วันที่ ศุกร์ กันยายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ครบรอบ 122 ปี กรมป่าไม้ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน


ครบรอบ 122 ปี กรมป่าไม้ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

--------------------------------

            เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 61 กรมป่าไม้ จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ โดยมี นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัด ทส. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้  ได้ทำพิธีบูชาพระพุทธะ-ไตร-ระ-สะ-ตะ-วัด-สา-นุ-สรณ์พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้และพระพรหม พร้อมกันนี้ได้ถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และได้นำข้าราชการ  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ วีรชนป่าไม้ ต่อมาได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

            ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มอบเข็มเชิดชูเกียรติ  โล่  ใบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือชมเชย ให้กับผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ เกษตรกรดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่จะก้าวไปสู่ปีที่ 123 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมอบหมายให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในหลายประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1.  การบริหารจัดการการปลูก/การตัดไม้ 2.  การพัฒนาระบบการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุญาต ลดขั้นตอน ระยะเวลา การตรวจสอบ ให้มีธรรมาภิบาลโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 3.  Big Data ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ 4. แอพพลิเคชั่น/Info graphic สำหรับประชาชน

            ทั้งนี้ กรมป่าไม้ จะจัดกิจกรรม“มหกรรมป่าไม้” ภายใต้แนวคิดป่าไม้ของเรา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ... และ การแก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะกำหนดจัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือเมื่อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ 2 ฉบับ   เข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

 

 

 

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net