วันที่ พุธ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำดีเพื่อพ่อ.ผกท.ดีเด่น


 

ในพิธีการเปิดการฝึกและประดับเลขชั้นปี ประดับเครื่องหมายร.ด.จิตอาสา

และไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปี 2560

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณพลทหารบกที่ 15

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในพิธีหลังจากที่นายอนุพงษ์  สินเขียน หัวหน้ากองพันนักศึกษาวิชาทหาร

ได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำกล่าวนำคำไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

หลังจากนั้น

ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 15 มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิชาทหารให้กับ

นักศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

ต่อจากนั้นมอบรางวัลสถานศึกษาดีเด่น

มอบรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น

มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น

มอบรางวัลครูฝึกดีเด่น

และปีนี้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ว่าที่ร้อยตรี สมภพ  ห่วงศักดิ์ศรี

ได้รับการฝึกฝนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1-5 มาแล้ว 5ชั้นปี

และในปี 2560 เข้ารับการฝึกฝนเพิ่มพูนอีกหนึ่งเดือนเต็มๆๆ

กลับมาได้รับยศเพิ่มและได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นผู้กำกับนักศึกษาดีเด่น...ว่าที่ร้อยโท สมภพ  ห่วงศักดิ์ศรี

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน...ของพ่อ...

 ......................

 

นิยามศัพท์

                               ๓.๑  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 

หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงของสถานศึกษา

ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกวิชาทหาร  ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การปกครองและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์

ในการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร   เช่น บุคคลในตำแหน่ง

อธิการบดี , คณบดี , ผู้อำนวยการ , อาจารย์ใหญ่ , ครูใหญ่ ,

 เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานศึกษาวิชาทหาร  

หรือบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองขึ้นไป

ในส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร  

และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔.๑

 โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้คำย่อว่า  “ ผกท.พ.” 

                               ๓.๒   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 

หมายถึง  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  ของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติ

ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร  แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลใน

ข้อ ๓.๑ เช่น อาจารย์, ครู, เจ้าหน้าที่บริหาร  หรือเจ้าหน้าที่อำนวยการ

 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔.๒

โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้คำย่อว่า  

“ ผกท.”  

ที่มา ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 54 - ศฝ.นศท.มทบ.23

mstc23.com/km/download/5

 

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net