วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ พระศาสดา หลังลายพระหัตถ์ สมเด็จญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) .....บล็อคกษาปณ์


เหรียญ พระศาสดา หลังลายพระหัตถ์ สมเด็จญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) .....บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรับจ้างผลิตเหรียญพระและเหรียญที่ระลึกต่างๆ   งานส่วนใหญ่จะมีความสวยงามประณีต)

  

 

“ พระพุทธศาสนาแสดงว่า พระสุคตคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด  และแสดงว่าบุคคลย่อมงามในเบื้องต้นด้วยศีล งามในท่ามกลางด้วยสมาธิ งามในที่สุดด้วยปัญญา เพราะว่าศีลทำให้กายวาจาหรือพฤติกรรมเรียบร้อยงดงาม สมาธิทำให้ความรู้สึกนึกคิดและจิตใจสงบเยือกเย็นและมั่นคง ปัญญาทำให้ความรู้ความสามารถสะอาดบริสุทธิ์เป็นไปในทางสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ชีวิต เมื่อประมวลเข้าด้วยกันศีล สมาธิ ปัญญาก็คือคุณเครื่องทำให้ชีวิตงดงาม

 วันมาฆบูชาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งคือหลัก ศีล สมาธิ ปัญญานั่นเอง”

 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระโอวาท

  

 

 

 ด้านหน้าเหรียญ

 

  

 

ด้านหลังเหรียญ

  

ประวัติพระศรีศาสดา
      
การสร้างพระพุทธรูปทั้ง 3 พระองค์ของเมืองพิษณุโลกนั้นมีตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อปีพ.. 1500 พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมหาราชแห่งเมืองเชียงแสนเสด็จมาตีเมืองสองแควได้จึงทรงสร้างเมืองสองแควขึ้นใหม่พระราชทานนามว่าเมืองพิษณุโลกทำนองว่าเป็นเมืองอันพระวิษณุกรรมเสด็จลงมาสร้างครั้นสร้างพระนครเสร็จแล้วมีพระราชศรัทธาสร้างวัดวาอารามมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงแล้วทรงหล่อพระพุทธรูป 3 องค์ได้แก่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาโปรดให้ประดิษฐานพระพุทธชินราชณพระวิหารใหญ่ทิศตะวันตกของพระมหาธาตุประดิษฐานพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาณพระวิหารใหญ่ทิศตะวันออกทางทิศเหนือองค์หนึ่งทิศใต้องค์หนึ่งพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาจึงประดิษฐานอยู่ในวิหารเดียวกันตลอดมาถึง 900 กว่าปีจนกระทั่งมีการอัญเชิญลงมากรุงเทพฯทั้งสององค์คือพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา


 

        พระศาสดาสร้างคราวเดียวกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์ได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารด้านทิศใต้ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมาแต่ต้นต่อมาพระวิหารชำรุดไม่มีผู้ปฏิสังขรณ์จึงได้อัญเชิญพระศาสดามาไว้ที่วัดบางอ้อช้างทางแม่น้ำอ้อมจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติปฏิสังขรณ์วัดประดู่คลองบางหลวงจึงได้ขออัญเชิญพระศาสดาไปเป็นพระประธาน 

       ล่วงมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า "พระศาสดา"เป็นพระพุทธรูปอยู่ที่พระอารามหลวงมาแต่โบราณไม่สมควรอยู่ที่วัดอื่นจึงได้โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่มุขหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามเมื่อพ.. ๒๓๙๖ต่อมาได้ทรงพระราชดำริว่าพระศาสดาและพระพุทธชินสีห์เคยประดิษฐานอยู่ในพระอารามเดียวกันที่เมืองพิษณุโลกจึงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระวิหารขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารแล้วอัญเชิญพระศาสดาจากวัดสุทัศน์ฯไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั้นเมื่อพ.. ๒๔๐๖
  
 

หมายเหตุ:  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายพระวิหารพระศาสดาและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาได้เฉพาะวันสำคัญทางศาสนาหรือที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น

  

 

 

ข้อมูล/ภาพ

http://www.watbowon.com/home_srisasada.

http://www.nanacollections.com

https://th-th.facebook.com/tuKammatanclub

 

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net