วันที่ พุธ กันยายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมป่าไม้เตรียมพร้อมลุยให้ความรู้“คทช.อำเภอ”แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินกรมป่าไม้เตรียมพร้อมลุยให้ความรู้ เรื่อง “คทช.อำเภอ” มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและที่ทำกิน

---------------------------------------

            กรมป่าไม้เตรียมพร้อมลุยให้ความรู้ เรื่อง “คทช.อำเภอ” มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและที่ทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนำไปสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วประเทศ

           11 กันยายน 2561 - ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” แก่หัวหน้าชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ กว่า 600 คน

          ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน เนื่องจากปัญหาที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เกิดผู้ไร้ที่ดินทำกินจำนวนมาก ฉะนั้น การเร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งที่ดินนั้นยังคงเป็นของรัฐ จึงถูกกำหนดเป็นนโยบายระยะเร่งด่วน และได้จัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)” ซึ่งมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)  ได้รับสนองนโยบายดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่อื่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง ทส. โดยการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ คทช. ได้ให้ความเห็นชอบกรอบมาตรการดังกล่าว ในการประชุม คทช. ครั้งที่ 2/2561   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงมาตรการดังกล่าวอย่างทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขึ้น เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

          จากผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการ คทช.  มีเป้าหมายดำเนินการ เนื้อที่ประมาณ 3,900,307 ไร่ ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน เขตปฏิรูปที่ดิน ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และนิคมสร้างตนเอง สำหรับในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ผลการดำเนินงานในการอนุญาตดำเนินการ   จัดที่ทำกินให้ชุมชนแล้ว ตั้งแต่ ปี 2558 – ปัจจุบัน เนื้อที่โดยประมาณ 893,388 ไร่

          ทั้งนี้ เพื่อให้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในการนำมาตรการมาใช้ในการปฏิบัติ และส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น จึงได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขึ้น ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ที่ 2/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย นายอำเภอ ที่ปรึกษาชุดปฏิบัติการ มีหน่วยงานหลัก ได้แก่ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระดับอำเภอ เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนจัดการป่าชุมชน ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เป็นชุดปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระดับอำเภอเป็นเลขานุการ และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้แทนภาคประชาชนเป็นชุดปฏิบัติการ

          อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานของ ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ,uแนวทางปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สามารถสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ได้เข้าใจถึงมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับประชาชน ลดความขัดแย้งระหว่างกัน

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net