วันที่ พุธ พฤษภาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๑ Mekong River Literature Award 2018(MERLA 2018)


คำประกาศรางวัล

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๑
Mekong River Literature Award 2018(MERLA 2018) ได้พิจารณาตัดสิน โดยมีเกณฑ์ดังนี้
        - เป็นผลงานสร้างสรรค์และทรงคุณค่าทางศิลปะ
        - ผลงานได้รับการเสนอแนะโดยประเทศสมาชิก
        - ผลงานจะต้องให้เกียรติมนุษยชาติ
        - ให้ความสำคัญกับผลงานที่เขียนเกี่ยวกับประเทศและประชาชนของประเทศสมาชิก ในลำดับต้น
        - มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้าใจ ศรัทธา เชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชนกับโลก ไม่ขัดแย้งกับกระแสการสร้างสันติสุข ความร่วมมือ มิตรภาพ และการพัฒนาไปร่วมกัน

มีมติให้นักเขียนจำนวน ๒ คนได้รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๑
Mekong River Literature Award 2018  (MERLA 2018) ดังนี้


ประเภทร้อยกรอง

นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ (โชคชัยบัณฑิต')

 

รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ประเภทร้อยกรอง

นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์  เจ้าของนามปากกา “โชคชัย บัณฑิต'”  เป็นกวีผู้สร้างสรรค์ผลงานมานานกว่า ๓๐ ปี  ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๔๔ จากผลงานรวมกวีนิพนธ์ชื่อ “บ้านเก่า”  สร้างสรรค์งานด้วยการพินิจและแสดงความเข้าใจชีวิตอย่างลุ่มลึกผ่านรูปแบบงานฉันทลักษณ์ที่เลือกจังหวะเสียงและจังหวะคำจนเป็นเอกลักษณ์  สะท้อนทั้งปัญหาภายในเรื่องภาวะจิต และสะท้อนปัญหาภายนอกอันเป็นสภาพสังคม  โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานสองส่วนเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้อง

“โชคชัย บัณฑิต'” มีผลงานรวมเล่มกวีนิพนธ์ ๘ เล่ม และรวมเรื่องสั้น ๑ เล่ม  ผลงานที่โดดเด่น นอกจาก “บ้านเก่า” แล้วยังมี รวมเล่มกวีนิพนธ์  รูปฉายลายชีพ (๒๕๕๓) ของฝากจากแดนไกล (๒๕๕๖) และหลากถ้อยในรอยทาง (๒๕๕๙)เป็นต้นยังสร้างสรรค์ผลงานอยู่ปัจจุบัน

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง  จึงเห็นสมควรมอบรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง  ประจำปี ๒๕๖๑ แด่ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์  เจ้าของนามปากกา “โชคชัย บัณฑิต'”

 

รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง  ประเภทร้อยแก้ว

นายวิชชา ลุนาชัย เจ้าของนามปากกา “ประชาคม  ลุนาชัย”เป็นนักเขียนเรื่องสั้น นวนิยายและสารคดีที่มีคุณภาพ ทำงานสม่ำเสมอมายาวนานกว่า ๒๕ ปี  ผลงานส่วนใหญ่สะท้อนเรื่องราวชีวิตชนชั้นล่างอันเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม เช่น คนใช้แรงงาน  ลูกเรือประมง  เน้นเสนอปัญหาความยากไร้   ปัญหาการถูกกดขี่และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยประสงค์ให้เกิดการพัฒนาชีวิตอันนำไปสู่ความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์  และให้เกิดการพัฒนาสังคมอันนำไปสู่สุขสันติ

“ประชาคม ลุนาชัย” มีผลงานประมาณ ๓๐ เล่ม ได้รับรางวัลระดับชาติแล้ว ๑๖ รางวัล อาทิ รวมเรื่องสั้น   “ลูกแก้วสำรอง” นาฏกรรมแห่งชีวิต” ได้รับรางวัลดีเด่น  จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ   นวนิยายฝั่งแสงจันทร์,คนข้ามฝัน, เขียนฝันด้วยชีวิต  ได้รับรางวัลดีเด่น  จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น    ยังสร้างสรรค์ผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง  จึงเห็นสมควรมอบรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง  ประจำปี ๒๕๖๑ แด่ นายวิชชา ลุนาชัย เจ้าของนามปากกา “ประชาคม ลุนาชัย”


รายชื่อคณะกรรมการรอบตัดสิน

๑.  นางชมัยภร  บางคมบาง                  ๒. นายธีรภาพ โลหิตกุล
๓.  นางกนกวลี กันไทยราษฎร์                ๔. นายธาดา เกิดมงคล
๕.  นายสกุล บุณยทัต

โดย โชคชัย_บัณฑิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net