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมาย

ด้วยความสุจริต ความเต็มใจ และความจริงใจเป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ

ตั้งใต มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

และยอมรับผลการกระทำของตนเอง ทั้งที่ด้านเป็นผลดีและผลเสีย

ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

5.ความุ่งมั่น หมายถึงตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การทำงาน

ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนให้สำเร็จตามเป้าหมาย

6. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจเ้พียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปองค์ความรู้

และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

...........................

13 ความสุภาพ หมายถึง เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม

มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานการณ์ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง

วางอำนาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทางและวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

14.ความมีสัมาคารวะ หมายถึง ความเคารพนอบน้อม โดยทางกาย และทางวาจา

15.ความกตัญญู หมายถึง ความรู้สึกสำนึกในการอุปการคุณ หรือบุญคุณที่ผู้อื่น

หรือสิ่งอื่นที่มีต่อตนเอง กตเวที คือการแสดงออกเพื่อการตอบแทนบุญคุณ

ความกตัญญูกตเวที หมายถึง ความรุ้บุญคุณแล้วทำตอบแทนบุญคุณให้ปรากฏ

17 การประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม  ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของ

ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักจ่ายในสิ่งที่จำเป็น

พอสมควรกับฐานะ รู้จักฐานะการเงินของตนเอง คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ

รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ

18.มีจิตสาธารณะ หมายถึง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

 

ที่มา คู่มือวิทยากร การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม.

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ .โดยการสนับสนุน

ของสนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. มาตาการพิมพ์.  หน้า 77 -79

สิงหาคุณ

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net