วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

100ปี บม ฟันสะอาด


ลูกๆชั้นม.หนึ่งรับการดูแลสุขภาพ

ภายใต้โครงการ

ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รุ่นที่100 ดูแลสุขภาพฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูประจำชั้นร่วมด้วยช่วยกัน

เพื่อให้นักเรียน

เก่ง

ดี

มีความสุข

สุขภาพดีก็จะส่งผลต่อผลการเรียนที่ดีในอนาคต

ซึ่งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีความเชื่อมโยงถักทอทุกระดับ

ระดับชั้นเรียน ผู้เรียนรายวิชา( ปพ.5) ถูกต้องสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ

ระดับสถานศึกษา มาตรฐานของระบบ รายงานผลการเรียน(ปพ.1)

ระดับสังกัด : NT ( Nation Test)

ระดับชาติ : O-NET(Ordinary Nation Test)ในระดับชาติ

เมื่อ ขึ้นไปนั่งเรียน ม.3

หรือระดับสากล : PISA( Programme  for Student Assesment)

สิ่งเหล่านี้สืบเนื่องจาก 

ระบบการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : OLE

จุดม่งหมายการศึกษา (Objective: O)

ประกอบด้วย -คุณภาพผู้เรียน(กลุ่มสาระ/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด)

-แผนการสอน

-แผนการวัดและประเมินผู้เรียนแผนการวิจัยในชั้นเรียน

การเรียนการสอน(Learning Process : L)

- เน้นการสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 

-สาระแกนกลางชั้นป.6 (4/5/6) ม.3 (1/2/3) ม.6 (4/5/6)

เน้นให้นักเรียนเรียนเป็น เรียนรู้แบบร่วมมือกัน ทบทวนก่อนเรียน

ตั้งใจระหว่างเรียน แบบ สุ  จิ  ปุ  ลิ

-ทบทวนหลังเรียนแบบทำโน้ตย่อ

การรวัดและประเมินผล (Evaluation: E)

-สอบย่อยหน่วยการเรียนรู้

-สอบกลางภาค

-สอบปลายภาค

-อิง Test BLueprint และรูปแบบข้อสอบ O-NET

 

สิ่งต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สุขภาพดี...ด้วยประการทั้งปวง

 

สิงหาคุณ

 

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net