วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กองทุนชุมชนเมืองวัดบึงประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


 

   กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง  

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  

                เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง อาคาร SML ภายในวัดบึงพระลานชัย พระอารามหสวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุน ฯ จัดประชุมกองทุน ฯ ครั้งที่ 1 / 2561 ตามระเบียบวาระการประชุม

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนวัดบึง

ครั้งที่ 1 / 2561   วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ อาคาร SML ชุมชนวัดบึงพระลานชัย  เวลา 10.00 น. 

………………………… 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

เรื่องก่อนการประชุม

                            ชี้แจงแนวปฏิบัติกับสมาชิกที่ขอกู้เงินประจำเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 1 รายคือ คุณสมชาย วัลลี จำนวนเงินที่ขอกู้ 30,000 บาท รวมเป็นเงินที่สมาชิกขอกู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561 จำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ กองทุน ฯ ได้เชิญผู้ค้ำประกันทุกราย เข้ารับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                        1.1 วันคล้ายวันเกิด พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เลขานุการกองทุน ฯ)

                                - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

                    3.1 ความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (15,000 ล้าน) กองทุนหมู่บ้านละ 200,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 การรายงานฐานะทางการเงินของกองทุน ฯ  (เหรัญญิก)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                        5.1 พิจารณาอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 1 รายคือ คุณสมชาย วัลลี จำนวนเงินที่ขอกู้ 30,000 บาท 

                        5.2 คุณคำ ภูโสภา แจ้งความจำนงขอความอนุเคราะห์ถอนเงินสัจจะ (เฉพาะกิจ)จำนวนเงิน 7,000 บาท เพื่อใช้ในงาน ฌาปนกิจศพคุแม่ทองศรี เสริฐวิชา (แม่ฝ้าย)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 7 สรุปการประชุม (เลขานุการ)

ปิดประชุมเวลา………น.

 

 

 

 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net