วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สทศ ตอนจับใจความสำคัญ๑


 

เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีโอกาสไปทบทวน การเขียนการจับใจความให้รร.วัดดอนกอก

ผลสัมฤทธิ์เป็นที่พอใจของชุมชน

ขอแนะนำ..

เกณฑ์การตรวจกระดาษคําตอบ  ที่สทศ.กำหนด   เรื่อง การเขียนสรุปใจความสําคัญ (๑๐ คะแนน)

๑. เนื้อหา (๘ คะแนน)

เกณฑ์ที่ ๑.๑คําสําคัญ/ประเด็น

              รายละเอียดเกณฑ์

                สรุปใจความสําคัญได้ครบทุกประเด็น  (๖ คะแนน)

เกณฑ์ที่๑.๒ รู้กลวิธีสรุปความ

                  รายละเอียดเกณฑ์

                  สรุปใจความสําคัญโดยไม่มีการยกตัวอย่าง ไม่มีการ อธิบายความเพิ่มเติม/

               ไม่เขียนเนื้อความซ้ํา ไม่ระบุ ข้อความที่เป็นรายละเอียด ไม่มีข้อความในเครื่องหมาย คําพูด

               หรือข้อความที่เป็นคําพูดแต่ไม่ได้อยู่ใน เครื่องหมายคําพูด เช่น มีคําลงท้าย คะ ครับ

               คําสรรพนามบุรุษที่ ๑ ทั้งนี้ไม่รวมชื่อเฉพาะหรือคําที่ ต้องการเน้นที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูด

               และไม่มีข้อความ ที่สรุปผิดไปจากเรื่องที่อ่าน   (๒ คะแนน)

๒.ภาษา

เกณฑ์ที่ ๒.๑การสะกดคํา การใช้ เครื่องหมายไม้ยมก และการ ใช้อักษรย่อ

                  รายละเอียดเกณฑ์

                สะกดคํา  ใช้เครื่องหมายไม้ยมกถูกต้อง และไม่ใช้อักษร ย่อ ยกเว้นน พ.ศ. และ ค.ศ.(๑ คะแนน)

เกณฑ์ที่ ๒.๒ ประโยค

                  รายละเอียดเกณฑ์

                เขียนประโยคที่สมบูรณ์ สื่อความได้ เรียงลําดับคํา/วาง ส่วนขยายในประโยคถูกต้อง(๑ คะแนน)

 

หมายเหตุ ๑. ถ้าเขียนเกิน ๓ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๓ เท่านั้น ๒. ถ้าไม่เขียนด้วยตัวบรรจงทําให้อ่านไม่ออกทั้งหมด ให้ ๐

คะแนน ทั้งข้อ แต่ถ้าอ่านไม่ออกบางส่วน ไม่ตรวจ ข้อความที่อ่านไม่ออก

ตัวอย่าง... ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วจับใจความ

 โครงการ“เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน” เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียน

ตามถิ่นทุรกันดาร ได้บริโภคไข่ไก่ อาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์       ครูผู้ดูแลโรงเลี้ยงไก่

กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่โรงเรียนได้มีโครงการนี้ ผู้สนับสนุนโครงการ  ได้สร้างอาคารเลี้ยงไก่ไข่

ขนาด 6 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 2.5 เมตร ซึ่งจะเลี้ยงไก่ไข่ได้ไม่เกิน500 ตัว และจัดอาหารไก่ให้

รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไก่แก่ครูและนักเรียนเพื่อที่จะดูแลไก่เหล่านี้

เด็กๆเองก็ดูตื่นเต้นกับไก่ตัวใหญ่แบบนี้เหมือนกัน และ วิธีเลี้ยงไก่ก็เป็นแบบที่เป็นระบบมากๆ

จากที่เห็นก็จะมีการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดที่ประหยัดทั้งน้ำและเวลาทำให้

เด็กๆได้เปิดหูเปิดตาและก็จะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมในอนาคตด้วย”

ผลที่ได้จากโครงการนี้ คือการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

เพราะเป็นเหมือนการสอนให้เด็กจับปลามากกว่าที่จะหาปลาให้เขา

การเลี้ยงไก่ก็เหมือนกัน วันหนึ่งเขาจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่

แต่อย่างน้อยเด็กๆ เหล่านี้จะมีทักษะการเลี้ยงไก่ติดตัวไป หรือในอนาคต

เขาอาจนำความรู้ตรงนี้ไปประกอบเป็นอาชีพของเขาจริงๆก็ได้

 

เฉลย   การจับใจความสำคัญ

 

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ที่สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียน

ตามถิ่นทุรกันดาร/ ได้บริโภคไข่ไก่/ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไก่ที่เป็นระบบ/

 สอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง นำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต/

 

ที่มา ข้อสอบอัตนัย ชั้นป.6 ของ สทศ. ปีการศึกษา 2559

 

ที่มา http://www.niets.or.th

วันนี้ขอเสนอ เรื่อง...

การจับใจความสำคัญ

โครงสร้างของข้อความหนึ่งย่อหน้า

 ใจความสำคัญ    ประกอบ   ๑.    ประกอบ   ๒. ประกอบ ๓.ประกอบ  ๔.ประกอบ      ๕.ประกอบ                   

ประกอบย่อย ก.ประกอบย่อย ข.ประกอบย่อย ค.ประกอบย่อย ง. ประกอบย่อย จ. ประกอบย่อย

ตัวอย่าง ๑        พระราชนิพนธ์บทละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหลายอย่าง(ประโยคใจความสำคัญ)

เป็นเรื่องที่สนุกชวนหัวเราะก็มี(๑.ประกอบ)เป็นเรื่องเศร้าก็มี (๒.ประกอบ)

เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความคิดใคร่ครวญ ก็มี     (๓.ประกอบ) 

เป็นเรื่องปลุกใจให้เกิดความรักชาติก็มี(๔.ประกอบ)

ที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และตำนานก็มี

(๕.ประกอบ

……………………………………………………………………………………………

ตัวอย่าง ๒      ... แม้กระนั้นเราต้องมาพบกับภัยอันเกิดแต่ธรรมชาติคือ วาตภัยภาคใต้(ประโยคใจความสำคัญ)

ตามที่ท่านทราบอยู่แล้ว(ประกอบย่อย) ภัยนั้นกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก(๑.ประกอบ)

ที่ล้มตายไป  มิใช่น้อย (ก.ประกอบย่อย) ทรัพย์สมบัติก็สูญหายอันตรธานพินาศ (ข.ประกอบย่อย)

ภัยพิบัติครั้งนี้นำความสลดใจมาสู่ชาวไทยทั้งมวลอย่างหาที่เปรียบมิได้ (ค.ประกอบย่อย)

แต่ก็เป็นข้อที่น่ายินดีอยู่อย่างหนึ่ง ( ๒ประกอบ)

ที่ภัยพิบัติครั้งนี้ ทำให้เรามีโอกาสได้เห็นน้ำใจประชาชนทั้งประเทศว่ามีความสามัคคีปรองดองกันเพียงไร (ก.ประกอบย่อย)

ความสามัคคีและเมตตาที่ท่านให้เป็นประจักษ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้า เชื่อมั่นว่าชาติไทยของเราจะสามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่จะมีมาในภายหน้า... (ข.ประกอบย่อย)

………………………………………………………………………………………………………

(ตอนหนึ่งของพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนไทยในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๖)

ตัวอย่าง ๓ “ความรักความเข้าใจ คือสายใยของครอบครัว” เป็นคำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครอบครัว

(ประโยคใจความสำคัญ) ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน ขอทุกปี(๑.ประกอบ)

.........................................................................................................................

ตัวอย่าง ๔  ถ่านถังนั้นแหละคือค่าแรงละ(ประโยคใจความสำคัญ)

จำไว้ว่าคนที่ทำงานไม่เคยมีใครขาดทุนหรอก(๑.ประกอบ)

เพียงแต่จะได้ผลตอบแทนเป็นอะไร หรือมากน้อยเพียงใด(ก.ประกอบย่อย)

ค่าแรงหรือกำไรไม่ได้มาสู่เราในรูปของเงินเสมอไป(ประโยคใจความสำคัญ)

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ที่มา: เสนีย์  วิลาวรรณ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พัฒนาทักษะเล่ม  ๑.กรุงเทพฯ.ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๔๖

ถ้าหากครูผูสอนแนะนำในการอ่านจับใจความให้นักเรียนบ่อยๆ

นักเรียนอ่านแล้วต้องหาคำสำคัญ  อาจให้นักเรียนจดคำศัพท์หาความหมายจากพจนานุกรมก็ได้

นักเรียนอ่านแล้วต้องหาประโยคสำคัญ  อาจนำคำศัพท์มาแต่งเป็นประโยคพูดให้เพื่อนๆฟังก็ได้

นักเรียนอ่านแล้วต้องหาใจความสำคัญ

นักเรียนอ่านแล้วต้องเขียนสรุปใจความสำคัญ ด้วยตนเองบ่อยๆ

การทำซ้ำๆ ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหรือความชำนาญ

ข้อสอบอัตนัยที่นักเรียนต้องสอบ ในระดับชาติก็จะมีผลสัมฤทธิที่ดีในอนาคต

 

สิงหาณุกูล

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net