วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทานคุณธรรมPLC ห้าพี่น้อง


ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนพ้องน้องพี่คณะศึกษาดูงานสพม.๑๐ และผู้อำนวยการผู้กำกับพิเศษ ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 

น้อง  น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทีหลัง. , ลูกของอาหรือของน้า, เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง  เช่นน้องเขียว

  ; ออกทีหลัง , มาทีหลัง, เช่น หมากทะลายน้อง มะพร้าวทะลายน้อง คู่กับทะลายพี่ ; ลักษณนามใช้นับอายุไม้จำพวกไม้ไผ่ เช่น ไม้น้องเดียว คือไม้ที่มีอายุ ๒ ปี ไม้สองน้อง คือไม้ที่มีอายุ ๓ ปี.

น้องๆ ว. จวนจะเป็น, ใกล้จะเป็น,เกือบจะเป็น, เช่นน้องอธิบดีเข้าไปแล้ว.

น้องเพล น. เรียกเวลาก่อนเพล ระหว่าง ๑๐ นาฬิกา ถึง ๑๑ นาฬิกา

นอนกินบ้านกินเมือง  (สำ)   ก. นอนตื่นสายด้วยความเกียจคร้าน (ใช้เป็นคำประชด).

นอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น  (สำ) ก. ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น, ไม่รู้อีโหน่อีเหน่.

นิ้ว   น. ส่วนสุดของมือหรือเท้า แยกเป็น ๕ กิ่ง คือนิ้วหัวแม่มือ  นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย

ราชาศัพท์ ว่า พระอังคุฐ  พระดัชนี พระมัชฌิมา พระอนมิกา พระกนิษฐา โดยลำดับ, 

ถ้าเป็นนิ้วเท้าต้น เรียกว่า หัวแม่เท้า นอกนั้นอนุโลมเรียกตามนิ้วมือ; 

มาตราวัดตามประเพณี ๑ นิ้ว เท่ากับ ๔ กระเบียด, และ ๑๒ นิ้ว เป็น ๑ คืบ;

มาตราวัดของอังกฤษ ๑ นิ้ว เท่ากับ ๒.๕ เซ็นติเมตร และ ๑๒ นิ้วเท่ากับ ๑ ฟุต

นิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้น (สำ) น. คนใดไม่ดีก็ตัดออกจากหมู่คณะ.

พี่ น.  ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน, ผู้ที่มีศักดิ์เสมอพี่ ; คำนำหน้าชื่อคนที่มีอายุคราวพี่หรือมีศักดิ์เสมอพี่

พี่น้อง  น. ผู้ที่เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือร่วมบิดาเดียวกัน หรือร่วมมารดาเดียวกัน ; คนในเชื้อสายวงศ์วาน.

พี่เบิ้ม  (ปาก) น. ผู้มีอำนาจมาก, เป็นหัวหน้าใหญ่.

พี่เลี้ยง น. ผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก; ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา หรือช่วยเหลือเป็นต้น เช่น พี่เลี้ยงนักมวย พี่เลี้ยงผู้เข้าประกวด.

พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ  (สำ) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก. ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หรือเอาจมูกคนอื่นหายใจ. ก็ว่า

พึ่งลำแข้งตัวเอง  (สำ)  ก. ช่วยตนเอง, อาศัยลำแข้งตัวเอง ก็ว่า.

การวิเคราะห์คุณ่าเนื้อหา ทำให้ทราบ ชนิดคำ  ที่มาของคำ ฯลฯ

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

โบราณว่า “ว่าเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่”...ดังสาธกโวหารนิทานเรื่อง

ห้าพี่น้อง

โป้งชี้กลาง /  นางก้อย / ห้าพี่น้อง /                      ไม่ปรองดอง  / ขาดความ  /  สมานฉันท์ /

แม้อยู่ใน / มือเดียว / ที่เกี่ยวกัน /                          ต่างแข่งขัน / ชิงกัน เด่น / เป็นของตัว /

โป้งว่าข้า / เด่นดี / เป็นพี่ใหญ่ /                            เห็นใครใคร / ยกนิ้ว / ชมถ้วนทั่ว /

ความแข็งแรง / แข่งกัน / ไม่หวั่นกลัว /                 อย่ามามัว /  เถียงกัน / มันวุ่นวาย /

นิ้วชีคือ / ดรรชนี / ชี่ชวนชม /                                 คมนิยม  /  ชี้มอง /  ของทั้งหลาย /

อยากได้ดี /  ชี้สั่งงาน  /  การมากมาย /                               คนชี้นิ้ว / เป็นนาย / นิ้วสำคัญ /

กลางกล่าวว่า / ฉันสูงเด่น / เป็นที่สุด /                                ไม่ยอมหยุด / หาเหตุผล / คนสร้างสรรค์ /

กลางเด่นดี / มีงาน  / สารพัน /                              ขาดนิ้วกลาง / คงน่าขัน / ไม่เข้าที /

นิ้วนางน้อง  / ก็ดี /  มีข้อคิด /                                หมายมั่นจิต / ผูกรัก / เป็นศักดิ์ศรี /

คู่ควรสวม  / แหวนหมั้น / ราคามี /                        เป็นนิ้วที่ / มีคุณค่า / กว่านิ้วใด /

ก้อยนิ้วเล็ก / เกินกว่า  / หาเหตุผล /                    ไม่จำนน /พี่พี่ / ที่อยู่ใกล้ /

อธิบาย  /ให้ฟัง /  อย่างตั้งใจ  /                             ยามกราบไหว้ / เป็นนิ้วนำ / คนทำดี /

สรรพสิ่ง /ที่ธรรมชาติ สร้าง /                                 ล้วนจัดวาง / เหมาะงาม / ตามวิถี /

สานสัมพันธ์ / สรรสร้าง /สามัคคี /                       เป็นมือที่ / สร้างโลกงาม / ตามตั้งใจ /

ที่มา ดวงใจ  ดำรงสุทธิพงศ์ . นิทานคำกลอน. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. ๒๕๔๘.  

การวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณศิลป์ 

1. การมีคำสัมผัสระหว่างวรรค นักเรียนอาจจะลากเส้นสัมผัสได้ 

 

สิงหาคุณ

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net