วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Labour Voices


ซีพีเอฟ เปิดศูนย์ Labour Voices  ร่วมกับ  LPN

ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสอดคล้องมาตรฐานสากล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดช่องทางศูนย์ฮอทไลน์ Labour Voices by LPN ให้แรงงานได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อร้องเรียนผ่านองค์กรที่เป็นกลาง “มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN” นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานสอดคล้องมาตรฐานสากล เปิดศูนย์ Labour Voices by LPN เป็นช่องทางสื่อสารสำหรับพนักงานกับบริษัทฯ ผ่านหน่วยงานที่เป็นกลาง อย่างมูลนิธิ LPN ที่มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมสิทธิแรงงานและช่วยเหลือประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากว่า 30 ปี โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานระดับแรงงานทุกคนได้รับรู้ และส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางดังกล่าว เพื่อให้บริษัทได้รับทราบถึงความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากพนักงานผ่านองค์กรที่เป็นกลางและเป็นอิสระ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและปรับปรุงการดูแลและปฏิบัติต่อ              “Labour Voices by LPN ช่วยให้ซีพีเอฟได้รับทราบประเด็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานทุกคน นำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติต่อแรงงานได้อย่างเหมาะสมสร้างความพึงพอใจให้กับแรงงาน สอดคล้องตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานสากล” นายปริโสทัติกล่าว 

              ศูนย์ Labour Voices by LPN เป็นพื้นที่เปิดให้พนักงานระดับแรงงานของซีพีเอฟทั้งคนไทยและต่างชาติสะดวกและเปิดใจพูดคุยเรื่องสภาพการทำงาน ข้อเสนอแนะ และเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานที่เป็นอิสระจากบริษัทที่เป็นนายจ้าง และผู้บังคับบัญชา โดยเรื่องที่พูดกับ Labour Voices จะเป็นความลับไม่สร้างผลกระทบใดๆ กับผู้พูด  

              นอกจากนี้ Labour Voices ยังนำสื่อโซเชียลเข้ามาช่วยให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ กฎหมายและประเด็นที่แรงงานควรรู้มากขึ้น ช่วยให้แรงงานปฏิบัติตนในสถานที่ทำงานและชุมชนได้ถูกต้อง มีความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน นำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ส่งผลดีต่อแรงงานและองค์กรโดยรวม

              นายสมพงค์  สระแก้ว ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิแอลพีเอ็น กล่าวว่า LPN ใช้ประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย  มาช่วยผลักดันให้พนักงานระดับแรงงานของซีพีเอฟได้ตระหนักและใช้ประโยชน์จากศูนย์ Labour Voices by LPN ที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 เดือนอย่างเต็มที่ โดย LPN ติดตามประเมินผลความเข้าใจของพนักงานทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย พร้อมนำสื่อโซเชียลอย่าง Facebook เพื่อให้เข้าถึงครอบคลุมแรงงานทุกคน

“ศูนย์ Labour Voices by LPN จะเป็นการผนึกพลังของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน รวมไปถึงการจัดการปัญหาแรงงานของประเทศไทยที่ยั่งยืน” นายสมพงค์ กล่าว

Labour Voice  เปิดช่องทางการร้องเรียน ประเด็นด้านแรงงาน เมื่อพบประเด็นด้านแรงงานเหล่านี้ เช่น แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การบังคับข่มขู่ให้ทำงานโดยไม่สมัครใจการยึดเอกสารประจำตัวต่างๆ เช่นบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ทางรัฐบาลไทย และรัฐบาลต้นทางพม่าลาวหรือกัมพูชา การปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคและไม่เท่าเทียม เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานปฏิบัติไม่เหมาะสม   ประเด็นอื่นๆ ที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชน

 สามารถแจ้งเรื่องราวผ่าน  labour Voice by LPN

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN

โทรศัพท์ ภาษาไทย 063 904 6000 และ 063 904 7111

ภาษาเมียนมาร์  063 905 5500 และ 063 904 5000

ภาษากัมพูชา 063 904 8444 และ 063 905 3555

และ  LPN CALL  CENTER 02 026 3479

โดยความร่วมมือของ LPN และ CPF

ขอขอบคุณ

 

 

โดย สมพงค์สระแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net