วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แม่ของแผ่นดินและแม่ของปวงชนชาวไทย


                 

             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่

พระราชโอรสและพระราชธิดาและประชาชนทั่วไป  ด้วยมีพระราชจริยาวัตรอันงดงามละมุนละไม  

ทรงมีมธุรสวาจาในการปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์    ทรงใฝ่พระทัยในการส่งเสริม

ความเป็นอยู่ของประชาชน  และพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรชาวไทยที่ทุกข์ยาก  

โดยอุทิศทั้งพระวรกายและกำลังทรัพย์โดยไม่คำนึงถึงพระองค์เลยแม้แต่น้อย     

 

ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการมองการณ์ไกล   และมีพระราชดำริริเริ่มโครงการต่าง ๆ  

เพื่่อช่วยให้ราษฎรมีชีวิตและความเป็นอยู่สุขสบายขึ้น  และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เช่น   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ,   

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  

ซึ่งพระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ยากไร้   และมีการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต

ณ.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ,   โครงการป่ารักน้ำ,  โครงการฟาร์มตัวอย่าง  ฯลฯ

                              

                 ในด้านพระราชจริยวัตรของการเป็นแม่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการเลี้ยงดูและอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดา ในเรื่องสุขภาพพลานามัย 

การเสวยพระกระยาหาร  การเรียนหนังสือ   การทำการบ้าน  ทรงอบรมสั่งสอนเรื่องการใช้เวลาว่าง-

ให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอ   ทรงนำพระราชโอรส  พระราชธิดาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ  

และทรงจัดให้พระราชโอรส  พระราชธิดาเรียนวิชาพิเศษต่าง ๆ  ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

เช่น   ภาษา  เลข  ดนตรี  วาดรูป  ฯลฯ     และด้วยพระราชจริยาวัตรอันงดงาม จึงทำให้พระราชโอรส 

พระราชธิดามีพระอุปนิสัยอันงดงามละมุนละไม  โอบอ้อมอารีไม่ถือพระองค์   และทรงใฝ่พระทัยในการ

สงเคราะห์ราษฎรผู้ทุกข์ยาก  

                  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ   ทรงเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐของแผ่นดิน   

ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเมตตากรุณา   ทำนุบำรุงให้ราษฎรอยู่ดีมีสุข   ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและกำลังใจของแผ่นดิน    

พระองค์ทรงเป็นทั้งแม่ของแผ่นดินและแม่ของปวงชนชาวไทย   

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  

 

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net