วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ุ๖ มติ สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑


๖ มติ สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

          การรวมตัวของคนทำงานด้านด็กและเยาวชน ครั้งใหญ่ของประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นอีกวาระหนึ่ง คนในแวดวงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศกว่า ๔๕๐ คน มาประชุมพร้อมกัน ในรอบ ๑ ปี ในการประชุม สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกกระบวนการในการทำงาน นำปัญหาต่างๆมาพูดคุย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ทิศทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนของประเทศ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบูรณาการในการทำงานให้เป็นระบบ โดยปีนี้เน้นหนักในเรื่อง " ก้าวใหม่ท้องถิ่นไทย ร่วมใจพัฒนาเด็กและเยาวชน" ให้ความสำคัญกับท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม  โดยสรุป มีมติจากที่ประชุม รวม ๖ มติดังมีรายละเอียดดังนี้

             การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กแะเยาวชน ในปี ๒๕๖๑ นี้ มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต่างๆ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ภาควิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งเครือข่ายเด็กและเยาวชน และคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ คณะทำงานวิชาการสมัชชาฯ มาร่วมประชุมกันรวมกว่า ๔๕๐ คน ได้ข้อสรุปมติสมัชชาฯ ปีนี้รวม ๖ มติ คือ

              มติที่ ๑ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) สานักงบประมาณ และกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันร่างระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

              มติที่ ๒  ให้ผู้บริหารระดับจังหวัด นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกาหนดนโยบายในการปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ

             มติที่ ๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะในงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมีความสามารถในการจัดทาแผน การระดมทรัพยากร และการบริหารจัดการ

          มติที่ ๔ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แก้ไขระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น

          มติที่ ๕  ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มีมติให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนประสานหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนทุนให้กับเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่าย และสามารถบริหารจัดการได้อย่างยืดหยุ่น

           มติที่ ๖  หน่วยงานภาครัฐที่มีการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ต้องมีนโยบายในการสนับสนุน ให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ในการสนับสนุนงานของเด็กและเยาวชน

            เพื่อให้การขับเคลื่อนมติทั้ง ๖ มติของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๑ นี้ ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ ได้กระจายสู่เยาวชนทุกระดับในท้องถิ่นทั่วประเทศไทย มติเหล่านี้จะนำเข้าเสนอสู่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับไปดำเนินการต่อไป 

            นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอมติการประชุมสมัชชาฯ ปีนี้ บนเวทีใหญ่ในงาน Thailand Social Expo 2018 ที่ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น. โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ และนายนาถ พรหมา อนุกรรมการฯ ด้วย 

 

           นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ และนายนาถ พรหมา อนุกรรมการฯ  นำเสนอมติการประชุมสมัชชาฯ ปีนี้ บนเวทีใหญ่ในงาน Thailand Social Expo 2018 ที่ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น

 

 

 

 

          ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายนาถ พรหมา อนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ และผู้อำนวยการโครงการพัฒนาผู้นำ (LDP) ได้ร่วมกันนำเสนอ ๖ มติ สมัชชาฯ บนเวทีใหญ่ งาน Thailand Social Expo 2018 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

                ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคอยติดตามให้มติต่างๆของสมัชชาฯ ได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป 

โดย คนดีมีวินัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net