วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

100 ปีทำดีเพื่อพ่อ


กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน

ออกแบบขบวนรณรงค์ต่อต้นยาเสพติด

นักเรียนแต่ละคนฒีศักยภาพต่างกัน

บางคนวาด

บางคนระบายสี

บางคนปั้นแต่งขบวนตามที่ตกลง

ที่จะสะท้อนว่าเราจัเป็นคนเก่ง

คนดี 

และจะอยู่อย่างมีความสุข

ไม่ก่อเรื่องร้อยให้สังคมที่อยู่อาศัย

ทุกคนทำหน้าที่...ที่ดีที่สุดของตัวเอง

สังคมรอบข้างก็น่าอยู่

..

เป็นสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด

...

 

ประเภทของยาเสพติด

๑. ประเภทของยาเสพติด

          จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น ๕ ประเภท

          ๑. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น  มอร์ฟีน  เฮโรอีน ยานอนหลับ

 ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาทเครื่องดื่มมึนเมา

ทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น้ำมันเบนซิน กาว เป็นต้น

 มักพบว่าผู้เสพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง

อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่าย

๒. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า  ยาอี กระท่อม 

โคเคน มักพบว่าผู้เสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย

 จิตสับสนหวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง หรือทำในสิ่งที่คนปกติ

 ไม่กล้าทำ เช่น ทำร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น เป็นต้น

  ๓. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี และ เห็ดขี้ควาย เป็นต้น

ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟื่องเห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร

 หูแว่ว ได้ยินเสียง ประหลาดหรือเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว

ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต

  ๔. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระตุ้นกดและหลอนประสาท

ร่วมกันได้แก่ ผู้เสพติดมักมี อาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา

 หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้และป่วยเป็นโรคจิตได้

๕  ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้า อยู่ในประเภท 1-4 มี 4 รายการ คือ กัญชา พืชกระท่อม

  พืชฝิ่น  ทุกส่วนของพืชกัญชา  ทุกส่วนของพืชกระท่อม  และพืชเห็ดขี้ควาย

แบ่งตามแหล่งที่มา  แบ่งตามแหล่งที่เกิด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

          ๑. ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช

เช่น ฝิ่น  มอร์ฟีน  กระท่อม  กัญชา เป็นต้น

          ๒. ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้น

ด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน  ยาอี  เอ็คตาซี เป็นต้น

 แบ่งตามกฎหมาย

          แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ

          ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑  ได้แก่ เฮโรอีน  แอลเอสดี  แอมเฟตามีน

 หรือ ยาบ้า  ยาอี หรือ ยาเลิฟ

          ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๒ ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้

การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน หรือ

 โคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน

          ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๓  ยาเสพติดประเภทนี้  เป็นยาเสพติดให้โทษที่มี

ยาเสพติดประเภทที่ ๒ ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทางการแพทย์ การนำไปใช้

เพื่อจุดประสงค์อื่น หรือเพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษกำกับไว้ ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่

ยาแก้ไอ ที่มีตัวยาโคเคอีน ยาแก้ท้องเสีย ที่มีฝิ่นผสมอยู่ด้วย ยาฉีดระงับปวดต่าง ๆ

เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน ซึ่งสกัดมาจากฝิ่น

          ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๔ คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด

ให้โทษ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ยาเสพติดประเภทนี้ไม่มีการนำมา

ใช้ประโยชน์ในการบำบัดโรคแต่อย่างใด และมีบทลงโทษกำกับไว้ด้วย

 ได้แก่น้ำยาอะเซติคแอนไฮไดรย์ และ อะเซติลคลอไรด์ ซึ่งใช้ในการเปลี่ยน

 มอร์ฟีน เป็น เฮโรอีน สารคลอซูไดอีเฟครีน สามารถใช้ในการผลิต ยาบ้า ได้

 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก ๑๒ ชนิด ที่สามารถนำมาผลิตยาอีและยาบ้าได้

          ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๕ เป็นยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่าย

อยู่ในยาเสพติดประเภทที่ ๑ ถึง ๔ ได้แก่ ทุกส่วนของพืช กัญชา ทุกส่วนของพืช

 กระท่อม เห็ดขี้ควาย เป็นต้น

https://sites.google.com

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net