วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561


กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง  

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561

  

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง อาคาร SML ภายในวัดบึงพระลานชัย พระอารามหสวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุน ฯ จัดประชุมกองทุน ฯ ครั้งที่ 3 / 2561 ตามระเบียบวาระการประชุม

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนวัดบึง

ครั้งที่ 3 / 2561   วันอาทิตย์ที่ มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ อาคาร SML ชุมชนวัดบึงพระลานชัย  เวลา 10.00 น. 

…………………………

 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

 

เรื่องก่อนการประชุม

              ชี้แจงแนวปฏิบัติกับสมาชิกที่ขอกู้เงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  เพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 1 รายคือ คุณชิต ชำนาญยงค์ จำนวนเงินที่ขอกู้ 30,000 บาท รวมเป็นเงินที่สมาชิกขอกู้ ประจำเดือนมิถุนายน  2561 จำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ กองทุน ฯ ได้เชิญผู้ค้ำประกันทุกราย เข้ารับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                       1.1 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

มอบหมาย ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ มอบวารสาร ฮักคัก@ร้อยเอ็ดฉบับที่ 21 ประจำเดือนมีนาคม 2561ให้กับ กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง รวมจำนวน 1 ฉบับ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เลขานุการกองทุน ฯ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

                   3.1 ความคืบหน้า การดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (15,000 ล้าน) กองทุนหมู่บ้านละ 200,000 บาท กองทุนวัดบึง ดำเนินการติดตั้งเครื่องซักผ้าจำนวน 6 เครื่อง ติดตั้งที่ด้านหน้าอาคารชุมชนวัดบึง ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ จำนวน 2 ตู้ ติดตั้งที่หน้าชุมชน 1 ตู้ และที่บ้าน คุณนุจริน จุรีมาศ จำนวน 1 ตุ้

                   3.2  ความคืบหน้า การยื่นขอใช้ไฟฟ้า และ น้ำประปา จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด และ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (15,000 ล้าน) กองทุนหมู่บ้านละ 200,000 บาท ได้ดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้ว เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าในนาม กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ขนาด 15 แอมป์แปร์ 1 เฟต บัดนี้ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมจากไฟฟ้าของวัดบึง เชื่อมเข้ากับมิเตอร์ไฟฟ้าของกองทุน ฯ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ภายในอาคารที่ทำการชุมชนวัดบึง ทั้งหมดแล้ว ส่วนการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ได้ซื้อมิเตอร์น้ำประปาเพื่อ เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องซักผ้าของกองทุน ฯ ปัจจุบัน ยังเชื่อมต่อมิเตอร์น้ำประปา ภายในมิเตอร์น้ำประปาหลักของวัดบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด กองทุน ฯ กำลังอยู่ในระหว่างการประสาน การประปาส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด เพื่อยื่นขอมิเตอร์น้ำประปา เป็นของกองทุน ฯ โดยตรงต่อไป

 ระเบียบวาระที่ 4 การรายงานฐานะทางการเงินของกองทุน ฯ  (เหรัญญิก)

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                        5.1 พิจารณาอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  เพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 1 รายคือ คุณชิต ชำนาญยงค์ จำนวนเงินที่ขอกู้ 30,000 บาท 

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 ระเบียบวาระที่ 7 สรุปการประชุม (เลขานุการ)

ปิดประชุมเวลา............น.

 

อธิบายด้วยภาพ:

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net