วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

100ปี วิธีลดขยะ


นักเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รุ่น 100ปี ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอแนวคิด

วิธีลดขยะ..

 

ปริมาณขยะในโรงเรียน

ขยะในโรงเรียนที่เก็บขนจากอาคารหรือขยะที่นักเรียนสร้างขึ้น

และทิ้งไม่เป็นที่ ถ้าหากขยะในโรงเรียนมีประมาณ 500 กิโลกรัม/อาทิตย์

  จะมีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นทุกๆวัน ปริมาณขยะบางส่วนที่หลงเหลือจากการเก็บ 

จากตัวเลขข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียน กำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นโรงเรียน

 มีปริมาณนักเรียนที่เข้ามาร่วมใช้ทรัพยากรในโรงเรียนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดหมักหมมของกองขยะที่ไม่ได้รับการคัดแยก

 ทำให้เกิดการเหม็นเน่า ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

2.สาเหตุที่มาของขยะ

เกิดจากความมักง่ายและขาดจิตสำนึก ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น

 เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้น

หรือแหล่งน้ำโดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ หรือแม้กระทั่ง

การซื้อของการใช้สิ่งของของนักเรียนเช่น ขนม กระดาษ แก้วน้ำ ขวดน้ำ

 โดยใส่ถุงพลาสติกหลายๆถุง ทำให้มีขยะเพิ่มในปริมาณมาก         

3.วิธีการป้องกันขยะในโรงเรียน

รณรงค์ให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ โดยเริ่มจากนักเรียน

กลุ่มเล็กๆ เช่น   จิตอาสา  สภานักเรียน เป็นต้น การป้องกันและควบคุม

การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่สําคัญ คือ การลดขยะที่แหล่งกําเนิด

 (Source reduction) โดยอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในชีวิต ประจําวัน การลดปริมาณขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ

ตั้งแต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยกและใช้ประโยชน์ ตลอดจน

การกําจัด ขั้นสุดท้าย ลดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานองค์กรและชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได้

 ก่อนจะทิ้งขยะ หยุดคิดสักนิดว่าเราจะสามารถลดปริมาณขย

ะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

4.วิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน

โรงเรียนในฐานะที่เป็นแหล่งให้ความรู้ และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 จึงมีแนวคิดที่จะให้นักเรียนลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกการคัดแยกขยะที่สามารถ

นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ วิธีการนี้นอก จากจะช่วยลดปริมาณขยะ

ที่ต้องนำเข้าเตาเผาได้แล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานให้กับนักเรียน

 และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของอีกด้วย

https://sites.google.com

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net