วันที่ จันทร์ กันยายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สาแหรกนามสกุล โลหารชุน(Loharjun)


 สาแหรกนามสกุลโลหารชุน

 

     สาแหรกนามสกุลโลหารชุนนี้ เกิดขึ้นมาได้เพราะคุณหมอภาคย์ โลหารชุน ผมขอขอบคุณและปรบมือให้เลยครับจากกรณีเข้าช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน2561  แล้วคุณหมอภาคย์เป็นผู้ที่มีความสามารถทางการแพทย์และการทหารหลายๆ ด้านอย่างโดดเด่น กลายเป็นคนดังมากในชั่วข้ามคืน ทำให้ลูกศิษย์ของผม เพื่อนๆ ญาติๆ ถามว่าหมอภาคย์เป็นอะไรกับผม ผมตอบไปๆ แล้วเกิดความคิดว่า “เราน่าจะทำลำดับญาติๆ ไว้” ปรึกษากับภรรยาคือคุณรุจิเรข (จารุโยธิน)โลหารชุน ซึ่งเป็นครูประวัติศาสตร์ แนะนำว่าให้ทำเป็นสาแหรกนามสกุล แล้วเราก็ติดต่อญาติๆ ไถ่ถาม จนเกิดเป็นสาแหรกนามสกุลนี้ ผมขอขอบคุณญาติทุกๆ ท่านที่ให้ข้อมูลและญาติอีกหลายๆ ท่านที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณอีกครั้งมา  ที่นี้

 

สาแหรกนามสกุลโลหารชุน

 

ปู่ทวดโล่ สมรสกับย่าทวด..................... มีบุตรธิดา ดังนี้

 

.....   ปู่ชุ้น สมรสกับย่าริ้ว มีบุตรธิดา รวม 7 คน ดังนี้

 

1.นายซุน สมรสกับนางหรุ่น มีบุตรธิดา ดังนี้

   1.1 นางสมถวิล สมรสกับนายเสรี สุนทรวิทย์ มีบุตรธิดา ดังนี้

      1.1.1 นายถวัลย์ สุนทรวิทย์

      1.1.2 นางกฤษณา คงแสงไชย

      1.1.3 นายกมล สุนทรวิทย์

      1.1.4 นิรัตน์ สุนทรวิทย์

      1.1.5 นางรัชนี เหลืองรุ่งรัตน์

      1.1.6 นายเกรียงศักดิ์ สุนทรวิทย์

   1.2 นางฉวี สมรสกับนายบรรจง สุวรรณเจริญ มีบุตรธิดา ดังนี้

      1.2.1 นายพงษ์วุฒิ สุวรรณเจริญ

      1.2.2 นายสมชาย สุวรรณเจริญ

      1.2.3 นายปัญญา สุวรรณเจริญ

      1.2.4 นายวิจักษณ์ สุวรรณเจริญ

      1.2.5 นายวิสูตร สุวรรณเจริญ

   1.3 นายประวัติ(บุญเลิศสมรสกับนางสุเพ็ญ แซ่ลิ้ม มีบุตรธิดา ดังนี้

      1.3.1 นายพัลลภ โลหารชุน

      1.3.2 นางสุนันทา โลหารชุน

      1.3.3 นายนภดล โลหารชุน

      1.3.4 นายพลไกร โลหารชุน

   1.4 นายบุญลือ สมรสกับนางเครือวัลย์ เดชโอภาส มีบุตรธิดา ดังนี้

      1.4.1 นางสาวถิรญา โลหารชุน

      1.4.2 นายโยธิน โลหารชุน

      1.4.3 นายสวัสดิ์ โลหารชุน

 

2.นายหล่ำ สมรสกับนางทองคำ มีบุตรธิดา ดังนี้

   2.1 นางบุญยงค์ สมรสกับนายสุเทพ พรหมสิงหกุล มีบุตรธิดา ดังนี้

      2.1.1 นายอำนวย พรหมสิงหกุล

      2.1.2 นางพงษ์พร พรหมสิงหกุล

      2.1.3 นายอำนาจ พรหมสิงหกุล

      2.1.4 นายอำพล พรหมสิงหกุล

      2.1.5 นางเรณู พรหมสิงหกุล

      2.1.6 นางศิริบุญเอื้อ พรหมสิงหกุล

      2.1.7 นางนัฐพร พรหมสิงหกุล

   2.2 นางบุญส่ง สมรสกับนายสนั่น ศรีจันทนากุล มีบุตรธิดา ดังนี้

      2.2.1 นางผ่องเพ็ญ แซ่สื่อ

      2.2.2 นางผาสุข สื่อสวัสดิ์วณิชย์

      2.2.3 นางผ่องศรี พุ่มเมือง

      2.2.4 นายบรรพต ศรีจันทนากุล

      2.2.5 นางผ่องจิต หิรัญมงคลรัตน์

      2.2.6 นายบรรลือศักดิ์ ศรีจันทนากุล

   2.3 นางบุญล้อม สมรสกับนายดำรง อำนวยสิน บุตรธิดา ดังนี้

      2.3.1 นางสุกานดา ศิริรัตน์

      2.3.2 นางอารี ชะนะ

      2.3.3 นางสาวดวงพร อำนวยสิน

      2.3.4 นายไพบูลย์ อำนวยสิน

      2.3.5 นายคงศักดิ์ อำนวยสิน

      2.3.6 พลอากาศโทสุรชัย อำนวยสิน

เพิ่มเติมโดยพลอากาศโทสุรชัย อำนวยสิน

2.3 นางบุญล้อม โลหารชุนสมรสกับนายดำรง อำนวยสิน บุตรธิดา ดังนี้

❤️2.3.1 นางสุกานดา ศิริรัตน์(อำนวยสินสมรสกับนายสุวิทย์ ศิริรัตน์มีบุตรธิดาดังนี้

💛2.3.1.1 นายสกล ศิริรัตน์ สมรสกับนางจันทร์เพ็ญ ศิริรัตน์ ( จารุทิกรมีบุตรธิดาดังนี้

💚2.3.1.1.1 เด็กชายณัฐพัชร์ ศิริรัตน์

💚2.3.1.1.2 เด็กชายสิริณัฎฐ์ ศิริรัตน์

💛2.3.1.2 นายวรุตม์ ศิริรัตน์ (เสียชีวิต)

________________________

❤️2.3.2 นางอารีย์ ชะนะ ( อำนวยสินสมรสกับร้อยตำรวจตรีธวัช ชะนะ มีบุตรธิดาดังนี้

💛2.3.2.1 พันตำรวจเอกกิตติสัณห์ ชะนะ สมรสกับนางขวัญระวีย์ ชะนะ (อิ่มผ่องมีบุตรธิดาดังนี้

💚2.3.2.1.1 นางสาวพิณพลอย ชะนะ

💚2.3.2.1.2 เด็กชายพีรวิชญ์ ชะนะ

💛2.3.2.2 นายจตุรงค์ ชะนะ

💛2.3.2.3 นายอวิรุทธ์ ชะนะ สมรสกับ นางเมทินี ชะนะ(พิทักษิณมีบุตรธิดา ดังนี้

💚2.3.2.3.1 .ติณณ์ณภัทร ชะนะ

___________________

❤️2.3.3 นางสาวดวงพร อำนวยสิน

____________________

❤️2.3.4 นายไพบูลย์ อำนวยสิน สมรสกับนางศรีตอง อำนวยสิน (ยศโชติมีบุตรธิดาดังนี้

💛2.3.4.1 นายจารุพันธ์ อำนวยสิน

_________________

❤️2.3.5 นายคงศักดิ์ อำนวยสิน สมรสกับนางกัญญา อำนวยสิน (สุวัชรกุลธร,แซ่โค้วมีบุตรธิดาดังนี้

💛2.3.5.1 ดร.นวลกมล อำนวยสิน สมรสกับนายพงษ์พันธ์ ธัญญเจริญ มีบุตรธิดา ดังนี้

💚2.3.5.1.1 ..ธีวรา ธัญญเจริญ

💚2.3.5.1.2 ..ธีวสุ ธัญญเจริญ

💛2.5.5.2.นางสาวศศิวรรณ อำนวยสิน สมรสกับ นายณัฐพล ต้นเขียน มีบุตรธิดา ดังนี้

💚2.5.5.2.1 ..ณฐพิชญ์ ต้นเขียน

💛2.5.5.3 นายแพทย์วรรธนัย อำนวยสิน 

______________________

❤️2.3.6 พลอากาศเอกสุรชัย อำนวยสิน สมรสกับ นางนลินนุช อำนวยสิน (แสงเงิน)​ มีบุตรธิดา ดังนี้

💛2.3.6.1 ..หญิง มินตรา อำนวยสิน สมรสกับ ..ธีรธัช พลสอนดา มีบุตร ดังนี้

💚2.3.6.1.1 .ธีร์ชย พลสอนดา

💛2.3.6.2  พญพรชนก อำนวยสิน

 

3.นายบุญเจือ(ผู้รับพระราชทานนามสกุล โลหารชุนสมรสกับนางสำราญ กาญจนโหติ มีบุตรธิดาดังนี้

   3.1 นายโรจน์ สมรสกับนางเยาวลักษณ์ อรรถจินดามีบุตรธิดาดังนี้

 3.1.1 นายต้น โลหารชุน

 3.1.2 นายตุล โลหารชุน

3.2 นายสรรเสริญ สมรสกับนางอัมพร เสรีนิยม มีบุตรธิดาดังนี้

  3.2.1 นายพสุ โลหารชุน

  3.2.2 นางศุภพร สมรสกับนายจิริเดชา พึ่งสุนทร

   

4.นางลำไยสมรสกับนายเล็ก มีบุตรธิดา ดังนี้

   4.1 นายอี่

 

5.นางทองอินทร์ สมรสกับนายเต็ก พ่วงทรัพย์ มีบุตรธิดา ดังนี้ 

   5.1 นางหลวย

   5.2 นางเอื้อ

 

6.นายเจิม สมรสกับนางฟู อ่วมเจริญ มีบุตรธิดา ดังนี้

   6.1 นายสวัสดิ์ โลหารชุน

   6.2 นางลออ สมรสกับนายสุรพงษ์ ชุติมาวงศ์ มีบุตรธิดาดังนี้

      6.2.1 นายอมร ชุติมาวงศ์

      6.2.2 นางอมรา 

      6.2.3 นางอรพินท์ ชุติมาวงศ์

      6.2.4 นางอัจฉรา......

      6.2.5 ..อัญชลี ชุติมาวงศ์

   6.3 นายเจริญ โลหารชุน

   6.4 นายเจียม โลหารชุน

6.นายเจิม สมรสกับนางจำเนียร เนื่องจากภรรยาคนก่อนเสียชีวิต มีบุตรธิดา ดังนี้

   6.1 นางนวลจันทร์ โลหารชุน

   6.2 นายเจตน์ สมรสนางรัตนา….. มีบุตรธิดา ดังนี้

      6.2.1 นายกิตติ    โลหารชุน

      6.2.2 นายภาคย์ โลหารชุน

 6 นายเจิม สมรสกับนางปราณี เนื่องจากภรรยาคนก่อนเสียชีวิต ไม่มีบุตรธิดา      

 

7.นางบุญโถม สมรสกับนายจำรัส เมธิรานันท์ มีบุตรธิดา ดังนี้

   7.1 นายสมพงษ์ เมธิรานันท์

   7.2 นายสมศักดิ์ เมธิรานันท์ สมรสกับนายบุญศรี สายบุญมี มีบุตรธิดา ดังนี้

      7.2.1 นางสาววาสนา เมธิรานันท์

      7.2.2 นายนิทัศน์ เมธิรานันท์

      7.2.3 นายอานนท์ เมธิรานันท์

   7.3 นางศรีจันทร์เพ็ญ สมรสกับนายถวัลย์ ชูขจร มีบุตรธิดา ดังนี้

      7.3.1 นายธนรรถ ชูขจร

      7.3.2 นางสาวต้องใจ ชูขจร

   7.4 นางทัศนีย์ สมรสกับนายกิติศักดิ์ ลาภหลาย มีบุตรธิดา ดังนี้

       7.4.1 นางสาวเลิศลักษณ์ ลาภหลาย

       7.4.2 นางสาววรินทร ลาภหลาย

       7.4.3 นายกิติทัศน์ ลาภหลาย

 

หมายเหตุ คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง แต่ละครอบครัวพิจารณาเติมกันได้เลยครับ เพื่อความถูกต้อง และที่เว้น.....คือข้อมูลที่ยังไม่มี รบกวนพวกเราให้ข้อมูลเพื่อให้สมบูรณ์ หากมีเพศ ชื่อ นามสกุลผิดพลาด แก้ไขแจ้งมาเลยนะครับ (ที่ผมนายพัลลภ โลหารชุน บ้าน 023992877 มือถือ 0818112817 email ; loharjun@hotmail.com Line id ; palloplo

 

 

โดย ก๊กเช็ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net