วันที่ จันทร์ กันยายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อบนสมาร์ทโฟน


โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อบนสมาร์ทโฟน
เพื่อผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
...................................................
นายสมัค ชินบุตร ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 13 คน ร่วม workshop : เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อบนสมาร์ทโฟน และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ภายใต้โครงการ SCB CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) ให้ครูสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสร้างสื่อสร้างสรรค์และสื่อสารผลงานของ Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC
..............................................
วิทยากรโดย เครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีสานใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย นายเสน เหลี่ยมดี นายอุเทน ชูวา และนายบูรณ์พิภพ กว้างขวาง กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย
•การเรียนรู้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
•การใช้โปรแกรม KINEMASTER เพื่อผลิตวิดีทัศน์บนสมาร์ทโฟน
•เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อผลิตวิดีโอจากสมาร์ทโฟน
•การเขียนสคริปท์สำหรับการถ่ายทำ
•การเผยแพร่ผ่าน Youtube
•ผลงานการผลิตสื่อวิดีทัศน์ของครู
.................................................
หลักการและเหตุผล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการ CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการ PBL&PLC อย่างต่อเนื่องก้าวย่างสู่ปีที่ 2 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ ในการยกระดับการปรับวิธีการเรียนการสอนของครูและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาไทย 4.0 ที่ครูต้องมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารผลงานในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนขึ้นเป็นครั้งแรก

.................................................
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561
ติดตามอ่านเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่https://bit.ly/2ME9UDP
ติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนได้ที่นี่ https://bit.ly/2OaiBY0

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net