วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บางมูลนากฯโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ


 

 

 

คุณธรรม [คุนนะ-] น. สภาพคุณงามความดี.

โครงการ น. แผนหรือเค้าโครงตามที่กะกำหนดไว้.

ต้นแบบ น. แบบดั้งเดิมแบบที่มีมาแต่แรก, แบบที่ทำขึ้นไว้แต่แรก,สิ่งที่สร้างเป็นแบบฉบับ

ใช้เป็นต้นเค้าสำหรับสร้างสิ่งอื่นให้มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกัน.

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

 ปลายเดือนสิงหาคม

ผมมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา จังหวัดพิจิตร

วันนี้ผอ.แต่งชุดผู้กำกับนักศึกษาพิเศษ เนื่องจากที่แห่งนี้สร้างสรรค์คุณธรรม

เกี่ยวกับวินัย  ผูอำนวยการเองแต่งกายถูกต้อวงตามระเบียบเป็นผล.ต้นแบบได้ดีมาก

สำหรับนักเรียน เกริ่นต้อนรับ ด้วยการแหล่ เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

ใครสนใจก็ลองเปิดยูทูบรับชมรับฟังได้นะครับ

หลังจากนันก็แบ่งคณะดูงานเป็นหลายคณะ  มีครธครูนำชม

ผมเองเลือกไปทางตึกวิทยาศาตร์ก่อน

พบว่า....

นักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรม บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ 

คณะครูและนักรียนลงมาช่วยต้อนรับคณะดูงาน ๕ คณะ

มีน้ำสุมนไพรเช่น น้ำขิง น้ำอัญชัน ใสแก้เล็กๆเพื่อให้ได้จิบพอคล่องคอ

ผมขอนำเสนอตัวอย่างรูปแบบ โครงการ  เพื่อนำไปปรับใช้เป็นโครงงานคุณธรรม...ดังนี้....

ชื่อโครงการ                       โครงการขยะรีไซเคิล

กิจกรรม                            5 R พากันทำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาว.......  และคณะครูโรงเรียน.

ลักษณะโครงการ                 เป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก  สร้างความเคยชิน  และเล็งเห็นคุณค่าของขยะ

                                      รีไซเคิล  

1. หลักการและเหตุผล

              โรงเรียน...............­มีนักเรียน จำนวน ...คน มีปริมาณขยะที­เกิดขึ้นจากกิจกรรมในด้านต่าง ๆ

ทางโรงเรียนฯ ได้จัดตั้งภาชนะถังขยะรองรับตามจุด  โดยให้นักการเป็นผู้จัดเก็บ                   

ส่วนขยะจากพื้นที่อื่น ๆ โดยรอบโรงเรียนให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเก็บมารวบรวมเพื่อไปกำจัดทิ้ง

และในการทิ้งขยะภายในโรงเรียนทั้งที­ยังไม่มีการคัดแยกประเภทขยะที­ชัดเจนแต่อย่างใด

ทำให้ปริมาณขยะที­ต้องนำไปกำจัดมีมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะ

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักนักเรียน

ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ลดปริมาณขยะ

และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีแนวคิด
อยู่ 5 R คือ 

1.Reduce การลดของที่จะทิ้งให้น้อยลง หรือลดการสร้างขยะ  

2.Reuse ยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยการใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้ง

3.Recycle เป็นการนำขยะที่คงรูปย่อยสลายได้ยากเช่นแก้ว,กระดาษ,โลหะ,พลาสติก

ไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่

4.Repair                   นำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้  

5.Reject หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ำยาขัดพื้น

หรือสารเคมีอื่นๆ เป็นต้น  ซึ่งในการจัดทำโครงการขยะ        

รีไซเคิล จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อ­ให้โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที­ดีต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะ  และการจัดการให้กับนักเรียน

2.2 เพื่อ­สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน

2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขอนามัยของมนุษย์ หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม

2.4 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการระบบการจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

และนำหลัก 5 R  มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

3. เป้าหมายโครงการ

-นักเรียนทุกโรงเรียน...... มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

4. วิธีดำเนินการ

          4.1 แต่งตั้งคณะทำงาน

          4.2 คณะทำงานมีการประชุม

          4.3 สำรวจพื้นที่­และจัดเตรียมสถานที­ในการรวบรวมขยะ

          4.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ

          4.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

          4.6 การประเมินผลกิจกรรม

5. ระยะเวลาดำเนินการ

     - ปีการศึกษา  2560

6. การดำเนินกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ก.ค. 2560ประชุมชี้แจง

ก.ค. 2560แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                  ประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดทำถัง/โรงเก็บขยะ

                  แบ่งเขตรับผิดชอบ/ดำเนินการตามแผน

มี.ค. 2561   ประเมินผลกิจกรรม

7. งบประมาณ      -  2,000  บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1.  นักเรียนเกิดแนวที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย  และเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ

เกี่ยวกับวัสดุบางประเภท  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง  หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้

     2. ได้แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                                        

                         

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ

       (............................................)

 

ลงชื่อ…………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ

           (………………………)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน...

 

 

...สิงหาคุณ

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net