วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพิ่มขีดความสามารถระดับสากล


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพิ่มขีดความสามารถระดับสากล
---------------------------

            เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การประชุมสัมมนาความร่วมมือระดับนานาชาติของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (International Forum on Open Innovation 2018) ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล จำเป็นต้องอาศัยระบบเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชากรของประเทศในระยะยาว การดำเนินการดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการสร้างและเพิ่มนวัตกรรมในภาคการผลิตและการบริการ

            อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เปรียบเสมือนเป็นประตูผ่านเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ ความพร้อมในหลักสูตรและห้องวิจัย เครื่องมือต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณ์ แต่รอยต่อของมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมมีช่องว่างมาก และช่องว่างนี้จะเชื่อมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ เพราะถ้าไม่มีอุทยานวิทยาศาสตร์ เราก็ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว

            "ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงจะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ ได้แก่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยในปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 13 แห่ง และจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก นอกจากนั้นแล้ว รัฐบาลยังเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย กับเครือข่ายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญให้ระบบนิเวศนวัตกรรมมีความแข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็น platform ของนวัตกรรมแบบเปิดหรือ Open Innovation ที่จะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น" รศ.นพ. สรนิต กล่าวปิดท้าย

////////////////////////////

 

 

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net