วันที่ พุธ สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี


จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดงานแถลงข่าว "โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง สุรินทร์ บ้านเรา " วันที่่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ.วัดจอมสุทธาวาส หมู่ที่ 1 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์

    สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์คู่กับชุมชน เกิดความรู้ ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2561 ณ วัดจอมสุทธาวาส หมู่ที่ 1 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ และวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรม วัดช้างหมอบ หมู่ที่ 14 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 

  โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  ดุจจานุทัศน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในการแถลงข่าว และนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายกฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ  นายอำเภอเมืองสุรินทร์  นายสุทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ์  นายอำเภอกาบเชิง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดสุรินทร์ และโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองสุรินทร์ บ้านเรา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์ คู่กับชุมชน ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ และส่งต่อรุนสู่รุ่น โดยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกต้นไม้ที่ทรงคุณค่า จำนวน 2 ต้น คือ ต้นมะขามลายศิลป์ ณ.วัดสุทธาวาส หมู่ที่ 1 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์  ได้รับคัดเลือก 1 ใน 65 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ทรงพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และ ต้นจันผา ณ.สำนักปฏิบัติธรรม วัดเขาดาร์สปวง บ้านช้างหมอบ หมู่ที่ 14 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้รับคัดเลือก 1 ใน 63 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 

 ในส่วนโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองสุรินทร์บ้านเรา จัดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ 2 โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของบุคลากร องค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ทางสังคมและเศรษฐกิจและการส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการขับเคลือนงานวัฒนธรรมโดยให้มีการจัดกิจกรรมงานวัดที่มีความเป็นมายาวนานหลายปี เป็นศูนย์รวมของชุมชนมาตั้งแต่โบราณการจัดงานวัดจึงเป็นเหมือนกุศโลบาย ที่เชื่อมโยงพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งโรงหนังสวนสนุกพิพิธภัณฑ์โรงละครศิลปะการแสดง ตลาดนัดและร้านอาหารในคราวเดียวกัน กิจกรรมในงานวัดจึงสะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเอาไว้ในที่เดีบวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดก ของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดสุรินทร์ และเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง สุรินทร์บ้านเรา ประจำปี 2561 

โดย เด็ดสารตี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net