วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทานคุณธรรม PLCมดกตัญญู


 

 นิทาน  น.  เรื่องที่เล่ากันมา  เช่น นิทานชาดก  นิทานอีสป  (ป.).)

.....มีโอกาสพาพี่พี่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวาทศิลป์ 

พีพี่ตอบตกลงจะไปช่วยน้องน้องอ่านหนังสือนิทานคุณธรรม

คัดเลือกให้พี่พี่อ่านให้น้องน้องฟังก่อนหนึ่งรอบโดยพี่พี่ยืนอ่านประสานเสียงกันหน้าห้องเรียน

หลังจากนั้นพี่ก็นำน้องไปอ่านตัวต่อตัวบันทึกเรื่องราวที่น้องควรปรับปรุงแก้ไข

ก่อนกลับให้พี่พูดแสดงความคิดเห็นข้อต้นพบให้น้องฟังว่าควรปรับปรุงอะรบ้าง เช่น

การออกเสียง  ร

การออกเสียงควบกล้ำ

การออกเสียงพยัญชนะ  ฉ  ช ให้ชัดเจน

เพื่อน้องอ่านให้ถูกต้อง

หรือการแบ่งจังหวะเป็น สาม/สอง/สาม 

พี่แนะนำให้น้องทำเครื่องหมายแบ่งจังหวะ / สาม/สอง/สาม

แล้วทดสอบอ่านเป็นรอบที่ สอง เพื่อดูว่าน้องอ่านดีขึ้นหรือไม่

คล้ายๆเป็นการพิสูจน์นั่นเอง

พี่ๆก็ภูมิใจที่ได้พูดคุยกับน้องๆและบำเพ็ยประโยชน์เพื่อสังคมเล็กๆ

แต่ก็เป็นความภูมิใจที่ทำให้หัวใจพองโต.....

คุณธรรมที่เกิดขึ้นในหัวใจของพี่ๆ  8 ประการด้วยกันดังนี้

 

1.ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดทรยศ

 

ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง

 

ความสุจริตหมายถึง ความประพฤติดี

 

ประพฤติตามครรลองคลองธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่

 

ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตรงต่อความจริงต่อหน้าที่

 

ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา และคำมั่นสัญญาทั้งทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น

 

2.ความรับผิดชอบ หมายถึงการปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งที่เป็นภารกิจส่วนตัว

 

และภารกิจทางสังคม จะต้องกระทำให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมาย

 

ด้วยความสุจริต ความเต็มใจ และความจริงใจเป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ

 

ตั้งใต มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

 

และยอมรับผลการกระทำของตนเอง ทั้งที่ด้านเป็นผลดีและผลเสีย

 

ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

 

3.ความมุ่งมั่น หมายถึงตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การทำงาน

 

ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

4.ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตาม

 

และยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อตกลง กฏหมาย

 

และศีลธรรมจารีตประเพณี ทั้งวินัยในตนเอง และวินัยต่อสังคม

 

เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญ ความเคารพ

 

และยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคม

 

เป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง

 

และปฏิบัติตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

 

5.ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความกลมเกลียว

 

ความปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือใจกันปฏิบัติงาน

 

ให้บรรลุผลตามที่ต้องการโดยปราศจากการทะเลาะวิวาท

 

ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล

 

ยอมรับความแตกต่างทางความคิด

 

6.ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

 

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยอาจต้องเสียสละ แรงงาน เวลา และกำลังสติปัญญา

 

ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น

 

7.ความมีน้ำใจ หมายถึง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล

 

มีความสงสารคิดจะช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ รวมทั้งการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น

 

สามารถแสดงออกได้โดยการช่วยเหลือทั้งการกระทำหรือวาจา

 

8.มีจิตสาธารณะ หมายถึง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

  ที่มา คู่มือวิทยากร การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม.

 

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ .โดยการสนับสนุน

 

ของสนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. มาตาการพิมพ์.  หน้า 77 -79

....................

 เนื้อเรื่อง                      มดกตัญญู

 

มีเรื่องเก่า / เล่าขาน / ริมธารใส                    น้ำเชี่ยวไหล/ หลั่งริน /  ไม่สิ้นสาย

ฤดูร้อน / เพลิงแดด / แผดเผากาย           มดกระหาย / ไม่ระวัง / พลั้งตกธาร

ลื่นถลา / ล้มถลำ / น้ำเชี่ยวพัด                 กระเซ็นซัด / กลางห้วยหนอง / คลองละหาน

เจ้านกน้อย / สังเกต / เห็นเหตุการณ์       จึงหักก้านไม้ / ให้เกาะ / เพราะปลอดภัย

มดจึงกล่าว  / สดุดี / ช่วยชีวิต                   และหวังคิด/   ตอบแทนคุณ /  บุญยิ่งใหญ่

เพียงไม่นาน /  พรานชั่วช้า / มาจรไพร     หวังยิงนก /  ด้วยหน้าไม้ /  ให้วายปราณ

มดตัวเล็ก / อย่างไร  /แต่ไจสู้                    คมเขี้ยวคู่  /กัดฝังเท้า / อย่างห้าวหาญ

คมลูกดอก  / แค่เฉียดเฉี่่ยว / เคยเชี่ยวชาญ           นกรอดตาย  / จากนายพราน  / ผลาญชีวา

อุทาหรณ์ /  สอนใจ /  ให้รู้คิด                    ทุกชีวิต /  ทั้งเล็กใหญ่ / ล้วนให้ค่า

เปลือกภายนอก  / ทั้งปวง /  เพียงลวงตา                แก่นภายใน / สำคัญกว่า / วาจากาย

 

  ที่มา  หทัยชนก  พ่วงใส. นิทานคำกลอน.กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. ๒๕๔๘

กตัญญู [กะตัน-] น. (ผู้) รู้อุปการะที่ท่านทำให้,(ผู้)รู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ 

                        กตเวที.[กต.ว่า อุปการคุณ] ที่ท่านทำแล้ว+ ญู  ว่า ผู้รู้ ]

ผลาญ [ผฺลาน] ก. ทำลายให้หมดสิ้นไป,บางทีหมายถึงทำลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป

                           เช่นผลาญพ่อผลาญแม่ คือทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ให้หมดสิ้นไป.

มด ๑ น. ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Formicidae ส่วน ท้องปล้องที่ ๑ หรือ ปล้องที่ ๑

              และปล้องที่ ๒ ซึ่งติดกับอกคอดกิ่ว  ด้านหลังปล้องท้องดังกล่าว มีโหนกสูงขึ้น

             ซึ่งอาจจะโค้งมน หรือเป็นแผ่นแบน ลักษณะนี้ทำให้มดแตกต่างไปจากต่อ แตน และปลวก

มดแดงเฝ้ามะม่วง (สำ) น. ชายที่ปองรักหญิงบ้านใกล้กัน และคอยกิดกันไม่ให้ชายอื่นมารัก, มดแดงแฝงพวงมะม่วง ก็ว่า.

สดุดี [สะ-] น. คำยกย่อง, คำสรรเสริญ, (โดยปกติใช้ในลักษณะเป็นพิธีการ), เช่น กล่าวสดุดีวีรกรรมของทหาร. (ส. สตุติ;ป.ถุติ)

อุทาหรณ์  [- หอน] น. ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง. (ป.,ส.).

 

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ  ; นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.๒๕๔๖

สิงหาคุณ

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net