วันที่ พุธ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำดีเพื่อพ่อ. รางวัลวัฒนคุณาธร


ครูแสนรัก บัวทอง ครูผู้สอนภาษาไทย และเป็นที่ปรึกษากลุ่มรากไทย

กลุ่มรากไทยก็ประกอบด้วยนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1-6

มีทั้งนักเรียนที่ทำหน้าที่ตีกลอง แกะตัวหนังตะลุง ร้องเพลงฉ่อย

หรือร้องลำตัด.....

แต่...

การทำหน้าที่เชิดหนังตะลุง

เป็นหน้าที่หลักของ ....นายอนุพงษ์  สินเขียว

เธอทำหน้าที่เชิดหนังตะลุงมาตั้งแต่อยู่ ม.2

ขณะเดียวกันก็รับหน้าที่เป็นรองประธานนักเรียนระดับชั้น ม.2

ปี2559เธออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ได้รับรางวัล วัฒนคุณาธร

รางวัลวัฒนคุณาธร เป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศ

ที่มอบให้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน

 ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสียสละ วิริยะ

อุตสาหะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

รางวัลนี้พิจารณาโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือก

ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ระดับจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธาน และจากหน่วยงานระดับกรม และองค์การมหาชน

 ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้ผ่านการตรวจประเมินผลงานดีเด่น

ในระดับประเทศ จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร"

ซึ่งถือเป็นรางวัลในระดับประเทศ โดยมีการมอบปีละไม่เกิน 170 รางวัลในแต่ละปี

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศ

จะได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ "วัฒนคุณาธร" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี

ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในแต่ละปี ประกอบด้วย

ประเภทบุคคล  84 คน และองค์กร 86 องค์กร

 แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ประเภทบุคคล แบ่งเป็น 3 ด้าน

คือ ด้านศาสนา ด้านศิลปะ และด้านวัฒนธรรม

รวมทั้งประเภทองค์กร ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

จากทั้งส่วนภูมิภาค และหน่วยงานระดับกรม โดยประกอบไปด้วย

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศาสนา, ศิลปะ และวัฒนธรรม ดังนี้

 

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศาสนา

หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน

 หรือดำเนินการโดยวิธีใด ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อศาสนา

 (พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์)

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศิลปะ

หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน

หรือสืบทอด สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประกอบด้วย สาขาศิลปะการแสดง

 สาขาดุริยางคศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาทัศนศิลป์ สาขาออกแบบ

สาขาวรรณศิลป์ สาขาหัตถศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาโบราณคดี

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม

หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน

หรือสืบทอด สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย

ขนบธรรมเนียมประเพณี กีฬาและนันทนาการ วัฒนธรรมทางภาษา

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล การเฝ้าระวัง

ทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

https://th.wikipedia

ปัจจุบัน อนุพงษ์  สินเขียว เป็นประธานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

การทำดีเื่พื่อสิ่งดี ผลความดี จึงตอบแทนแต่เรื่องดีๆ

............

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net