วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทานคุณธรรม ก่องข้าวน้อยฯ


จริย- [จะริยะ-]  น. ความประพฤติ, กิริยาที่ควรประพฤติ, ใช้ในคำสมาส เช่น จริยศึกษา. (ป.)

จริยธรรม  น.  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,ศีลธรรม,กฏศีลธรรม.

จริยววัตร,จริยาวัตร น.หน้าที่ที่พึงประพฤติปฏิบัติ; ความประพฤติ ท่วงทีวาจา และกิริยามารยาท.

จริยศาสตร์ น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์

                    แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์อย่างไหนถูกไม่ถูก

                     ดีไม่ดี ควรไม่ควรและพิจารณาปัญหาเรื่องสถานภาพของค่าทางศีลธรรม.(อ. ethics)

จริยศึกษา [จะ-] น. ความประพฤติ,กิริยาที่ควรประพฤติ,ใช้ในคำสมาส เช่น ธรรมจริยา.

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

เป็นนิทาน /พื้นบ้าน /แต่กาลเก่า /                  ผู้คนเล่า /สืบกันมา /ไม่ล้าสมัย /

แทรกคติ /คุณธรรม /นำเตือนใจ /                 เพื่อจะได้ /กระทำ /แต่กรรมดี /

ชายคนหนึ่ง /ทำนา /ท้าแดดฝน /                  ทุกข์ก็ทน /เพื่อปากท้อง /ของน้องพี่ /

พลิกฟื้นดิน /ปลูกข้าวกล้า /มาทุกปี /              ตามหน้าที่ /หนุ่มลูกทุ่ง /ไม่ยุ่งใคร /

ทำแต่เช้า /จนสาย /เกือบบ่ายคล้อย /              เฝ้ารอคอย /แม่นำข้าว /เอามาให้ /

สองตาจ้อง /มองทาง /อย่างเหนื่อยใจ /            กลืนน้ำลาย /ลงไป /เพราะหิวนัก /

เห็นหน้าแม่ /มาแต่ไกล /ใจระทึก /                   ความรู้สึก /กระตุ้นใจ /ให้ประจักษ์ /

แม่จ๋า /มาไวไว /ได้หยุดพัก /                           ลูกกำลัง /หิวหนัก /จนตาลาย /

เห็นก่องข้าว /ใบน้อยจ้อย /เพียงนิด /               ในความคิด /ไม่อิ่มท้อง /มองใจหาย /

ความโมโห /จิตหุนหัน /อันตราย /                    คว้าแอกควาย /ฟาดคอแม่ /นอนแผ่ลง /

แม่นอนนิ่ง /ไม่ไหวติง /ไม่สำนึก /                 ความรู้สึก /ถูกครอบงำ /ด้วยความหลง /

เพราะความโกรธ /จึงก่อกรรม /ไม่จำนง /      ถูกสาปส่ง /ฆ่าแม่ตาย /ใจทมิฬ /

ใครได้เห็น /ใครก็ด่า /ชั่วช้าบาป /                 ถูกคนสาป /ประณาม /เยาะหยามหมิ่น /

สำนึกกรรม /ทำบาปหนา / น้ำตาริน /              อยากถ่ายบาป /ให้สิ้น /ไปจากใจ /

จึงได้สร้าง /เจดีย์น้อย /ไถ่รอยบาป /             หวังล้างคราบ /มาตุฆาต /สู่ชาติใหม่ /

แต่บาปหนา /ยากนัก /จักสิ้นไป /                  จึงเหมือนมี /กองไฟ /ไหม้ชีวี /

ทำอะไร /ใช้สมอง /ตรองพินิจ /                    ใช้ความคิด /ทบทวน /อย่างถ้วนถี่ /

พระคุณแม่ /ยิ่งใหญ่ /ในชีวี /                         เทิดไว้ /เหนือเกศี /ทุกวี่วัน /

กตัญญู /รู้คุณ /เป็นบุญเลิศ /                           สุดประแสริฐ /เป็นอเนก /เกินเสกสรร /

พ่อแม่คือ /ผู้มีคุณ /บุญอนันต์ /                     จำให้มั่น /รักท่านทำ /แต่กรรมดี /

ก่องข้าวน้อย /ฆ่าแม่ /เป็นแง่คิด /                 คอยเตือนจิต /เรื่องบาปกรรม /ได้ทุกที่ /

คนทำกรรม /ใดไว้ /ในชีวี /                             ย่อมจะมี /ผลเช่นนั้น /ในบั้นปลาย /

จากนิทาน /พื้นบ้าน /ที่สรรค์สร้าง /                คือแบบอย่าง /บาปหนา /พาฉิบหาย /

ความโกรธ /ครอบงำจิต /คิดทำลาย /              ฆ่าแม่ตาย /เพราะเผลอตัว /จึงชั่วเอย /

ที่มา :  วิทูรย์  ไพรวรรณ์. นิทานคำกลอน.กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.๒๕๔๘.

การใส่เครื่องหมายกำหนดจังหวะเพื่อนำไปสู่การอ่านที่ถูกต้องตามหลัการอ่าน ร้อยกรอง

เมื่อนำไปฝึกหัดให้นักเรียนก็น่าฟังไม่ติดขัด

นักเรียนสามารถแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องชัดเจนความหมายของคำก็ถูกต้อง

 

...

สิงหาคุณ

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net