วันที่ พุธ เมษายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สัมมนาในหัวข้อ “หุ้นส่วนร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์”


ขอเชิญผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศ 
เข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์

ในงานสัมมนาในหัวข้อ “หุ้นส่วนร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์”
วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการต่างประเทศจะจัดงานสัมมนา “หุ้นส่วนร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร 
งานสัมมนาดังกล่าวเป็นการย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นของภาครัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามนโยบายและวาระแห่งชาติ และมุ่งสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งในและนอกประเทศร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลก ของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาประมาณ ๓๐๐ คน จากภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ 
ในพิธีเปิด นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้เสนอรายงานพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าด้วย การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่ออนาจารที่เกี่ยวกับเด็ก ร่วมกล่าวสุนทรพจน์หลัก โดยจะมีการจัดฉายวีดิทัศน์ถ้อยแถลงที่ได้รับการบันทึกล่วงหน้าของนาย Chris Smith สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ประธานคณะอนุกรรมาธิการแอฟริกา สาธารณสุขระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และองค์การระหว่างประเทศ กรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา รวมทั้งจัดฉายคำกล่าวผ่านวีดิทัศน์ของ ดร. Jean Baderschneider ประธานบริหารองค์กร Global Fund to End Modern Slavery ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ นางวีรวรรณ มอสบี้ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ HUG Project Thailand ผู้ได้รับรางวัล 2017 TIP Report Hero ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และรางวัล Vital Voices Global Leadership Award for Human Rights ประจำปี ๒๕๖๑ จากสหรัฐฯ จะร่วมกล่าวถ้อยแถลง พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและผู้แทนบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การอภิปรายในงานสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงบ่ายวันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นหัวข้อเรื่อง “การบังคับค้าประเวณีในผู้หญิงและเด็ก” โดยนางวีรวรรณ มอสบี้จะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ และมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา การอภิปรายในหัวข้อเรื่องการบังคับค้าประเวณีในผู้หญิงและเด็กมุ่งสำรวจช่องโหว่ของความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันและแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือในอนาคตเพื่อขจัดการค้าประเวณี รวมถึงจะมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ของศูนย์ เพื่อเด็กหายและถูกแสวงหาประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ด้วย

การอภิปรายหัวข้อที่สองเรื่อง “แรงงานในภาคประมง” จะมีขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 27 เมษายน 2561 โดย ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร สมาชิกคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมจากกระทรวงแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) การอภิปรายในหัวข้อเรื่องแรงงานในภาคประมงมุ่งทบทวนและประเมินการดำเนินการของไทยในระยะที่ผ่านมา ในการบังคับใช้นโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อขจัดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงาน บูรณาการทางความคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน เสริมสร้างขีดความสามารถในการตรวจสอบแรงงาน และกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานในภาคประมง

หลังการประชุมทั้งสองหัวข้อ ที่จะประชุมจะหารือเพื่อรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมภายใต้ชื่อ “Bangkok Call” เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในเด็กและสตรีและการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานในภาคประมงต่อไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 203 5000 ต่อ 13062, 
มือถือ 081 131 3333
อีเมล์ pratanau@mfa.go.th

สมพงค์ สระแก้ว 
25/04/2561
หมายเหตุ: ภาพไม่เกี่ยวข้องกับการประชุม

โดย สมพงค์สระแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net